Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри хімії навколишнього середровища

Викладачі кафедри під керівництвом професора Софронкова О.Н. проводять наукові дослідження за загальною кафедральною темою: «Утилізація промислових викидів в електрохімічній установці на біокаталізаторах, а також на оксидах та сплавах металів, які не містять благородних металів». Метою даних досліджень є знаходження каталізаторів окислення та відновлення різних хімічних речовин, які забруднюють навколишнє середовище, на основі ферментів та бактерій, що працюють при           рН = 7 та температурі 293-298 К, а також каталізаторів на основі оксидів та сплавів металів змінної валентності, які не містять благородних металів  (рН = 3-12; Т = 293-398 К).

Методами дослідження є синтез нових каталізаторів, які не містять благородних металів, ІЧ- та УФ-спектроскопія, рентгеноструктурний та електронографічний аналізи (для встановлення складу та структури отриманих каталізаторів), потенціостатичні та інші електрохімічні методи. Ці методи дослідження дозволяють надійно та однозначно інтерпретувати отримані результати. Результати цієї роботи можуть бути використані при конструюванні електрохімічних приладів, які забезпечують не тільки утилізацію хімічних речовин, що забруднюють навколишнє середовище, але й для отримання енергії при їх анодному окисленні. Результати роботи апробовані на міжнародних конференціях, нарадах, симпозіумах та опубліковані в наукових журналах.

Подано заявку та перелік необхідних документів на отримання патенту до відділу Інтелектуальної власності ОДЕКУ «Спосіб переробки відпрацьованих шин» авторів: Софронков О.Н., Шевченко В.Ф., Горліченко М.Г.,  Васильєва М.Г.

Підписаний договір про співробітництво (01.01.2015 до 31.12.2018 року).  Республіка Польща, 45-040 місто Ополе, Університет Ополевський, пл. Коперницка. «Дослідження каталізаторів електроокислення речовин, що забруднюють навколишнє середовище на підставі металів змінної валентності з додатками інших металів».

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції, всі викладачі приділяють велику увагу керівництву підготовкою студентами наукових доповідей, праць. Для студентів працює науковий гурток з хімії «Хімічний аналіз води» та науковий семінар «Хімія навколишнього середовища», де проводять теоретичні й практичні дослідження екологічного стану навколишнього середовища, за результатами яких друкуються статті і тези доповідей на наукових студентських конференціях.

Також у 2015 році студентами Михайленко В.І., Денисенко О.О. під науковим керівництвом доц. Федорової Г.В. та Шепеліной С.І. отримано диплом ІІІ місця (за результатами ІІ туру) за наукову роботу «Оцінка стану водопровідних вод деяких міст України та південних країн» на І Всеукраїнському конкурсі «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні – 2015», м. Київ, НАУ, Інститут екологічної безпеки.

За останній період викладачами кафедри розроблено конспекти лекцій з навчальних дисциплін «Загальна, колоїдна та неорганічна хімія» (укладачі: доценти Федорова Г.В., Костік В.В., Шевченко В.Ф., Зінченко В.Ф.); «Біохімія гідробіонтів» (укладачі Горліченко М.Г., Шевченко С.В.); «Біохімія гідробіонтів», частина ІІ «Динамічна біохімія» (укладачі Горліченко М.Г., Шевченко С.В.); «Оцінка, прогнозування і управління якістю рибогосподарських вод» (укладачі Горліченко М.Г., Шевченко С.В.); «Хімія з основами біогеохімії. Частина І» (укладач Костік В.В.) та «Гідрохімія і методи гідрохімічних досліджень» (укладач доцент Федорова Г.В.).

Викладачами кафедри опубліковано велику кількість методичних вказівок до лабораторних і практичних занять, а також навчальні посібники «Практикум з біогеохімії для екологів», «Тлумачний словник з біогеохімії для екологів», «Біогеохімія», «Органічна хімія для екологів», «Радіаційна хімія для радіоекологів» (укладач доцент Федорова Г.В.); «Хімія. Практичний курс» (укладач доцент Герасименко Г.І.); «Статична біохімія гідробіонтів» та «Біохімія гідробіонтів. Частина ІІ. Динамічна біохімія гідробіонтів» (укладачі доцент Горліченко М.Г. та ст. викладач Шевченко С.В.).

Всі методичні вказівки в електронному вигляді є в наявності на кафедрі. Підручники, посібники та конспекти лекцій є в бібліотеці ОДЕКУ

Згідно із щорічними кафедральними планами викладачі готують навчальні та робочі програми, методичні комплекси контролюючих заходів для модульної системи, тести для перевірки залишкових знань студентів.

На кафедрі працюють науковий та методичний семінари. На науковому семінарі викладачі обговорюють результати наукових досліджень за тематикою кафедри, заслуховують й обговорюють інформацію про міжнародні, всеукраїнські наукові конференції та науково-методичні конференції ОДЕКУ, у яких беруть участь. На методичному семінарі обговорюються методичні вказівки, ефективні способи модульної системи організації навчання та контролю знань студентів.

Таким чином, сьогодення й прийдешнє кафедри невтомно твориться її співробітниками з урахуванням досвіду минулого для подальшого вдосконалення форм викладання наукових знань, що має сформувати сучасний спосіб мислення у майбутнього спеціаліста – захисника навколишнього середовища.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone