Бухгалтерія

Підрозділ: Бухгалтерія
Вид підрозділу: Адміністративні
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1
Кабінет: 103
Телефон: 106, 107, 108; 32-67-61
Е-mail: money1@odeku.edu.ua
Опис:  Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом Одеського державного екологічного університету і підпорядковується безпосередньо ректору ОДЕКУ, яка веде бухгалтерський облік діяльності бюджетної установи. Бухгалтерія тісно пов`язана зі всіма службами, відділами та виробничими підрозділами бюджетної установи, отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм відповідну інформацію. Отже, бухгалтерія безпосередньо впливає на виконання плану постачання, кошторису доходів і видатків.

Бухгалтерія в своїй діяльності керується Законами України, наказами і розпорядженнями Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України Указами Президента України, наказами ДПАУ, Бюджетним кодексом України, Законом України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Законами та Положеннями Пенсійного фонду України та Державного соціального страхування, Державного управління статистики, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами ректора ОДЕКУ.

Бухгалтерський облік забезпечує повне, суцільне та об’єктивне відображення усіх господарських процесів, які відбуваються в Одеському державному екологічному університеті. Основою побудови методу бухгалтерського обліку є подвійне відображення господарських фактів, яке випливає з їхньої подвійної характеристики (за складом і призначенням – з одного боку, і джерелами їхнього формування – з іншого). Застосування методу двоїстості (подвійного запису) дає можливість отримати дані про наявність і стан господарських засобів бюджетної установи і джерел їхнього утворення на конкретний момент, оцінити результати ведення діяльності університету, забезпечити постійне порівняння господарських засобів та їхніх джерел. Бухгалтерській облік в установі ведеться безперервно з дня реєстрації установи.

Метою ведення обліку і складання звітності є надання керівництву для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів університету. Основними завданнями бухгалтерського обліку в ОДЕКУ є:

*  збирання, обробка та відображення первинних даних про стан господарської діяльності;
*  систематизація, групування та зведення даних для одержання підсумкової інформації про фінансово-господарські операції;
*  формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю за фінансово-господарською діяльністю;
*  забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації про господарські процеси і явища, що здійснювалися університетом, та про наявність і стан майна та його джерел;
*  забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторисів доходів та видатків, станом розрахунків з організаціями, установами, підприємствами, працівниками, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їхнім збереженням;
*  своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності університету і виявлення внутрішньогосподарських резервів для їхньої мобілізації та ефективного використання;
*  контроль дотримання фінансової дисципліни.

Основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження, використання і щоквартальний розподіл коштів бюджетних установ, є кошторис доходів і видатків. Кошторис доходів та видатків ОДЕКУ – основний плановий документ, який надає повноваження університету щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання університетом своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. Загальний фонд включає обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання університетом основних функцій. У спеціальний фонд входить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням університетом певних функцій.

Бухгалтерія має таку структуру:

– відділ розрахунків з заробітної плати та стипендії – проводить нарахування усіх видів з заробітної плати ( загальний фонд, спец фонд), проводить нарахування й перерахування платежів у бюджет, внесків на соціальне страхування, податків та інших виплат та платежів, а також перерахунок коштів у відповідні фонди, складання звітності у відповідні фонди; нарахування у встановленому порядку усі види стипендії, допомоги на дітей малозабезпечених родин, дітям — сиротам, а також постраждалим від катастрофи на ЧАЕС;

– відділ обліку матеріалів та устаткування – ведеться бухгалтерський облік необоротних активів та своєчасне відображення в регістрах бухгалтерського обліку надходження, переміщення, вибуття, всіх необоротних активів, які належать установі, у тому числі і здані в оренду облік зносу основних засобів, визначає суму зносу об´єктів; робота по різноманітним напрямкам бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, облік, списання товарно-матеріальних цінностей, малоцінного інвентарю та паливно-мастильних матеріалів; розрахунки з постачальниками й замовниками, а також за надання послуг та інші;

– відділ обліку ведення банківських операцій, оплати за навчання та мешкання у гуртожитках – підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Протягом місяця ведеться облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального та спеціального фонду та інших джерел надходжень, на особові реєстраційні рахунки установи та здійснення видатків з цих рахунків. Облік касових видатків ведеться за кодами бюджетної класифікації з виділенням видатків за загальним і спеціальним фондами і іншими джерелами надходжень.

Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку, яка є завершальним етапом облікового процесу та подається до казначейства та МОН України,.

Податкова звітність складається на підставі податкового обліку дає інформацію про стан розрахунків з бюджетом та податків (№1 ДФ; податок з власників транспортних засобів; податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища). Сума ПДВ визначається як різниця між податковими зобов`язаннями та податковим кредитом. Підставою для нарахування податкового кредиту під час наданих послуг від господарської діяльності та аренди.

Звітність до пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Статистична звітність.

У різні часи бухгалтерією очолювали: Євсеєва Н.І., Антонова М.І.

Тривалий час працювали в бухгалтерії: Репка К.О.,Полтавчук Л.К., Манзевітая А.В., Нижнікова О.В.,Ланьо Н., Цуркан Г.П.

Очолює бухгалтерією Бєлінська Ганна Петрівна, висококваліфікований спеціаліст; загальний стаж роботи головним бухгалтером 14 років, з них 5 років в університеті.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone