Інформація для здобувачів вищої освіти рівнів магістра і спеціаліста

Прийом здобувачів вищої освіти ступеня магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст здійснюється за такими спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами):

Шифр та найменування спеціальності Спеціалізація (освітня програма)
051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів
073 Менеджмент Менеджмент організація, менеджмент природоохоронної діяльності
074 Публічне управління та адміністрування
081 Право Екологічна політика і право
101 Екологія Охорона навколишнього середовища, екологічний контроль та аудит, заповідна справа, гідроекологія, агроекологія
103 Науки про Землю Метеорологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, агрометеорологія, гідрографія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Геоінформаційні системи та технології, Інтернет програмування, системи моніторингу навколишнього середовища
183 Технології захисту навколишнього середовища
207 Водні біоресурси та аквакультура Рибоохорона, раціональне використання гідробіоресурсів, аквакультура, марікультура

 

Строки подачі документів:

Для вступників за денною та заочною  формами навчання

– з 22 липня по 21 серпня 2016 року.

– конкурсні випробування з 23 по 27 серпня 2016 р.

 

Під час проведення конкурсного відбору абітурієнтів, які вступають в університет за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста до сумарного конкурсного балу абітурієнта враховуються:

  • середній накопичений навчальний рейтинг або середній бал успішності за додатком до диплому бакалавра;
  • оцінка, яка отримана вступником під час складання Державного іспиту зі спеціальності або вступного іспиту.

Особи, які вступають в Одеський державний екологічний університет на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та не мають у додатку до диплому за попередній період навчання оцінки з Державного іспиту по спеціальності (напряму) складають в університеті вступний іспит за програмою Державного іспиту за відповідними напрямом підготовки.

В якості додаткових показників при зарахуванні на програму підготовки спеціаліста за заочною формою навчання до сумарного конкурсного балу вступника враховується наявність підписаної трьохсторонньої угоди на підготовку за обраною спеціальністю (спеціалізацією) з боку вступника та органу державного управління або місцевого самоврядування, державної установи, закладу або підприємства додає 10 %.

 

Під час проведення конкурсного відбору вступників, які вступають в університет для здобуття ступеня магістра до сумарного конкурсного балу вступника враховуються такі критерії:

  • накопичений навчальний рейтинг абітурієнта за попередній період навчання;
  • оцінка, яка отримана абітурієнтом під час складання фахового вступного іспиту;
  • оцінка вступного іспиту з іноземної мови. Наявність міжнародного сертифікату про знання іноземної мови зараховується замість вступного іспиту з оцінкою 100%.

В якості додаткових показників при зарахуванні для здобуття вищої освіти ступеня  магістра до сумарного конкурсного балу вступника враховуються:

  • письмова рекомендація з боку випускаючого кафедри університету відповідної спеціальності дає додаткові 2 % у сумарний рейтинг вступника;
  • рекомендації Атестаційної комісії про можливість подальшого навчання за освітнім рівнем магістра додає до сумарного рейтингу 3 %;
  • наявність залікових кредитів з наукової діяльності додає до сумарного рейтингу додаткові відсотки за такою формулою (5% х кількість отриманих кредитів).

Додаткові показники до сумарного конкурсного рейтингу вступника враховуються на підставі документально підтверджених показників.

 

Одеський державний екологічний університет здійснює підготовку осіб для здобуття ступеня магістра за денною формою за освітньо-науковою програмою (обсяг 120 кредитів) зі спеціальностей 101 “Екологія”, 103 “Науки про Землю” та освітньо-професійною програмою (обсяг 90 кредитів) з інших ліцензованих в університеті спеціальностей магістерського рівня підготовки.

За заочною формою навчання підготовка магістрів здійснюється виключно за освітньо-професійною програмою (обсяг 90 кредитів).

 

Перелік документів:

– заява встановленої форми, в який вказується спеціальність (спеціалізація, освітня програма), форма навчання тощо;

– документи державного зразка (диплом) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється прийом до університету  і додатки до них;

– документи (при наявності), які підтверджують право вступника на зарахування поза конкурсом, зарахування в першочерговому порядку тощо;

– копія документа, що посвідчує громадянство вступника.

– інші документи, які підтверджують наявність наукових публікацій вступника, участь у конференціях, рекомендації випускової кафедри, Атестаційної комісії тощо;

– військовозобов’язані вступник (тільки для денної форми навчання) особисто пред’являє військовий квіток або посвідчення про приписку.

 

Умови подачі документів до приймальної комісії:

Всі абітурієнти – здобувачі вищої освіти ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, які вступають на денну або заочну форму навчання ОДЕКУ, подають документи до приймальної комісії університету виключно у паперовому вигляді.

 

Програми вступних іспитів (співбесіди) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням: Програми вступних іспитів та співбесід

Всім іногороднім студентам та курсантам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.

 

 

Share on Facebook1Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone