Наукова діяльність та міжнародне співробітництво на кафедрі гідрології суші

Науково-дослідна робота випускової кафедри гідрології суші виконується в рамках навчально-дослідної роботи викладачів і студентів, аспірантури та докторантури, по науковому сектору за планами Міністерства освіти і науки, за заявками Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС України), Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища за  основними напрямками:

 • розробка теоретичних положень і реалізація моделей в галузі гідрологічних розрахунків максимального стоку паводків та водопіль;
 • розробка і практична реалізація методу територіальних довгострокових прогнозів максимального стоку весняного водопілля;
 • водне господарство України;
 • дослідження руслових процесів.

Магістральними на протязі декількох десятиліть у науковій діяльності кафедри гідрології суші залишаються дослідження процесів формування максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль у різних природних умовах. Значне місце в Одеській науковій школі теоретичної і прикладної гідрології займають розробки, присвячені нормуванню характеристик гідрологічного режиму річок. Професором        А.М. Бефані була обґрунтована одна із найбільш досконалих теорій формування максимального стоку, в основу якої покладена модель руслових ізохрон.

Численними учнями ця теорія була доведена до практичного застосування (О.Г.Іваненко, Н.Ф. Бефані, Ю.В.Литовченко, Л.Є. Крес, Є.Л. Бояринцев, О.М. Мельнічук, В.А.Овчарук, М.В.Лаликін, Т.В.Одрова, М.Г.Сербов, Є.Д.Гопченко, О.В.Гушля, О.О.Світличний, Я.М. Іваньо,  М.В. Болгов), які свого часу працювали або продовжують працювати в Одеському державному екологічному університеті. З часом в окремий науковий напрям на основі цієї теорії виокремились гідрологічні прогнози (Н.Ф. Бефані, Ж.Р. Шакірзанова).

Починаючи з 90-х років минулого століття, проф. Є.Д. Гопченком було суттєво удосконалено розрахункову схему А.М. Бефані як у теоретичному, так само і методичному відношенні. Базові рівняння описують процесс формування максимальних витрат води дощових паводків і весняних водопіль в операторній послідовності «схиловий приплив – русловий стік». Доопрацьована та реалізована модель максимального стоку у низці докторських і кандидатських дисертацій, студентських магістерських роботах і дипломних проектах.

На кафедрі обґрунтований і доведений до практичного використання ансамблевий метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля – шарів стоку та максимальних витрат води, а також строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України (автори: д.геогр.н., проф. Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф. Шакірзанова Ж.Р.).

Протягом тривалого періоду на кафедрі виконувались науково-дослідні розробки, а саме:

 • Розрахунки та прогнози характеристик максимального стоку рівнинних річок України;
 • Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ;
 • Наукове обґрунтування змін відміток для реконструкції захисних споруд на р.Дунай з урахуванням проходження паводків в здовж українського берега;
 • Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України;
 • Оцінка випаровування з Каховського водосховища;
 • Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшів до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах;
 • Розробка методики довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля на річках Півдня України;
 • Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату;
 • Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін;
 • Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату;
 • Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик  весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату.

На кафедрі виконувалися також НДР, що направлені на вирішення актуальних проблем закритих лиманів північно-західного Причорномор’я:

– «Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та  довгострокове прогнозування його стану у весняний період року»;

– «Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів»;

– «Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні»;

– «Водний баланс Хаджибейського лиману за різних умов його існування».

Наукові напрацювання викладачів кафедри гідрології суші частково використані в науково-дослідній роботі “Підготовка до видання серії монографій “Ресурси поверхневих вод України” по бассейнах головних річок України”, т. 3, «Басейн Південного Бугу. Річки Причорномор’я» (робота виконувалася в Українському гідрометеорологічному інституті протягом 2013 р.).

Викладачі кафедри приймали участь у сумісній розробці Молдавського національного стандарту ”Определение расчетных гидрологических характеристик. Дополнение к нормативному документу”, Інститут екології географії АН Молдови, 2009-2010 рр. – виданий нормативний документ Молдови: “Determinated caracteristiculorhidrol ogice pentru conditiile Republicii Moldova”/CPD.01.05-2012/Chisinau, 2012, pag. 72-80 (автор – проф. Є.Д.Гопченко, доц.В.А.Овчарук).

Напрацювання науковців кафедри по розрахунках характеристик річкового стоку включені до проекту державних будівельних норм України «Визначення розрахункових гідрологічних характеристик» ДБН В.2.4-Х:201Х у розділі «Максимальний стік весняної повені і дощових паводків» (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», 2013 р.).

Отримані результати науково-дослідної роботи впровадженні в діяльність:

 – Українського Гідрометцентру (УкрГМЦ);

 – Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ);

 – Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ);

 – Державного агентства водних ресурсів України (Одеського обласного управління водних ресурсів).

Викладачі, аспіранти, магістри, а також студенти кафедри гідрології суші приймають активну участь в щорічних наукових конференціях університету, Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, семінарах, в роботі наукових конференцій та нарад Українського гідрометеорологічного інституту і Українського гідрометцентру.

Основні результати науково-дослідних розробок використовуються у навчальному процесі Одеського державного екологічного університету (в курсах лекцій та практичних занять, при написанні курсових, дипломних проектів та магістерських робіт), при визначенні тематики для аспірантів та докторантів по спеціальності 103 «Науки про Землю» спеціалізація «Гідрологія».

Науково-дослідна робота методично забезпечена. Відповідно довгострокового договору ОДЕКУ з Центральною геофізичною обсерваторією (ЦГО, м. Київ) про надання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан довкілля (договір № 1/2016 від 17.02.2016 р.) аспіранти, магістри і студенти мають можливість отримання гідрометеорологічних даних державної гідрометмережі за останні роки. Також на кафедрі гідрології суші працює в оперативному режимі програмний комплекс Автоматизоване робоче місце гідролога (АРМ-гідро) Українського гідрометцентра для отримання поточної гідрологічної інформації та даних снігомірних зйомок (з можливістю їх картографічного зображення) і можливості створення багаторічної бази даних. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості та надійності отриманих в студентських наукових роботах результатів.

Викладачі, аспіранти та магістри кафедри приймають особисту участь в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях. Викладачами кафедри опубліковано підручники, навчальні посібники, декілька регіональних монографічних видань. Викладачі кафедри мають чисельні грамоти, дипломи та нагороди за наукові розробки, педагогічну роботу. Науково-дослідна робота кафедри також здійснюється шляхом участі у інноваційних проектах. Кафедра щорічно подає 4-5 запитів на виконання наукових проектів.

Робота кафедри гідрології суші в галузі міжнародної діяльності спрямована на розвиток зв’язків в області наукових досліджень та науково-методичних розробок в світовій системі освіти. Кафедра спілкується з такими науково-дослідними та навчальними закладами як:

 • Російський державний гідрометеорологічний університет, Росія, м.Санкт-Петербург;
 • Санкт – Петербурзький державний університет, Росія;
 • Державний університет ім. Акакія Церетелі, Грузія, м. Кутаїсі;
 • Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Росія;
 • Пермський державний університет, Росія;
 • Азербайджанська державна нафтова академія;
 • Інститут Архітектури і Наук про землю Університету СЕТІФ АНДР (Алжир);
 • Інститут Екології і Географії Академії наук Молдови, м. Кишинів;
 • Федеральна державна бюджетна установа науки Інституту проблем РАН, Росія, м.Москва;
 • Республіканський гідрометеорологічний центр, Білорусь;
 • Республіка Татарстан, Казанський (Приволжський) федеральний університет, Росія, м.Казань;
 • Інститут водних проблем РАН, Росія, м. Москва.

Передбачається розбудова та поглиблення зв’язків шляхом обміну досвідом у навчально-методичній і науково-дослідній роботах, у підготовці спеціалістів, їх стажуванні, взаємообміні студентами та викладачами, участь у конференціях, виробничих практиках, взаємодопомога у придбанні наукових приладів та навчального обладнання тощо. Участь науково-педагогічних працівників в міжнародному науковому співробітництві здійснюється шляхом прийняття іноземних громадян на стажування:

 • візит-стажування громадянина Алжиру викладача-дослідника Департаменту Науки землі Університету м. Сетіф-Алжир Ладжеля Махмуда в рамках науково-технічного співробітництва у 2009-2012 рр.;
 • візит-стажування громадянина Грузії Дж. Носалідзе, професора державного університету ім. Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія) в рамках договору про співробітництво (10.12-15.12.2012 р.).

Професор Гопченко Є.Д. брав активну участь у проекті Tacis СВС SPF «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и защита от паводков в Еврорегионе «Нижний Дунай», «Оценка рисков при катастрофических наводнениях в пойме Нижнего Дуная», та програміТасіs по транскордонному співробітництву “Технічна допомога для планування управління бассейном нижнього Дністра”. В 2011 р. проф. Гопченко Є.Д. і доц. Овчарук В.А. взяли участь у Презентації Стратегії ЄС Дунайського регіону щодо нової ініціативи ЄС, яка направлена на підвищення соціально-економічного та транспортного потенціалу держав Дунайського басейну.

Викладачі кафедри приймали участь у міжнародній виставці – презентації наукових досягнень українських вчених в Китаї. Наукова робота кафедри була представлена буклетом за тематикою – «Territoriallong–term forecast of maximum river runoff resulting from melting of snow and precipitation» (автори – проф.Гопченко Є.Д, проф.Шакірзанова Ж.Р.), 2010-2011 рр.; Гопченко Є.Д. і Шакірзанова Ж.Р. взяли участь у Міжнародній українсько-японській конференції з питань науково-промислового співробітництва (2013 р.).

В останні роки викладачі та аспіранти кафедри прийняли безпосередню участь у Міжнародних конференціях в Румунії, Німеччині, Чехії, Росії, Україні:

 • Research Bulletin SWorld «Modern scientific research and their practical application», Volume J11302,  May 2013.
 • Міжнародна науково-практична конференця «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» присвяченій 25-річчю створення кафедри Географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Жупанського, 9-11 жовтня 2014 р., м. Чернівці.
 • V Международная научно – практическая конференция«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», посвящённой 80-ти летию Еврейской автономной области. Биробиджан, 09-11 сентября 2014 года.
 • III международная научно – практическая конференция «Климат, Экология, Сельское хозяйство Евразии», 27-29 мая 2014 г., Иркутск, ИрГСХА.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дня народження Гаркуші М.А. – першого міністра меліорації і водного господарства України. Київ, 11-12 вересня 2014 р.
 • Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології : Мат. 6-ої Всеукр. наук.конф. з міжнар. участю (Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2014 р.
 • 7th International Scientific Conference on the Global Water and Energy Cycle. The Hague, The Netherlands, 14-17 July 2014Scientifically methodical approaches for taking into account of global changes of climate at the calculations of maximal runoff of the rivers // http://gewex.org/2014conf/pdfs/Ovcharuk_9_20.pdf
 • Third Space for Hydrology Workshop “Surface Water Storage and Runoff: Modeling, In-Situ data and Remote Sensing”, 15-17 September 2015, ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy. http://www.hydrospace2015.org/
 • IV Всероссийская конференция «Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов», Москва, 15-18 сентябрь 2015 г.
 • Вторая международная конференция «Климат и гляциология Сибири», Томск, 20-23 октября 2015 г.
 • Международная конференция и школа-семінар для молодых ученых и аспирантов «Вторые Виноградовские Чтения. Искусство гидрологии» памяти выдающегося российского гидролога Ю.Б. Виноградова, 18-22 ноября 2015 г., Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия (2013-2015г).
 • The 3rd European Conference on Earth Science, “East West” Association for Advance Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 2015.
 • The 26th IUGG Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Prague, Czech Republic, Jully 22- June 2, 2015.
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна». – Київ (2014-2017 р).

Докторантура, аспірантура та магістратура кафедри

Кафедра приділяє багато уваги підготовці аспірантів і докторантів (денної та заочної форм навчання), що активно беруть участь у тематичних дослідженнях, традиційно виконуваних на кафедрі. Наукове керівництво аспірантами та докторантами ведуть проф. Гопченко Є.Д., проф.Шакірзанова Ж.Р., доц. Овчарук В.А.

На кафедрі підготовлено та захищено низку кандидатських та докторських дисертацій (в спеціалізованій Вченій раді Д 41.090.01 ОДЕКУ за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).

Крім постійних докторантури та аспірантури, на кафедрі, починаючи з 1993 p., діє магістратура. Магістерські роботи, так само як і дисерта­ційні, виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної тема­тики. Керівництво магістерськими роботами здійснюють професори Є. Д. Гопченко, Ж. Р. Шакірзанова та  доценти Є. Л. Бояринцев, В.А. Овчарук, Бурлуцька М.Е.

Науково-дослідна робота студентів розглядається як складова частина навчального процесу та важливий елемент самостійної роботи. Вона здійснюється, головним чином, у формі доповідей, які магістри готують під керівництвом викладачів кафедри. При кафедрі діє студентській науковий гурток і два наукових семінари. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, конференції молодих вчених та студентські олімпіади. З 2003 р. проводиться конкурс наукових робіт серед магістрів, а з 2004 р. –  і студентів.

Щорічно кафедра керує роботою 1-2 докторантів, 7-8 аспірантів, 8-10 магістрів.

Наукові семінари кафедри гідрології суші

На кафедрі постійно діє науковий семінар для науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного складу, що дає можливість підвищення кваліфікації співробітників за методичною, навчальною та науковою видами робіт. Тематика семінарів різноманітна і направлена на:

 • попередній розгляд дисертаційних робіт, які підготовлені на кафедрі;
 • навчання науково-педагогічних працівників по реєстрації та роботі в міжнародних базах даних Google Scholar, Scopus, Web of Science та інші;
 • відвідування та обговорення лекцій іноземних колег, що приїжджають до університету;
 • обговорення методів дистанційного контролю та дистанційного на базі системи Moodle навчання студентів заочної форми;
 • роз’яснення та впровадження в навчальну діяльність оформлення студентам (відповідно Положення про порядок нарахування кредитів ЄКТС студенту за наукову та науково-технічну діяльність в Одеському державному екологічному університеті (Наказ №113в від 05.05.2017 р.) і магістрам (відповідно їх індивідуального плану) наукових кредитів та ін.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone