НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО кафедри українознавства та соціальних наук

Науково-дослідний проект кафедри українознавства та соціальних наук:  «Історичний досвід соціально-політичного і культурного розвитку України та проблеми системних перетворень сучасного суспільства», затверджено на засіданні науково-технічної ради ОДЕКУ, протокол № 3 від 20.10.2011 р. (№ держреєстрації 0111U010350).

Основні результати науково-дослідної роботи знаходять відбиття у відповідних наукових публікаціях та через участь співробітників кафедри в науково-практичних конференціях, серед яких в останні 3 роки, зокрема:

у 2013 році   8, з них:

  • всеукраїнські:

V Всеукраїнська науково-теоретична Інтернет-конференція «Розвиток сучасного українського соціуму», м. Донецьк, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, 31 січня 2013р. – 8 співробітників (Бубнов І.В., Нагайник В.А., Агенідзе Е.А., Влялько В.А., Кушніренко І.Ю., Краснянська Н.Д.,  Реутова О.В., Слободянюк О.Р.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», Одеса, Одеський державний екологічний університет, 13-14 лютого 2013р. – 3 співробітники (Бубнов І.В., Олійник А.М., Глушкова Н.М.)

  • міжнародні (в Україні):

XІХ Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», м.Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 18-19 квітня 2013 року – 11 співробітників   (Бубнов І.В. Нагайник В.А., Троян А.О., Влялько В.А., Джой Т.В., Агенідзе Е.А., Краснянська Н.Д.,  Реутова О.В.,   Глушкова Н.М.. Слободянюк О.Р., Кантаржи Н.І.).

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». м. Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М.С.Жуковського, 25-26 квітня 2013 року – 1 співробітник   (Джой Т.В.).

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2013», Полтава. 30-31 травня 2013 р. – 1 співробітник (Троян А.О.)

ІХ Міжнародна науково-практична конференція  «Розвиток наукових досліджень  2013». Полтава, 26-27 листопада 2013 р. – 1 співробітник (Троян А.О.)

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України, Рівне – Дніпропетровськ, 21-23 листопада 2013 р. – 1 співробітник (Нагайник В.А.)

  • у далекому зарубіжжі:

LXXII International Research and Practical conference “The necessity, admissibility and adequacy of measures for overcoming socio-political crises of modern society” (London, December 19-24, 2013). – Published by IASHE, London, 2013 (Бубнов І.В.).

у 2014 році   11, з них:

  • всеукраїнські:

VІ Всеукраїнська науково-теоретична Інтернет-конференція «В сім’ї великій…», присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченко, м. Донецьк, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім..М.Туган-Барановського, 31 січня 2014р. – 10 співробітників    (Бубнов І.В., Нагайник В.А., Влялько В.А., Глушкова Н.М.,  Кантаржи Н.І., Кушніренко І.Ю., Краснянська Н.Д., Олійник А.М.,  Реутова О.В., Слободянюк О.Р.).

  • міжнародні (в Україні):

IV Міжнародна науково-практична конференція «Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави і громадянського суспільства», м. Одеса,  Одеський національний морський університет – Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С.Попова,  27-28 червня 2014р. – 4 співробітники (Бубнов І.В., Влялько В.А., Глушкова Н.М.,  Краснянська Н.Д.).

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», м. Одеса,  Одеський національний політехнічний університет, 15 травня 2014р. – 2 співробітники (Бубнов І.В., Краснянська Н.Д.).

IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 17 листопада 2014 р. – 1 співробітник    (Глушкова Н.М.).

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління», м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 9-16 листопада 2014р. –1 співробітник  (Джой Т.В.).

VIII Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», м. Чернівці, Чернівецький національний університет ім. І.Федьковича, 21 листопада 2014 р. –  (Кушніренко І.Ю.)

Х Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2014», Полтава. 26-28 травня 2014р. – 1 співробітник (Троян А.О.)

Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукових досліджень 2014», Полтава. 26-28 листопада 2014р. – 1 співробітник (Троян А.О.)

  • у далекому зарубіжжі:

LXXIX International Research and Practical conference «Isolation vectors in the social development coordinate system», London, Marche 21-26, 2014 – 2 співробітники (Кантаржи Н.І., Кушніренко І.Ю.).

IV International scientific and research conference «The interaction of personality, society and state in the conditions of transformation of spiritual and moral values», Prague  October 15–16, 2014. – 1 співробітник   (Бубнов І.В.)

IV International scientific and research conference «Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions», Prague  October 25–26, 2014. – 1 співробітник   (Кушніренко І.Ю.)

у 2015 році   6, з них:

  • всеукраїнські:

Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, ОДЕКУ, 11-12 березня 2015 р. – 2 співробітники    (Бубнов І.В., Олійник А.М.).

  • міжнародні (в Україні):

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», м. Одеса,  Одеський національний політехнічний університет, 25 травня 2015р. – 3 співробітники    (Бубнов І.В., Краснянська Н.Д., Слободянюк О.Р.).

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 17 листопада 2015р. – 5 співробітників    (Бубнов І.В., Глушкова Н.М., Влялько В.А., Краснянська Н.Д., Слободянюк О.Р.).

XХ Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», м.Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 23-24 травня 2015 року – 4 співробітники   (Бубнов І.В., Влялько В.А., Слободянюк О.Р., Кантаржи Н.І.).

Міжнародна науково-практична конференція «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст», Ізмаїл, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 17-18 жовтня 2015р. – 7 співробітників (Бубнов І.В., Глушкова Н.М., Краснянська Н.Д., Кушніренко І.Ю., Олійник А.М., Слободянюк О.Р., Троян А.О.).

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасного соціально-гуманітарного знання»,      м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет,       2 квітня 2015р. – 1 співробітник    (Олійник А.М.).

Загальна інформація про кількісні та якісні показники участі викладачів кафедри у науково-дослідній роботі протягом 2013-2015 рр. представлені в таблиці:

Календарний рік Наукові

статті

Тези конференцій Кількість конференцій Кількість учасників конференцій
2013 13 11 8 24
2014 22 12 11 25
2015 19 12 6 22

         Серед найбільш значущих наукових публікацій викладачів кафедри останніх років виділяються:

 

Доц. Бубнов І.В.:

До проблеми практичної реалізації концепції правової держави в сучасній Україні// Інтелект. Особистість. Економіка. Матеріали 3-тьої Всеукраїнської наук.-теорет. Інтернет-конф. 31 січня 2011, Донецьк: ДонНУЕТ, 2011– С.205-210.

Политические последствия влияния информационных технологий на развитие  инновационных качеств личности// Вісник Одеського державного екологічного університету. – Вип.11. – 2011. – С.234-239.

Одесский государственный экологический університет// Наука в Южном регионе Украины (1971-2011) /Ред.С.А.Андронати; Южный научный центр НАН Украины и МОНМС Украины. – Одесса: Феникс, 2011. – С.270-284.

Стратегія сталого розвитку:завдання та проблеми реалізації в сучасній Україні// Філософія. Економіка. Європейський погляд. Всеукраїнська наук.-теорет. Інтернет-конф.31 січня 2012, Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С.86-88.

Політичні наслідки феномена інформаційних технологій як передумови розвитку інноваційних якостей особистості// Актуальні проблеми політики. Зб.наукових пр. /За ред. С.В.Ківалова, Одеса.  ПП «Феникс», 2012. Вип.45. – С.184-196.

Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект// Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського – Серія «Гуманітарні науки» – № 2(58), 2013. – С.66-77.

Проблема национальной идентичности в условиях кризиса европейской политики мультикультурализма// Materials digest of the  LXXII International Research and Practical conference «The necessity, admissibility and adequacy of measures for overcoming socio-political crises of modern society» (London, December 19-24, 2013). – Published by IASHE, London, 2014. – pp.70-74.

Перспективы соціального либерализма в Украине// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», Одеса, 15 травня 2014 р./ гол.ред  В.В.Корнещук..- Одеса: видавець Букаєв В.В., 2014. – С.115-118.

Национальная идентичность   в контексте кризисна европейской политики мультикуль-турализма// The interaction of personality, society and state in the conditions of transformation of spiritual and moral values : materials of the international scientific conference on October 15–16, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – pp.75-78.

Технологічні та організаційно-методичні аспекти запобігання плагіату в освітньому процесі// Управління якістю підготовки фахівців. Збірник тез Всеукраїнської наук.-метод. ОДЕКУ 11-12 березня 2015, – Одеса, «ТЕС», 2015. – С.8-10.

 

Доц. Олійник А.М.:

Ціннісні орієнтації у структурі особистості студента екологічного університету//Філософія. Економіка. Європейський погляд: Матеріали IV Всеукраїнської наук.-теорет. Інтернет- конф. 31 січня 2012, Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.– С. 129-132.

Політична культура та її формування у студентів під час вивчення дисципліни «Філософія»// Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 19-20 квітня 2012 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2012.Ч.1. – С. 70-72.

Вища освіта та ціннісні орієнтації майбутнього студента// Соціальні інновації у сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Судак-Сімферополь, Кримський інститут бізнесу УЕУ, 3-5 жовтня 2012 року. – С.67-71.

Деякі питання ціннісних орієнтацій та гуманізації мислення студентів у процесі викладання філософських дисциплін// Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. Конференції 13-14 лютого 2013 р., Одеса. – Одеський державний екологічний університет. – 2013. – С.52-53.

Здобуття вищої освіти як ціннісна орієнтація майбутнього студента.// Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць (фахова). – Дніпропетровськ: ДЗ ДМА. – 2014. – С. 205-208.

Кобзар – молитва українського народу.// В сім’ї великій. Матеріали VІ Всеукраїнської наук.- теорет. Інтернет-конф. присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, 31 січня 2014, Донецьк: ДонНУЕТ, 2014  – С.51-54.

Доц. Троян А.О.:

Самостійна робота студентів та виховання культури мовлення// Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали XVI міжнародної науково – методичної конференції, м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 21-22 квітня 2011 р. – Частина 1. – С.  281 – 282.

Модернізація навчально-виховного процесу  при вивченні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)// Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток наукових досліджень`2011”, 28-30 листопада 2011р., Полтава, 2011. – С. 88-90.

Типові помилки з української мови студентської молоді)// Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток наукових досліджень`2012”, 23-27 травня 2012р., Полтава, 2012. – С. 113-116.

Інтерактивні технології на заняттях з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)// Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 19-20 квітня 2012 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2012. Ч.2.– С. 139-141.

Кредитно-модульна система та процес вивчення термінології за фахом)// Управління якістю підготовки фахівців:// Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 18-19 квітня 2013 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2013. Ч.1.– С. 64-65.

Проблеми культури спілкування сучасної молоді.// Розвиток наукових досліджень `2014: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 листопада 2014 р. – Полтава,  2014. . – С.56-87.

Доц. Кушніренко І.Ю.:

Виборча толерантність як демократична цінність політичної культури// Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць/ Гол. ред. С.В. Ківалов. – Одеса: вид-во «Фенікс», 2012. – Вип. 47. – С. 92 – 98.

Етимологічна сутність толерантності як актуального соціально-психологічного феномену// Розвиток сучасного українського соціуму. Матеріали V Всеукраїнської наук.- теорет. Інтернет-конф.31 січня 2013 Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 146-150.

Підвищення полікультурного розвитку у ВНЗ як пріоритетний напрям у вихованні нового покоління фахівців// Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 18-19 квітня 2013 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2013.  – Ч.2.– С. 149.

Pablic Relations (PR) як організаційно-психологічний чинник залучення абітурієнтів до вищої школи// Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 18-19 квітня 2013 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2013.  – Ч.2.– С. 150-151.

Формування засад становлення та забезпечення прав національних меншин в Україні// Вісник Одеського державного екологічного університету: – Одеса: Вид-во ТЕС, 2013. – Вип. 15.  –  С. 244-249.

Межэтнические отношения как политико-правовой ориентир развития Юго-Восточного Региона Украинского государства // Матеріали IV міжнародної наукової конференції (Прага, 25-26 жовтня 2014 р.) – Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions. Prague, 2014. – P. 27 – 29.

Современные проблемы развития и практического применения языковых прав национальных меньшинств как весомый показатель реализации этнополитики украинского государства // Materials digest of the LXXІХ International Research and Practical conference “Isolation vectors in  the social development coordinate system”(London, Marche 21-26, 2014). – Published by IASHE, London, 2014. – P. 24-26. (у співавторстві)

Проблеми розвитку та практичного застосування політико-правових та організаційних заходів щодо реалізації прав національних меншин в Україні // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методики викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2014. – Спецвипуск. – С.461-466.

Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна:  Серія «Питання політології». Збірник наукових праць (фаховий) / Гол. ред. Фісун О.А. – Харків: Вид-во ФОП „Петрова І.В.”, 2014. – Вип. 25. – С. 85 – 90.

Етнополітика України як важливий чинник розв’язання актуальних проблем міждержавних відносин // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Чернівці, 21 листопада 2014 р. – Чернівці, 2014. – С. 57-59.

Проблеми та шляхи інтеграційних процесів сучасного українського суспільства // В сім’ї великій…: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, 31 січня 2014р. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – С.195 – 198.

Культура толерантності на сучасному етапі розвитку суспільства // Освітній процес: погляд зсередини. Збірник наукових праць. VI Міжнародна науково-практична конференція (17-18 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ) / [під заг. ред. Ю.О. Шепеля]. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – С. 46-50.

Проблеми визначення ключових категорій політико-правового регулювання сфери міжнаціональних відносин   Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. — Одеса: Фенікс, 2009. ― Вип. 36. — С. 295 — 300.

Ст.викл. Кантаржи Н.І.:

Современные проблемы развития и практического применения языковых прав национальных меньшинств как весомый показатель реализации этнополитики украинского государства // Materials digest of the LXXІХ International Research and Practical conference “Isolation vectors in  the social development coordinate system”(London, Marche 21-26, 2014). – Published by IASHE, London, 2014. – P. 24-26.

До проблеми гуманізації освітнього процесу у вищих технічних навчальних закладах.// Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ювілейного ХХ міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 23-24 квітня 2015 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2015. Ч.2 – С. 131-132.

Про ефективність використання мультимедіа технологій при проведенні різних видів навчальних занять// Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ювілейного ХХ міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 23-24 квітня 2015 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2015. Ч.1 – С. 241-242.

Кінесичні особливості вербального спілкування.// В сім’ї великій. Матеріали VІ Всеукраїнської наук.-теорет. Інтернет-конф. присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, 31 січня 2014, Донецьк: ДонНУЕТ, 2014 . – С.27-29.

Коммуникативная культура как необходимая составляющая профессионализма будущего специалиста. // Материалы VIII Международной научно-практической конференции: «Исследование различных направлений современной науки». [Электронный ресурс]. – Москва: Издательство «Олимп», 2016. – С. 419-422. (рус. яз.)

Формирование коммуникативных способностей студентов методами игровых технологий в процессе обучения. // Материалы XI Международной научно-практической конференции: «Наука сегодня: теория, практика, инновации». [Электронный ресурс]. – Москва: Издательство «Олимп», 2016. – С. 396-400. (рус. яз.)

Використання ігрових методів для розвитку комунікативності студентів. // Матеріали XХІ міжнародної науково-методичної конференції “Управління якістю підготовки фахівців” ОДАБА, 21-22 квітня 2016, Одеса, 2016. Ч.2. – С. 44-47. (у співавторстві)

Ст.викл. Краснянська Н.Д.:

Особливості соціалізації студентської молоді //Інтелект. Особистість. Економіка. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-теорет. Інтернет- конф. 31 січня 2011, Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 111-113.

Роль НРУ в розвитку національних відносин// НРУ: Місце в історії та політиці. Матеріали VIII Всеукраїнської наукової еонферннції. ОНПК. – Одеса: Астропринт, 2011. – С.112-116.

Етнонаціональна культура як соціально-духовний феномен// Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської наук.-теорет. Інтернет- конф. 31 січня 2012, Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 170-172.

Етнонаціональна політика та її місце в гармонізації міжнаціональних відносин// Розвиток сучасного українського соціуму. Матеріали V Всеукраїнської наук.- теорет. Інтернет-конф. 31 січня 2013 Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 141-144.

Деякі роздуми про сутність, роль та призначення української інтелігенції// Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції із проблем сучасної інтелігенції “Інтелігенція. Освіта. Суспільство: виклики Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 19-20 квітня 2012 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2012. Ч.1 – С. 80-81.

Роль національної ментальності в житті українського суспільства.// В сім’ї великій. Матеріали VІ Всеукраїнської наук.- теорет. Інтернет-конф. присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, 31 січня 2014, Донецьк: ДонНУЕТ, 2014  – С.30-32.

Основні тенденції розвитку сучасної української культури.// Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. 27-28 июня 2014г. Материалы IV Международной научно-практической конференции. – Одесса: «ВМВ», 2014. – С. 142-143.

Социальные и правовые аспекты защиты пожилых людей.// Актуальні дослідження в соціальній сфері. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15 травня 2014 р./ гол.ред В.В.Корнещук..- Одеса: видавець Букаєв В.В., 2014 – С.119-121.

Ст.викл. Слободянюк О.Р.:

Культурно-творческая деятельность – средство социализации личности// Інтелект. Особистість. Економіка. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-теорет. Інтернет- конф. 31 січня 2011, Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 263-265.

Сутність модульно-рейтингової системи навчання і оцінювання навчальних досягнень студентів// Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 19-20 квітня 2012 року. – Одеса: вид-во ОДАБА, 2012. Ч.1 – С. 205-207.

Природа дитини і деякі питання гуманно-особистісної педагогіки// Розвиток сучасного українського соціуму. Матеріали V Всеукраїнської наук.-теорет. Інтернет-конф.31 січня 2013 Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 188-191.

Що до питання механізму мовленнєвої діяльності.// В сім’ї великій. Матеріали VІ Всеукраїнської наук.- теорет. Інтернет-конф. присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, 31 січня 2014, Донецьк: ДонНУЕТ, 2014.  – С.54-57.

Ст.викл. Мирошниченко М.І.

Проблеми стандартизації та впорядкування термінів обчислювальної техніки/ Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Переяслав-Хмельницький, 14 квітня 2016 року) / – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип.2. – С. 250-254.

Українська мова за професійним спрямуванням у структурі вищої освіти студентів юридичних спеціальностей/ Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 року) / Тернопіль, 2016. – С. 124-128.

Ст. викл.  Глушкова  Н.М.

Психолого-педагогічні аспекти формування особистості студента. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет конференції «Інтелект. Особистість. Економіка.». Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.98-100.

Організація підсумкового контролю знань студентів. Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Ч.1. Одеса: ОДАБА, 2011. – С.189-190.

Форми самостійної роботи та контролю навчальної діяльності магістрів з дисципліни «Педагогіка і психологія вищих школи». Матеріали IV науково-методичної конференції «Досвід, проблеми та шляхи підвищення рівня підготовки випускників університету». Одеса: ОДЕКУ, 2011. – С. 35.

Інтелектуальний розвиток особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет конференції «Філософія. Економіка. Європейський погляд». Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 206-207.

Болонський процес в Україні: перспективи і проблеми. Матеріали XVII Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Ч.1. Одеса: ОДАБА, 2012. – С. 24-25.

Форми самостійної та наукової роботи з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи». Матеріали XVII Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Ч.1. Одеса: ОДАБА, 2012. – С. 132-133.

Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Одеса: «Екологія», 2013. – С. 19-20.

Підготовка майбутніх фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства. Матеріали  XVIII Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Ч.1. Одеса: ОДАБА, 2013, 2013. – С. 95.

Морально-етичні проблеми в контексті сучасної екологічної кризи. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної  Інтернет конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. 31січня 2014 р. Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – С. 76-78. (у співавторстві)

Роль гендерной психологии в стратегии руководства трудовым коллективом. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної  Інтернет конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. 31січня 2014 р. Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – С. 166-169. (у співавторстві)

Интегральное увеличение информационных потоков как социокультурный и экологический факторы. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної  Інтернет конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. 31січня 2014 р. Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – С. 169-174. (у співавторстві)

Процесс информатизации в социо-эколого-экономиченских системах.  Материалы IV Международной научно-практической конференции «Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества». Одесса: ОНМУ, 2014. – С.143-146.  (у співавторстві)

Завдання та принципи психологічного консультування в сучасних умовах.  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній  сфері». Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 58-60.

Взаємовплив української мови з етнічними мовами Подунав`я. Дунайські наукові читання: європейській вимір і регіональний контекст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Т.П: Філологія. Мистецтвознавство. Ізмаїл, 2015. –  с. 7-8.

Соціально-психологічна адаптація студентів у вищому навчальному закладі. Актуальні дослідження в соціальній сфері. Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ОНПУ, 2015. – с. 109-111.

Соціальний феномен сучасного міста (інформаційно-екологічний аспект). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 145-річчю з дня народження Лесі Українки. Кривий ріг: 2016. – с. 57-60. (у співавторстві)

Соціоекологічний та аксіологічний підходи до визначення дефініції  «якість життя». «Горить моє  серце…». Збірник наукових праць Всеукраїнської науково- практичної  Інтернет конференції, присвяченої 145-річчю з дня народження Лесі Українки. Кривий ріг: ДонНУЕТ, 2016. – С. 14-17. (у співавторстві)

Мовні знання – важлива складова професійної     підготовки. Матеріали ХХІ міжнародної науково-методичної  конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Одеса: ОДАБА,  2016. – с. 58-59.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone