НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Наукові дослідження викладачі кафедри проводяться під керівництвом зав. кафедрою, професора Глушкова О.В., професора Хецеліус О.Ю.. професора Свинаренка А.А.

На кафедрі функціонують наукові школи:

І. Наукові школи професора Глушкова О.В.

– Обчислювальні основи лінійної алгебри: Нові методи та алгоритми

– Релятивістський теорія скінченних Фермі-систем у сильних зовнішніх полях (Енергетичний формалізм, калібрувально-інваріантні версіі теорії збурень, операторна теорія збурень для квантових систем у надсильних зовнішніх полях);

– Конструктивна теорія динамічних систем та квантовий хаос (у т.ч. хаос в екологічних, геофізичних, інформаційних системах);

Представлені до захисту та захищені 7 докторських та 25 кандидатських дисертації (зокрема, співробітники ОДЕКУ: д.ф.-м.н., Хецеліус О.Ю., д.ф.-м.н., Свинаренко А.А., д.ф.-м.н., Препелиця Г.П., д.геогр.н. Хохлов В.М.)

ІІ. Наукова школа професора Хецеліус О.Ю.:

–  Математичний і  функціональний аналіз; Нові класи спеціальних функцій.

–   Релятивістська квантова геометрія; Квантова структура електрослабкоївзаємодії у важких скінченних Фермі-системах;

Представлені до захисту та захищені 1 докторська та 7 кандидатських дисертації (зокрема, співробітники ОДЕКУ: к.ф.-м.н., Сєрга І.М., к.ф.-м.н. Ігнартенко Г.В., к.ф.-м.н. Флорко Т.О., к.ф.-м.н. Шахман А.М. та інші).

ІІІ. Наукова школа професора Свинаренко А.А.

– Конструктивна математична фізика та обчислювальна квантова оптика та спектроскопія;

За останні роки  набули розвитку такі нові наукові напрямки: «Нові методи та алгоритми в обчислювальній лінійній алгебрі», «Квантована теорія багатовимірних сферичних функцій», «Теорія класичного та квантового хаосу», «Квантова алгебра та геометрія», “Квантова електродинаміка надсильних зовнішніх полів», «Релятивістська калібровочно-інваріантна теорія багаточастинкових квантових систем», «КЕД калібровочно-інваріантна теорія збурень для багатоелектронних систем», «КЕД теорія атомних систем у сильних та надсильних зовнішніх полях», «Операторна теорія збурень для квантових систем у надсильних зовнішніх полях», «Квантова структура надтонкої, електрослабкої та сильної взаємодій в важких скінченних атомних, адронних та ядерних системах», «КЕД  багаточастинкова теорія низько енергетичних електрон-іон-атомних зіткнень: Енергетичний підхід», «Квантова ядерна оптика» (вперше у світі), Метод ренорм-групи в гідродинамічних задачах, Мікроскопічна теорія багатосолітонних взаємодій, розпаду та  розсіяння, Калібровочна-інваріантна операторна теорія збурень розпаду збуджених  станів квантових систем, Основи біологічної математики: клітинні автомати та моделі синтетичної психіки, Нелінійно-стохастичне моделювання еволюції клітин та проблеми біологічної математики, Нові нейроархитектурні моделі та функціі нейронних ансамблей, Інстантони в квантовій теорії поля“,”Динамічний хаос в генерації лазерних систем: математичні моделі, Нові моделі та методи оптимального керування в задачах розподілу ізотопів та ядерних ізомерів, Аппарат функцій Гріна для біспінорного релятивістського рівняння Дірака, Аппаратмультіфрактальних функцій Гріну, Т-матричний формалізм в звадачах розсіяння і його чисельна реалізація, S-матрична теорія нелінійної взаємодії фермі-систем із сильними зовнішніми полями: нові ефекти та моделі.  Та інші.

Також в останнє десятиріччя на кафедрі активно розвивалися такі нові наукові напрямки як мульті-фрактальна математична геофізика, нейрокібернетика й теорія біологічних та квантових комп’ютерних архітектур, математичне моделювання в ядерній квантовій оптиці, математичне моделювання природних процесів, основи індустріальної математики (зокрема, нові методи комп’ютерного моделювання в задачах поділенні ізотопів та ядерних ізомерів, обробки радіоактивних відходів).

За останні 10 років роки викладачами кафедри підготовлено до друку та надруковано 30 наукових монографій, більш ніж 500 наукових статей, підготовлено більш ніж 1000 доповідей для відомих міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів тощо. Цілий ряд монографій, підготовлених на кафедрі, отримав широке розповсюдження та визнання, зокрема:

 • Глушков О.В., та ін., Квантовое моделирование и оптимальное управление  селективними атомними фотопроцессами. -Одесса:ТЕС, 2002
 • Русов В.Д., Глушков А.В., Ващенко В.М.,Астрофизическая  модель глобального климата Земли-Київ:Наукова думка, 2003.-220С.
 • Глушков А.В., Лобода А.В., Свинаренко А.А., Теория нейронных сетей на основе фотонного эха и их программная реализация.-Одесса: ТЕС, 2003.-180С.;
 • Глушков А.В., Атом в электромагнитном поле.Чиленные модели. Київ: КНТ,2005.- 450С;
 • Глушков А.В. , Релятивистские и корреляционные эффекты в спектрах атомных систем.- Одеса: Екологія, 2006.-450С;
 • Глушков А.В., Релятивистская квантовая теория. Квантовая механика атомных систем.-Одесса: Астропрінт, 2008.-700С.;
 • Хецелиус О.Ю., Шумлянский И.И., От квантовой теории субатомных частиц к проблемам мегамира.-Одесса: ОДЕКУ.-2010.-210С;
 • Глушков А.В., Теория кулоновских систем в поле лазерного излучения.-Одесса:ОДЕКУ.-2010.-402С.
 • Глушков А.В., Динамика низкочастотных атмосферных процессов, волн и солитонов Россби.-Одеса: ОДЕКУ.-2010.-250С.
 • Хецелиус О.Ю., Теорія комплексного плоского поля.-Одеса: ОДЕКУ.-2010.-280С.
 • Хецелиус О.Ю., Квантовая структура электрослабого взаимодействия в тяжелых конечних Ферми-системах -Одесса: Екологія.-2011.-450С.
 • Глушков А.В., Проблемы экологической безопасности: Оптимальные лазерные методы детектирования и разделения изотопов (физика процессов).-Одесса: Екологія, 2013.–320С.
 • Глушков А.В., Новые методы математического моделирования в задачах конструктивной географии, гидрометеорологии и экологии.-Одесса: Изд-во ТЕС, 2015.-405С.
 • Глушков А.В., Прогнозирование экологического состояния и безопасности окружающей среды с учетом антропогенных факторов.-Одесса: Изд-во ТЕС, 2015.-286С.
 • Глушков А.В., Хецелиус О.Ю.,Дубровская Ю.В., Терновский В.Б., Теория кооперативных квантовых эффектов в атомах в сильном электромагнитном поле.-Одесса: Изд-во ТЕС, 2015.-405С.
 • Глушков А.В.,Хецелиус О.Ю., Свинаренко А.А., Буяджи В.В., Спектроскопия автоионизационных состояний тяжелых атомов и многозарядных ионов: численные модели.-Одеса: ОГЭКУ, 2015.-210С.
 • Глушков А.В., Хецелиус О.Ю., Серга И.Н., Шахман А.Н., Квантовая структура сильного взаимодействия в адронных атомах: численные модели.-Одеса: ОГЭКУ, 2015.-300С.
 • GlushkovA.V., Relativistic and correlation effects in spectros copy of cooperative atomic processes.-Odessa:–2016.-196P.
 • GubanovaE.R., GlushkovA.V., KhetseliusO.Yu., Bunyakova Yu.Ya., BuyadzhiV.V., PavlenkoE.P., New methods in analysis and project management of environmental activity: Electronic and radioactivewaste.- Odessa:2016.-116P.

А також англомовні:

 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Prepelitsa G.P., Energy Approach to Atomsina Laser Fieldand Quantum Dynamics with Laser Pulses of Different Shape//In: Coherence and Ultrashort Pulsed Emission, (Intech, Vienna, EU).-2011.-P.159-186. (ISBN 978-953-307-242-5)
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Y., Brusentseva S.V., Zaichko P.A., Ternovsky V.B., Studying interaction dynamics of chaotic systems within a non-linear prediction method: application to neurophysiology// Advances in Neural Networks, Fuzzy Systems and Artificial Intelligence, Series: Recent Advances in Computer Engineering, Ed. J.Balicki.(Gdansk, WSEAS Pub.).-2014.-Vol.21.-P.69-75.
 • Glushkov A.V., Svinarenko A.A., Buyadzhi V.V., Zaichko P.A., Ternovsky V.B., Chaos-geometric attractor and quantum neural networks approach to simulation chaotic evolutionary dynamics during perception process// Advances in Neural Networks, Fuzzy Systems and Artificial Intelligence, Series: Recent Advances in Computer Engineering, Ed. J.Balicki.(Gdansk, WSEAS Pub.).-2014.-Vol.21.-P.143-150.

МОНОГРАФІЇ ВИДАВНИЦТВА SPRINGER

 • Glushkov A.V., Ambrosov S.V., Loboda A.V., Gurnitskaya E.P., KhetseliusO.Yu., QED calculation of heavy multicharged ions with account for  the correlation, radiative and nuclear effects// Recent Advances in Theor. Phys. and Chem. Systems.-2006.-Vol.15.-P.285-300.
 • Glushkov A.V., Malinovskaya S.V., Dubrovskaya Yu.V., Vitavetskaya L.A., Quantum calculation of cooperative muon-nuclear processes: discharge of metastable nuclei during negative muon capture// Recent Advances in Theor. Phys. and Chem. Systems.-2006.-Vol.15.-P.301-308.
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Loboda A.V., Lovett L. etal, Gauge-invariant QED perturbation theory approach to calculating nuclear electric quadrupole moments, hyperfine structure constants for heavy atoms and ions// Frontiers in Quantum Systems in Chemistry and Physics (Springer).-2008.-Vol.18.- P.505-522.
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Malinovskaya S.V., New laser-electron nuclear effects in the nuclear g transition spectra in atomic and molecular systems// Frontiers in Quantum Systems in Chemistry and Physics Wilson, S.; Grout, P.J.; Maruani, J.; Delgado-Barrio, G.; Piecuch, P. (Berlin, Springer), 2008.-Vol.18.- P.523-540.
 • Glushkov A.V., KhetseliusO.Yu., Loboda A.V., Svinarenko A., QED approach to atoms in a laser field: Multi-photon resonances and above threshold ionization//Frontiers in Quantum Systems in Chemistry and Physics; Eds. Wilson, S.; Grout, P.J.; Maruani, J.; Delgado-Barrio, G.; Piecuch P. (Springer).-2008.-Vol.18.-P.541-558.
 • Glushkov A.V., KhetseliusO.Yu., Lovett L.,  Electron-b-Nuclear Spectroscopy of Atoms and Molecules and  Chemical Environment Effect on the b-Decay parameters// Advances in the Theory of Atomic and Molecular Systems Dynamics, Spectroscopy, Clusters, and  Ser: Progress in Theor. Chem. and Phys.,  Eds. Piecuch P., Maruani J., Delgado-Barrio G., Wilson S. (Springer).-2009.-Vol. 20.-P. 125-172.
 • Glushkov A.V.,Yu., Svinarenko A.A., Relativistic theory of cooperative muon-gamma-nuclear processes: Negative muon capture and metastable nucleus discharge// Advances in the Theory of Quantum Systems in Chemistry and Physics. Ser: Progress in Theor. Phys. and Chem., Eds. P.Hoggan, E.Brandas, G. Delgado-Barrio, P.Piecuch (Springer).-2011.-Vol.22.-P.51-70
 • Glushkov A.V., Advanced Relativistic Energy Approach to Radiative Decay Processes in Multielectron Atoms and Multicharged Ions// Quantum Systems in Chemistry and Physics: Progress in Methods and Applications. Series: Progress in Theor. Phys. and Chem., Eds. K.Nishikawa, J. Maruani, E.Brandas, G. Delgado-Barrio, P.Piecuch (Springer).-2012-26.-P.231-254.
 • Glushkov A.V., Operator Perturbation Theory for Atomic Systems in a Strong DC Electric Field//Adva. in Quantum Methods and Applications in Chemistry, Physics, and Biology. Ser: Progress in Theor. Phys. and Chem., Eds. Hotokka, J.Maruani, E. Brändas, G.Delgado-Barrio (Springer)-2013.-B27.-P.71-96
 • Glushkov A.V., Svinarenko A.A., Khetselius O.Yu., Buyadzhi V.V., Florko T.A., Shakhman A.N.,Relativistic Quantum Chemistry: Advanced Approach to Construction of the Green’s Function of the Dirac Equation with Complex Energy and Mean-Field Nuclear Potential// Frontiers in Quantum Methods and Applications in Chemistry and Physics. Series: Progress in Theoretical Chemistry and Physics, Eds. M.Nascimento, J.Maruani, E.Brändas, G.Delgado-Barrio (Springer).-2015-Vol.29.-Ch.12.-P.197-218.
 • Yu., Optimized perturbation theory to calculating the hyperfine line shift and broadening for heavy atoms in the buffer gas// Frontiers in Quantum Methods and Applications in Chemistry and Physics. Series: Progress in Theoretical Chemistry and Physics, Eds. M.Nascimento, J.Maruani, E.Brändas, G.Delgado-Barrio (Springer).-2015-Vol.29.- Ch.4.-P.54-76

Участь у міжнародних конференціях, конгресах, школах (останні роки):

Український Математичний Конгрес  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна, 2009), Міжнародні конференції -“Geometry in Odessa” (Odessa, Ukraine, 2009, 2010, 2014), International Workshops on Quantum Systems in Chemistry, Physics and Biology  (Cambridge, UK, 2010; Turku, Finland, 2012; Paraty, Brazil, 2013; Taipei, Taiwan-China), 3th,4th, 6th   International Conference “Sensor Electronics and Microsystem Technologies” (Odessa, Ukraine, 2008,2010, 2014), 15th,16th International Conference on Physics of Highly Ionized Ions (Shanghai, China, 2010; Heidelberg, Germany, 2012), Central European Workshops on Quantum Optics (Sinaia, Romania, 2012; Stockholm, Sweden, 2013; Brussels, Belgium, 2014), 1,2,5th Chaotic Modelling and Simulation International Conference (Chania, Greece, 2008,2009; Athens, Greece, 2012), 11th International Colloquium on Atomic Spectra and Oscillator Strengths for Astrophysical and Laboratory Plasmas (Mons, Belgium, 2013), International Conference on Statistical Physics (Rhodes, Greece, 2014),  32nd European Congress on Molecular Spectroscopy (Düsseldorf, Germany, 2014), 13th  International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (Gdansk, Poland, 2014), 22nd International Conference on Spectral Lines Shapes ( UT Space Institute, Tennessee, USA, 2014); 1. XX International Conference”Quantum Systems in Chemistry, Physics and Biology” Odessa (Ukraine).- 2015.-October 23-27; The 47th Conference of the European Group on Atomic Systems (EGAS-2015).-University of Latvia, Riga (Latvia).-2015.-July 14-17 http://www.egas.lu.lv/; XXIX International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (ICPEAC).-Toledo (Spain, 22 –28 July).-2015; International Conference “Geometry in Odessa-2015”.-Odessa (Ukraine).-2015.-May 25-30; International Symposium on Advances in Quantum Geometry and Computing, – Odessa (Ukraine).-2015.-Jun 1-3; V International School and Conference on Photonics-2015.- Belgrade (Serbia).-2015; The 3rd European Nuclear Physics Conference (EuNPC2015).-MartiniPlaza, Groningen (The Netherlands, August 31 – Sept.4).-2015; International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics and Biology.-Varna (Bulgaria).- 2015.-September 14-20; The 21st International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds.-2015.-Krakow (Polland, July 5-9).-2015; The XXIIIth International Conference on Integrable Systems and Quantum symmetries (ISQS-23).-  Prague (Czech Rep., June 23- 27).- 2015; International Simposium”Quantum Geometry, Dynamics and Spectroscopy” Odessa (Ukraine).- 2015.-August 23-27; International Conference “Perspectives in Nonlinear Dynamics” (PNLD 2016).-The Humboldt-University, Berlin (Germany).-2016.-July 24-29; The International Conference on Energy Engeneering and Environmental Protection – November 21-23, 2016,  Sanya, China; XXI International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics and Biology.-July 02-09, 2016, Vancouver, BC, Canada 28thIUPAP Conference on Gauteng (South Africa).-2016-July10-14; 23nd International Conference on Spectral Lines Shapes.-Torun (Polland).-2016 June 19-24;  8th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions (HCI 2016).– Kielce (Polland).-2016.-September 11-16; 13th SPARC Topical Workshop Jagiellonian University.-Kraków (Poland).-16-20 September 2016; International Nuclear Physics Conference.-Adelaide (Australia).-2016.-September 11-16;  5th Heavy Ion Accelerator Symposium for Fundamental and Applied Research (INCP conf. Sattelite).- Canberra (Australia).-2016.-   (18-20 September 2016);  International Conference “Geometry in Odessa-2016”.-Odessa (Ukraine).-2016.-June 2-8; International Young Scientists (and workshop) Symposium Optics of Multicharged Ions Computational Physics.- and New Ionic Technologies August 11-13, 2016, Odessa, Ukraine.

 

 

Рио де Жанейро, Бразилия 2013 год

Одесса, Украина 2016 год

Виконані загально-кафедральні теми (1994-2015;Наук.керівник -проф. Глушков О.В.):

 1. НДР “Метод диференційних рівнянь та релятивістська операторна теорія збурень задачах математичної фізики, обчислювальної математики, геофізики та квантової теорії поля“;
 2. НДР “Розв’язання нових проблем прикладної математики“;
 3. НДР «Обчислювальні основи лінійної алгебри: Нові методи та алгоритми»
 4. НДР ”Квантово-механічні методи розрахунку атомно-молекулярних систем у зовнішніх електричному і лазерному полях. Нелінійні селективні фотопроцеси в атомах та молекулах”;
 5. НДР “Квантово-механічні методи розрахунку атомно-молекулярних систем у зовнішніх – електричному, магнітному і лазерному полях. Динамічний хаос в атомних та мультиосціляторних системах”;
 6. НДР “Нейромережеве моделювання у кібернетиці, прикладній математиці, геофізиці ( метеорології, гідрології, океанології, екології), теорії викладання математики”;
 7. НДР “Обробка інформації в оптичних й квантових комп’ютерних системах. Динаміка оптичних нейромереж на основі фотонної луни”;
 8. НДР «Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах класичної, квантової механіки й квантової електродинаміки»
 9. НДР «Вейвлет-аналіз та мультифрактальне моделювання  динаміки  нелінійних процесів у кібернетичних, геофізичних і гідроекологічних системах»
 10. НДР «Нейромережі моделі із селективним запам’ятанням та квазіхаотичною поведінкою в теорії інформаційних систем,  методиці викладання математичних та філологічних дисциплін» (керівник – Професор. Глушков О.В.).
 11. НДР «Квантова структура надтонкої, електрослабкої та сильної взаємодій в важких скінченних атомних, адронних та ядерних системах та підходи щодо узагальнення Стандартної Моделі»
 12. НДР «Виявлення, перспективи розвитку та впровадження новітніх технологій в ядерній-фізичній галузі (лазерна технологія поділу ізотопів,  радіаційний контроль на АЕС, ядерні машини Карно, гразери) і квантово-оптичних технологій (квантові сенсори, процесори, квантові машини Карно) на основі методів оптимального керування, програмування і нелінійно-статистичного фрактального аналізу»
 13. НДР «Розвиток та застосування нових квантово-механічних та КЕД методів в задачах обчислювальної математики та математичної фізики, теорії ядра і частинок, квантовій геометрії» (№ держреєстрації 0109U000348, 2009-2013рр.)
 14. НДР «Розвиток і застосування нових методів обчислювальної математики i математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики і атомної та ядерної спектроскопії» (2011-2015рр.),
 15. НДР «Розвиток та застосування кібернетичних методів до дослідження динаміки ієрархічних хаотичних процесів у квантових, інформаційних та геофізичних системах» (2011-2015рр.),

та інші.

Загально кафедральні наукові теми, що виконуються за теперішнього часу (2016):

 1. НДР «Розвиток та застосування нових обчислювальних методів в задачах математичної фізики, теорії ядра та адронних атомів, квантової геометрії»» (2014-2018).
 2. НДР “Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики, математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики, атомної, молекулярної спектроскопії” (2016-2020рр.). Науковий керівник – зав. кафедри, проф. Глушков О.В.

Виконані держбюджетні та господарсько-договорні теми:

 1. Науковий проект Державного фонду фундаментальних дослiджень №3.4/382 Мiнiстерства освіти і науки України (Мiнiстерства України у справах науки технологiй; Держкомітету України з питань науки і інтелектуальної власності) “Електродинамічне i квантовохiмiчне моделювання каталiтичнихпроцесів за участю двохатомних молекул на металах та iх сполуках“ (№ державної реєстрації 0198U002193; тема №38 темплану ОДЕКУ)
 2. НДР “Розробка пакету прикладних економiко-кiбернетичних програм керування корпоративними системами та підпрiємствами народного господарства в умовах ринкової економіки на пiдставiметодів оптимального керування та математичного програмування“ (тема №48 темплану ОГМІ; 1997-2000);
 3. НДР «Розвиток нових високоточних методів розрахунку елементарних атомних процесів, включаючи процеси у полі лазерного випромінювання, та нових оптимальних технологічних схем лазерного розділення ізотопів» у відп. з грантом Президента України від 26.06.08 № 207/2008рп (N держр. 0108U010783),
 4. Фундаментальна (з фінансуванням МОН України) НДР т.159 НДЧ ««Аналіз та прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових міст з урахуванням метеорологічних та антропогенних факторів: Нові математичні моделі та новітні експериментальні технології» (№держр.0113U00345; 2013-2014рр. ;  Керівник – проф. Глушков О.В.)
 5. Фундаментальна (з фінансуванням МОН України) НДР т.167 НДЧ «Прогнозування стану і безпеки навколишнього середовища з урахуванням антропогенного, радіоактивного забруднення, радіаційно-екологічних наслідків аварій на АЕС: Нові моделі і технології (№держр.0115U000333; 2015-2019рр. ;   Керівник – проф. Глушков О.В.)

Міжнародні наукові досягнення проводяться у межах проектів:

-IPY International Polar Year Project N 1155 (2007-2009),  International N 1155/2 (2010-2013) “ Development of energy-balance model of Earth global climate on the basis of parameters of Antarctic atmosphere (ozone, aerosol), cosmic rays, cloud formation and cosmic particles of ultra high energy (over 1020 eV) monitoring” заучастюкраїнтаорганізацій: UK, Richmond upon Thames College; Germany, TechnischeUniversitatBergakademie Freiberg; France; Laboratoire de Microanalyses Nucléaires Alain Chambaudet ; Slovenia, Ljubljana J. Stefan Institute; Spain, UniversitatAutonoma de Barcelona; Czech Rep., Brno Masaryk University; Ukraine, Odessa State Environmental University, Kiev T.G. Shevchenko National University, Ukrainian National Antarctic Centre, Institute of Nuclear Researches NAN Ukraine; Polar Geophysical Institute of RAS;

-Advanced Scientific project «The detection of ultrahigh energy cosmic rays in Antarctica by its radioemission» (2010-2016pp.): The same participants;

-International Project “QuantumSystemsProject”; Учасники: університет Флоріди (США), університет Уппсала(Швеція), Університет Оксфорд (Великобританія), університет Париж (Франція), ОДЕКУ (Україна)  та інші проекти;

На кафедрі працюють 3 наукових та 1 науково-методичний семінари, відповідно, «Нові методи обчислювальної математики»,«Новітні досягнення у квантовій теорії поля, квантовій геометрії, теорії ядра та елементарних частинок», «Нові проблеми математичної фізики та обчислювальній математики» та «Актуальні науково-методичні проблеми викладання математичних дисциплін».

НДРС: всі викладачі кафедри з великим почуттям відповідальності та професіоналізмом виконують свої обов’язки педагогів, вихователів студентської молоді і активного проповідників наукових математичних знань у суспільство; на кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції і олімпіади; всі викладачі приділяють велику увагу керівництву підготовкою студентами наукових доповідей, праць. Для студентів працює комплекс наукових гуртків з математики, комп’ютерного моделювання та науковий семінар, де проводять фундаментальні та прикладні дослідження сучасних проблем вищої та прикладної математики; за результатами яких студенти за останні 5 років надрукували більш ніж 50 наукових праць.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone