Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри менеджменту природоохоронної діяльності

На кафедрі менеджменту природоохоронної діяльності ведеться активна наукова діяльність. Cпектром наукових інтересів кафедри є:

 • менеджмент природоохоронної діяльності;
 • управління природокористуванням та ресурсозбереженням;
 • зелений туризм та екологічні проблеми освоєння рекреаційних природних ресурсів;
 • мінімізація екологічних небезпек шляхом удосконалення інфраструктури ТПВ;
 • альтернативний ринок енергетики та зелені тарифи;
 • енергозбереження і проблеми втрат енергії;
 • екологізація аграрного землекористування та агровиробництва;
 • розбудова екологічної інфраструктури в аграрному секторі;
 • енергетичний потенціал агросфери щодо використання біомаси;
 • екологічна просвіта і громадський рух щодо формування екологічної свідомості
 • тощо.

Науково-дослідна роботи кафедри також здійснюється в рамках розробки бюджетних науково-дослідних робіт в ОДЕКУ:

 • з січня 2016 р. – НДР «Методологія управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектору національної економіки» (№ держреєстрації 0116U002402, 2016-2020 рр.);
 • 2009-2013 рр. – НДР «Методологічні і методичні основи оцінки економічної доцільності використання досягнень науки і техніки в природоохоронній діяльності» (№ держреєстрації 0109U007714);
 • 2004-2008 рр. – НДР «Розробка економіко-екологічного механізму підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності» (№ держреєстрації 0104U02229).

Викладачі кафедри приймають участь у розробці проектів на отримання міжнародних грантів:

 • Проект «Створення інноваційних інструментів для регіонального управління. (Формування структури та інфраструктури територіального кластера)»;
 • Розробка механізмуметодів навчанняуправління системоюраннього попередженняпро стихійні лихана річці Дунай(Україна /Молдова);
 • «Розробкапрограмсемінарівз енергозбереженнядля ОСББ, ЖБК та інших об’єднаньвласників житла» (проект в процесі реалізації за підтримки Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. Житлова ініціативадляСхідної Європи (IWO)) тощо.

Доцент Головіна О.І. в рамках діяльності ГО «Екологічний центр сталого розвитку України» є співавтором проекту «Енергетична стратегія м. Одеси».

Викладачі кафедри долучаються до участі у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових заходів  (конференції, семінари).

Апробація наукових досліджень відбувається на наукових заходах: міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, науково-практичних семінарах, дебатах, круглих столах тощо. За останні кілька років викладачі кафедри прийняли участь у понад 50 науково-практичних конференціях, з яких 36 міжнародного рівня як в Україні, так і в далекому зарубіжжі. Серед останніх заходів:

 • Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм: Міжнародний форум (м. Одеса, 25-26 вересня 2014 р.).
 • 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», (м. Львів, 17-19 вересня 2014 р.).
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців» (м. Одеса, 16-18 червня 2015 р.).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» (м. Рівне, 23 квітня 2015 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України» та П’ятнадцяті річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 14 травня 2015 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання соціально економічного розвиткудержави, регіону та підприємства» (м. Львів,27-28 листопада  2015 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава» (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій» (м. Херсон, 13-14 березня 2015 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції» (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.).
 • Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region (Vienna, 26-27 June 2014).
 • Meeting on ‘Disaster Risk Reduction (DRR) Contemporary Practices and Watershed Management’ in Georgia (Kazbegi, Georgia, July 13-19, 2014).
 • 13-та міжнародна конференія “Економіка та бізнес” (1-5 вересня 2014 р., к.к.Еленіте, Болгарія).
 • 50 Хорватський  Міжнародний сімпозіум з агрокультури (Опатія, Хорватія, 16-20 лютого 2015 р.).
 • 4-ий щорічний Дунайський форум  (м. Ульмі, Німеччина, 29-30 жовтня 2015 р.).
 • Міжнародний семінар «Створення наукової мережі по запобіганню землетрусів, повеней та зсувів» (Політехнічний університет, м. Стамбул, Туреччина, 17-18 листопада 2015 р.) тощо.

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), Національним університетом «Львівська політехніка» (м. Львів), Сумським державним університетом (м. Суми),  Національним університетом водного господарства та раціонального природокористування (м. Рівне), Донецьким університетом управління (м. Маріуполь), Вищою школою управління і адміністрації  (м. Ополе, Польща), що забезпечує можливість проведення підвищення кваліфікації викладачами кафедри на базі відповідних установ, здійснення спільних науково-дослідних робіт та обмін досвідом як викладачів, так і студентів.

Викладачі кафедри привертають увагу підвищенню свого наукового рівня,  зокрема за період 2014-2016 рр. 5 викладачів захистили дисертаційні роботи: 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Тонконога І.В., Головіна О.І., Барчан М.М., Жавнерчик О.В.) та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Рубель О.Є.).

На постійній основі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів та магістрів з підготовкою їх до участі у: Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Менеджмент»; І  турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних  і гуманітарних наук; у щорічних Студентській науковій конференції ОДЕКУ та Конференції молодих вчених ОДЕКУ, інших наукових заходах (семінари, дебати, круглі столи тощо) як в університеті, так і за його межами. Крім того, наукова робота студентів кафедри реалізується в роботі студентського наукового гуртку «Актуальні проблеми менеджменту в умовах ринкової економіки» та студентського наукового семінару «Менеджмент в сучасних умовах господарювання», тематика яких пов’язана з основними напрямами наукових досліджень викладачів кафедри і дисциплін, які вивчаються, а також тематикою розроблюваних дипломних проектів та магістерських робіт.

Результати наукових досліджень студентів публікуються у вигляді тез доповідей та наукових статей у співавторстві із  викладачами кафедри.

В 2015 р. кафедрою разом із науковцями Сумського державного університету започаткована практика проведення семінарів, круглих столів та дебатів серед активної студентської молоді в рамках проекту Єврокомісії Жана Монне: «Досвід ЄС у формуванні сталого розвитку в Україні» (16-17 березня 2015р.),  «Уроки ЄС та стратегія формування «зеленої» економіки в Україні»  (24-26 листопада 2015р.).

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone