Наукова діяльність та міжнародне співробітництво на кафедрі гідрології суші

Робота кафедри гідрології суші здійснюється відповідно Стратегічного плану розвитку та вдосконаленню освітньої діяльності на 2018-2022 роки в галузі якості вищої освіти, наукової діяльності, міжнародних відносин, а також визначає організаційні заходи і пов’язані з ними процедури, які забезпечать якість і стандарти відповідних освітніх програм.

Стратегічний план розроблено на підставі і відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), Стратегічного плану розвитку та вдосконалення освітньої діяльності ОДЕКУ, затвердженому на ВР ОДЕКУ 25 червня 2015 р. та Наказу №157 від 01.07.2015 р.


Наукова діяльність кафедри гідрології суші

Науково-дослідна робота випускової кафедри гідрології суші виконується в рамках навчально-дослідної роботи викладачів і студентів, аспірантури та докторантури, по науковому сектору за планами Міністерства освіти і науки, за заявками Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС України), Державного агентства водних ресурсів України та ін. за  основними напрямками:

 • розробка теоретичних положень і реалізація моделей в галузі гідрологічних розрахунків максимального стоку паводків та водопіль;
 • розробка і практична реалізація методу територіальних довгострокових прогнозів максимального стоку весняного водопілля;
 • водне господарство України;
 • дослідження руслових процесів;
 • дослідження гідрохімічного режиму річок і водойм.

Магістральними на протязі декількох десятиліть у науковій діяльності кафедри гідрології суші залишаються дослідження процесів формування максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль у різних природних умовах. Значне місце в Одеській науковій школі теоретичної і прикладної гідрології займають розробки, присвячені нормуванню характеристик гідрологічного режиму річок. Професором А.М. Бефані була обґрунтована одна із найбільш досконалих теорій формування максимального стоку, в основу якої покладена модель руслових ізохрон.

Численними учнями ця теорія була доведена до практичного застосування (О.Г.Іваненко, Н.Ф. Бефані, Ю.В. Литовченко, Л.Є. Кресс, Є.Л. Бояринцев, О.М. Мельнічук, В.А. Овчарук, М.В. Лаликін, Т.В. Одрова, М.Г. Сербов, Є.Д. Гопченко, Н.С.Лобода, О.В. Гушля, О.О. Світличний, Я.М. Іваньо,  М.В. Болгов), які свого часу працювали або продовжують працювати в Одеському державному екологічному університеті. З часом в окремий науковий напрям на основі цієї теорії виокремились гідрологічні прогнози (Н.Ф. Бефані, Ж.Р. Шакірзанова).

Починаючи з 90-х років минулого століття, проф. Є.Д. Гопченко було суттєво удосконалено розрахункову схему А.М. Бефані як у теоретичному, так само і методичному відношенні. Базові рівняння описують процес формування максимальних витрат води дощових паводків і весняних водопіль в операторній послідовності «схиловий приплив – русловий стік». Доопрацьована та реалізована модель максимального стоку у низці докторських і кандидатських дисертацій, студентських магістерських роботах і дипломних проектах.

На кафедрі обґрунтований і доведений до практичного використання ансамблевий метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля – шарів стоку та максимальних витрат води, а також строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України (автори: д-р геогр. наук, проф. Гопченко Є.Д., д-р геогр. наук, проф. Шакірзанова Ж.Р.).

Протягом тривалого періоду на кафедрі виконувались науково-дослідні розробки, а саме:

 • Розрахунки та прогнози характеристик максимального стоку рівнинних річок України;
 • Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ;
 • Наукове обґрунтування змін відміток для реконструкції захисних споруд на р.Дунай з урахуванням проходження паводків в здовж українського берега;
 • Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України;
 • Оцінка випаровування з Каховського водосховища;
 • Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшів до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах;
 • Розробка методики довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля на річках Півдня України;
 • Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату;
 • Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін;
 • Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату;
 • Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату;
 • Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України.

На кафедрі виконувалися також НДР, що направлені на вирішення актуальних проблем закритих лиманів північно-західного Причорномор’я:

– «Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та  довгострокове прогнозування його стану у весняний період року»;

– «Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів»;

– «Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні»;

– «Водний баланс Хаджибейського лиману за різних умов його існування».

Наукові напрацювання викладачів кафедри гідрології суші частково використані в науково-дослідній роботі “Підготовка до видання серії монографій “Ресурси поверхневих вод України” по басейнах головних річок України”, т. 3, «Басейн Південного Бугу. Річки Причорномор’я» (робота виконувалася в Українському гідрометеорологічному інституті протягом 2013 р.).

Викладачі кафедри приймали участь у сумісній розробці Молдавського національного стандарту ”Определение расчетных гидрологических характеристик. Дополнение к нормативному документу”, Інститут екології географії АН Молдови, 2009-2010 рр. – виданий нормативний документ Молдови: “Determinated caracteristiculorhidrol ogice pentru conditiile Republicii Moldova”/CPD.01.05-2012/Chisinau, 2012, pag. 72-80 (автор – проф. Є.Д.Гопченко, д-р геогр. наук).

Напрацювання науковців кафедри по розрахунках характеристик річкового стоку включені до проекту державних будівельних норм України «Визначення розрахункових гідрологічних характеристик» ДБН В.2.4-Х:201Х у розділі «Максимальний стік весняної повені і дощових паводків» (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», 2013 р.).

Отримані результати науково-дослідної роботи викладачів та аспірантів кафедри гідрології суші впроваджуються в діяльність виробничих та науково-дослідних установ, таких як:

 1. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України (http://uhmi.org.ua/)
 2. Український гідрометцентр ДСНС України (УкрГМЦ, м. Київ) (http://meteo.gov.ua)
 3. Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ) (http://www.sea.gov.ua)
 4. Інститут гідробіології НАН України (http://hydrobio.kiev.ua/ua/)
 5. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ, м.Одеса) (hmcbas.od.ua)
 6. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології (Закарпатський ЦГМ) (http://gmc.uzhgorod.ua)
 7. Одеське Обласне Управління Водних Ресурсів (http://watermd.od.ua)
 8. Дунайське басейнове управління водних ресурсів (ДБУВР) (http://www.dbuvr.od.ua/)

Викладачі, аспіранти, магістри, а також студенти кафедри гідрології суші приймають активну участь в щорічних наукових конференціях університету, Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, семінарах, в роботі наукових конференцій та нарад Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, Українського гідрометцентру ДСНС України, Одеського обласного управління водних ресурсів.

Основні результати науково-дослідних розробок використовуються у навчальному процесі кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету (в курсах лекцій та практичних занять, при написанні курсових та магістерських робіт) по спеціальності 103 «Науки про Землю», при визначенні тематики для аспірантів та докторантів спеціальності 11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науково-дослідна робота методично забезпечена. Відповідно довгострокового договору ОДЕКУ з Центральною геофізичною обсерваторією (ЦГО, м. Київ) про надання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан довкілля (договір № 1/2016 від 17.02.2016 р.) аспіранти, магістри і студенти мають можливість отримання гідрометеорологічних даних державної гідрометмережі за останні роки. Перелік тем та основних результатів курсових та магістерських робіт, наукових робіт студентів та аспірантів за відповідними напрямками та прізвищами виконавців робіт планується надавати в ЦГО.

Також на кафедрі гідрології суші працює в оперативному режимі програмний комплекс Автоматизоване робоче місце гідролога (АРМ-гідро) Українського гідрометцентра ДСНС України для отримання поточної гідрометеорологічної інформації, даних снігомірних зйомок (з можливістю їх картографічного зображення) і можливості створення багаторічної бази даних. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості та надійності отриманих в студентських наукових роботах результатів.

Викладачами кафедри в різні роки опубліковано підручники, навчальні посібники, декілька десятків регіональних монографічних видань. Викладачі кафедри мають чисельні грамоти, дипломи та нагороди за наукові розробки, педагогічну роботу.

Кожні 5 років викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації  в профільних організаціях України, таких як:

 1. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (доц.Бояринцев Є.Л., 2014, проф. Шакірзанова Ж.Р., 2015);
 2. Одеське обласне управління водних ресурсів () (доц. Кічук Н.С., 2013, 2018, ст. викл. Погорелова М.П., 2013, 2018, доц. Бурлуцька М.Е., 2015, проф. Гопченко Є.Д., 2016).

 

Також викладачі кафедри приймають участь в нарадах, конференціях, зустрічах за межами України:

1) Зустріч партнерів у Братиславі. Розгляд партнерських умов за міжнародним проектом «DUNUBE Sediment Project» (проф. Шакірзанова Ж.Р., 2016);

2) ICRC-CORDEX 2016, м. Стокгольм (Швеція); 17.05-20.05.2016 р. Доповідь на тему: Using  of information  GCM and  RCM  in  the calculation of the maximal runoff  of the rivers of Ukraine (доц. Овчарук В.А., 2016);

3) 2nd PannEx workshop on the climate system of the Pannonian basin м. Будапешт (Угорщина) 1-3 June 2016. Method of determining the maximum flood runoff for ungauged rivers of the Ukrainian Carpathians; Modern hydroclimatic condition of forming minimum runoff Transcarpathian rivers and possibility it modeling.  (доц. Овчарук В.А., 2016);

4) Dunabe Floodplain Project – 1st Partners meeting. Vienna International Centre (VIC) м. Відень (Австрія). 30.08-31.08.2016 р., PILOT-PROJECT OSENU Model of formation maximal runoff on the small river in the Ukrainian part of Danube basin (доц. Овчарук В.А., 2016).

Викладачі проходять навчання на курсах:

1) Дистанційний курс підвищення кваліфікації для менеджерів і викладачів з країн  СНД №57-к від 14.04.2017 (проф. Шакірзанова Ж.Р., 2016);

2) Онлайн-фаза курсу Baltic+2016, організований IMGW and EUMETSAT; 08.02-26.02.2016 р. (заочно) (доц. Овчарук В.А., 2016);

3) Курси «Інформаційні та методичні засади дистанційної форми навчання».Звіт про стажування. (доц. Кічук Н.С., 2015, ст. викл. Погорелова М.П., 2015, Шаменкова О.І., 2015, доц. Бурлуцька М.Е., 2017,  ст. викл. Гопцій М.В., 2018, ст. викл. Тодорова О.І., 2018);

4) Курси англійської мови «Lingva.skills», Диплом про успішне завершення рівня А1-А2 курсу англійської мови. Міністерством освіти і науки України, Асоціацією інноваційної та цифрової освіти і Skills Academy through education to success (доц. Бурлуцька М.Е., 2016-2017 рр., ст. викл. Шаменкова О.І., 2016-2017 рр.);

5) Курси підвищення кваліфікації з технологій e-learning в освітньому процесі (доц.Бурлуцька М.Е., 2017);

7) Одеські міські курси I категорії. НМЦ ЦЗ та БЖД. Посвідчення  про функціональне навчання у сфері цивільного захисту ВН 001958 Одеська Облдержадміністрація (доц. Бурлуцька М.Е., 2014);

9) Курси організаційно-методичних аспектів педагогічної діяльності в ОДЕКУ 2015 р. (ст. викл. Погорелова М.П., 2015 р.).

Науково-дослідна робота кафедри також здійснюється шляхом участі у інноваційних проектах. Кафедра щорічно подає 1-3 запитів на виконання наукових проектів.


Міжнародне співробітництво

Робота кафедри гідрології суші в галузі міжнародної діяльності спрямована на розвиток зв’язків в області наукових досліджень та науково-методичних розробок в світовій системі освіти. Кафедра співпрацює з такими науково-дослідними та навчальними закладами як:

 • Державний університет ім. Акакія Церетелі, Грузія, м. Кутаїсі http://www.ksu.edu.ge
 • Азербайджанська державна нафтова академія http://adna.jis.az
 • Інститут Архітектури і Наук про землю Університету СЕТІФ АНДР (Алжир) (http://www.univ-bejaia.dz/rectorat/)
 • Інститут Екології і Географії Академії наук Молдови, м. Кишинів (http://www.ieg.asm.md )
 • Республіканський гідрометеорологічний центр, Білорусь (http://belgidromet.by/ru/partners-ru/)
 • Республіка Татарстан, Казанський (Приволжський) федеральний університет, Росія, м.Казань (https://kpfu.ru )
 • Пловдивский аграрний університет, Болгарія, м.Пловдив (https://uni-plovdiv.bg/)
 • Варненський технічний університет, Болгарія, м.Варна (http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/)
 • РУП “Центральний науково-дослідницький інститут комплексного використання водних ресурсів”, м. Мінськ, Білорусь (http://www.cricuwr.by/)

На даний час оформлюється договір про співпрацю між університетами Абдеррахман Мйра Беджаия Алжира та ОДЕКУ.

Передбачається розбудова та поглиблення зв’язків шляхом обміну досвідом у навчально-методичній і науково-дослідній роботах, у підготовці спеціалістів, їх стажуванні, взаємообміні студентами та викладачами, участь у конференціях, виробничих практиках, взаємодопомога у придбанні наукових приладів та навчального обладнання тощо. Участь науково-педагогічних працівників в міжнародному науковому співробітництві здійснюється шляхом прийняття іноземних громадян на стажування:

 • візит-стажування громадянина Алжиру викладача-дослідника Департаменту Науки землі Університету м. Сетіф-Алжир Ладжеля Махмуда в рамках науково-технічного співробітництва у 2009-2012 рр.;
 • візит-стажування громадянина Грузії Дж. Носалідзе, професора державного університету ім. Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія) в рамках договору про співробітництво (10.12-15.12.2012 р.).

Професор Гопченко Є.Д. брав активну участь у проекті Tacis СВС SPF «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и защита от паводков в Еврорегионе «Нижний Дунай», «Оценка рисков при катастрофических наводнениях в пойме Нижнего Дуная», та програмі Тасіs по транскордонному співробітництву “Технічна допомога для планування управління басейном нижнього Дністра”. В 2011 р. проф. Гопченко Є.Д. і доц. Овчарук В.А. взяли участь у Презентації Стратегії ЄС Дунайського регіону щодо нової ініціативи ЄС, яка направлена на підвищення соціально-економічного та транспортного потенціалу держав Дунайського басейну.

Викладачі кафедри приймали участь у міжнародній виставці – презентації наукових досягнень українських вчених в Китаї. Наукова робота кафедри була представлена буклетом за тематикою – «Territoriallong–term forecast of maximum river runoff resulting from melting of snow and precipitation» (автори – проф. Гопченко Є.Д, проф. Шакірзанова Ж.Р.), 2010-2011 рр.; ГопченкоЄ.Д. і Шакірзанова Ж.Р. взяли участь у Міжнародній українсько-японській конференції з питань науково-промислового співробітництва (2013 р.).

В останні роки викладачі та аспіранти кафедри прийняли безпосередню участь у Міжнародних конференціях в Румунії, Німеччині, Чехії, Україні та ін.:

 • Research Bulletin SWorld «Modern scientific research and their practical application», Volume J11302,  May 2013.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» присвяченій 25-річчю створення кафедри Географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Жупанського, 9-11 жовтня 2014 р., м. Чернівці.
 • V Международная научно – практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», посвящённой 80-ти летию Еврейской автономной области. Биробиджан, 09-11 сентября 2014 года.
 • III международная научно – практическая конференция «Климат, Экология, Сельское хозяйство Евразии», 27-29 мая 2014 г., Иркутск, ИрГСХА.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дня народження Гаркуші М.А. – першого міністра меліорації і водного господарства України. Київ, 11-12 вересня 2014 р.
 • Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології : Мат. 6-ої Всеукр. наук.конф. з міжнар. участю (Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2014 р.
 • 7th International Scientific Conference on the Global Water and Energy Cycle. The Hague, The Netherlands, 14-17 July 2014Scientifically methodical approaches for taking into account of global changes of climate at the calculations of maximal runoff of the rivers // (http://gewex.org/2014conf/pdfs/Ovcharuk_9_20.pdf)
 • Symposium Climate Research and Earth Observation from Space: Climate for Decision Making, “Climate Symposium 2014” 13 – 17 October 2014, in Darmstadt, Germany (http://www.theclimatesymposium2014.com/S.2.27_Ovcharuk_Water_Cycle.pdf)
 • 26th IUGG General Assembly, Czech Republic, Prague, 22nd June – 2nd July 2015 (http://www.iugg2015prague.com/files/IUGG2015-List_of_particip  ants.pdf)
 • Third Space for Hydrology Workshop “Surface Water Storage and Runoff: Modeling, In-Situ data and Remote Sensing”, 15-17 September 2015, ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy. (http://www.iugg2015prague.com/files/IUGG2015-List_of_particip  ants.pdf)
 • Third Space for Hydrology Workshop “Surface Water Storage and Runoff: Modeling, In-Situ data and Remote Sensing”, 15-17 September 2015, ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy. (http://www.hydrospace2015.org/)
 • The 3rd European Conference on Earth Science, “East West” Association for Advance Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 2015.
 • The 26th IUGG Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Prague, Czech Republic, Jully 22- June 2, 2015.
 • International Conference on Regional Climate: CORDEX 2016 (ICRC:CORDEX 2016), 17th-20th May 2016 Stockholm, Sweden. (http://www.icrc-cordex2016.org/)
 • 2ndPannEx workshop on the climate system of the Pannonian basin (1-3 June 2016, Hungarian Meteorological Service, Budapest, Hungary). (https://sites.google.com/site/projectpannex/workshops)
 • Catastrophic heavy rains that forming floods in the South of Ukraine. IAPSO-IAMAS-IAGA Joint Assembly 2017_Poster Presentations_020817 (http://www.iapso-iamas-iagacom/images/Joint-Assembly-2017—Poster-Presentations.pdf )
 • The Women’s Marine Leadership Workshop, 21 to 22 October 2017 at the WMO Headquarters, Geneva, Switzerland
 • Catastrophic heavy rains in Black Sea basin and its impact on maximum runoff of small rivers in conditions of unstable climate. Marine Technical Conference «TOWARD AN INTEGRATED METOCEAN MONITORING, FORECASTING AND SERVICE SYSTEM WMO», Headquarters in Geneva (Switzerland), 23-25 October 2017
 • Droughts of the last centenary period in Ukraine. PAGES 5th Open Science Meeting in Zaragoza, Spain, in May 2017. (http://pastglobalchanges.org/download/docs/pdf/semenova-poster1-pages17.pdf)
 • “Современное состояние и перспективы высшего гидрометеорологического образования в Украине” Панель ERASMUS+”ECOIMPACT” “Адаптивная учебная среда для развития компетенций в отношении влияния местной погоды, качества воздуха и климата на экономику и социальную жизнь”, Экспофорум, Санкт-Петербург, 14-15 июня 2017 г.
 • “Сельскохозяйственная метеорология в проекте ECOIMPACT”, Панель ERASMUS+”ECOIMPACT” “Адаптивная учебная среда для развития компетенций в отношении влияния местной погоды, качества воздуха и климата на экономику и социальную жизнь”, Экспофорум, Санкт-Петербург, 14-15 июня 2017г.
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», м.Одеса, 2012, 2014, 2018р.
 • Влияние подстилающей поверхности на формирование максимального паводочного стока на малых горных водосборах Карпат// 2nd European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences 2nd January, 2018. Vienna Prague – 2018. P. 48 – 54.
 • Міжнародна конференція «Роль і можливості університетів Європейській стратегії для Дунайського регіону» (8-9 грудня 2017, м. Чернівці, Україна).

 

Докторантура, аспірантура та магістратура кафедри

Кафедра приділяє багато уваги підготовці аспірантів і докторантів (денної та заочної форм навчання), що активно беруть участь у тематичних дослідженнях, традиційно виконуваних на кафедрі. Наукове керівництво аспірантами та докторантами ведуть проф. Гопченко Є.Д., проф. Шакірзанова Ж.Р., доц. Овчарук В.А.

На кафедрі підготовлено та захищено низку кандидатських та докторських дисертацій (в спеціалізованій Вченій раді Д 41.090.01 ОДЕКУ за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).

Крім постійних докторантури та аспірантури, на кафедрі, починаючи з 1993 p. діє магістратура. Магістерські роботи, так само як і дисерта­ційні, виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної тема­тики. Керівництво магістерськими роботами здійснюють професори Є. Д.Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова та  доценти Є. Л. Бояринцев, В.А. Овчарук, Бурлуцька М.Е.,  старші  викладачі Погорелова М.П., Гопцій М.В., Тодорова О.І.

Науково-дослідна робота студентів та магістрів розглядається як складова частина навчального процесу та важливий елемент самостійної роботи. Вона здійснюється, головним чином, у формі доповідей, які студенти і магістри готують під керівництвом викладачів кафедри. При кафедрі діє студентській науковий гурток і два наукових семінари. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, конференції молодих вчених та студентські олімпіади, а також Міжнародні наукові конференції молодих вчених за темою «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» на базі Одеського державного екологічного університету (http://odeku.edu.ua)  (м.Одеса, 2012, 2014, 2018 р.)

Щорічно магістри та студенти кафедри приймають участь в  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами «Науки про Землю (Гідрометеорологія)», «Географія», «Цивільна оборона та пожежна безпека».

Щорічно кафедра керує роботою 2-4 аспірантів, 10-15 магістрів.

Науково-методичний семінар кафедри гідрології суші

На кафедрі постійно діє науковий-методичний семінар для науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного складу, що дає можливість підвищення кваліфікації співробітників за методичною, навчальною та науковою видами робіт. Тематика семінарів різноманітна і направлена на:

 • попередній розгляд дисертаційних робіт, які підготовлені на кафедрі;
 • навчання науково-педагогічних працівників по реєстрації та роботі в міжнародних базах даних, таких як Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORCID, ResearcherID, Research Gate;
 • відвідування та обговорення лекцій іноземних колег, що приїжджають до університету;
 • обговорення методів дистанційного контролю та дистанційного навчання на базі системи Moodle студентів навчально-консультативного центру ОДЕКУ;
 • роз’яснення та впровадження в навчальну діяльність оформлення студентам (відповідно Положення в університеті про нарахування кредитів, наказ №113в від 15.05.2017 ) і магістрам (відповідно їх індивідуального плану) наукових кредитів та ін.

Кафедра гідрології суші приймає участь у післядипломній освіті фахівців-гідрологів ДСНС України на базі Центру післядипломної освіти ОДЕКУ. У 2017 р. проведений курс підвищення кваліфікації на базі ОДЕКУ.

Ведеться робота кафедри гідрології суші спільно з Центром післядипломної освіти (ЦПО) по створенню консультаційного центру для перепідготовки фахівців-гідрологів.

       На кафедрі підготовлена програма курсів підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців англійською мовою («Modelling of Land Surface Waters») (2017 р.)

       Відповідно плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників підрозділів ОДЕКУ (Харьківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів) провідними викладачами кафедри гідрології суші здійснюється керівництво курсами підвищення кваліфікації викладачів цих закладів (2013, 2017 рр.).


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone