Оформлення рукописів та посилань

Основні вимоги до оформлення рукописів на паперовому і електронному носіях 

 

1)  Текст  рукопису   виконується  у  відповідності  з  вимогами,  викладеними  у «Положенні  про

підготовку до видання навчально-методичної та наукової літератури в ОДЕКУ (за наказом № 58

від 27.03.2015 р.)».

2) Остаточний виправлений текст розміщується на записуючому диску CD-RW двома файлами:

 • doc – з титульними сторінками (1, 2, 3, остання);
 • pdf – з текстом рукопису (з 3-ої стор. до передостанньої включно)

та повторно перевіряється автором записаний на диск рукопис.

3)  У «Змісті» нумерація розділів, підрозділів, їх назва та номер сторінки, на якій вони розташовані,

повинні повністю відповідати нумерації розділів, підрозділів, їх назві та номеру сторінки в тексті. 

4)  В  рукописі  рисунки,  таблиці,  формули,  рівняння  повинні  нумеруватися  в  межах  розділу

(наприклад, рисунок 1.2 – означає 2-й рисунок у 1-му розділі)

5)  Номер формули або рівняння зазначають в дужках у крайньому правому положенні рядка.

6)  Необхідно суворо дотримуватись правил переносу.  Не можна :

 • переносити прізвища,  залишаючи  в  кінці  попереднього  рядка  ініціали  або  інші  умовні скорочення, які до них відносяться (наприклад, Т. Г. Шевченко, а не Т. Г. //Шевченко, доц. Гончаренко, а не доц. //Гончаренко);
 • розривати скорочені географічні назви (наприклад, оз. Байкал, а не оз. //Байкал, р. Дністер, а не р. //Дністер); 
 • якщо імена, по батькові, звання, географічні назви подаються повністю, то переносити їх можна;
 • відривати скорочені назви розмірностей від цифр, до яких вони відносяться (наприклад, 2010-11 рр., а не 2010-//11 рр. або 2010-11//рр.);
 • розривати граматичні закінчення, з´єднанні з цифрами через дефіс (наприклад, 2-й, 5-ої, а не 2- //й, 5- //ої);
 • розривати умовні скорочення типу і т. д., і т. ін., та ін.;
 • розривати рисунок і підпис під ним;
 • залишати назву розділу, підрозділу, таблиці або її «шапку» в нижній частині сторінки, якщо після
 • них розміщується тільки 1 рядок тексту.

7)  В  розділі «Бібліографічний  список» («Список  літератури»)  наприкінці  бібліографічного  опису кожного видання обов´язково вказувати кількість сторінок за таким зразком:

 

372 с., якщо вказується загальна кількість сторінок;

С. 55 – 59 або С. 45, якщо вказуються конкретні сторінки (наприклад, для статей).

**********************************************************************************

 

Вимоги до оформлення посилань 

 

1)  Бібліографічний  опис  джерел  українською  та  російською мовами формується  відповідно  до  стандарту ДСТУ 8302:2015 “БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання”.

2)  Усі джерела у «Списку літератури» мають бути представлені мовою оригінала.

3)   «Список літератури» складається в порядку посилань у тексті, має наскрізну нумерацію, кожен номер повинен відповідати лише одному джерелу. 

4)  Посилання по тексту рукопису треба зазначати у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; після номера джерела вказується сторінка (діапазон  сторінок), якщо йде посилання на конкретні сторінки, наприклад: [1, с. 5]; якщо вводиться в тих же квадратних дужках ще одне джерело, то його відокремлюють від попереднього крапкою  з комою, наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11].

 

Приклади оформлення посилань у списку літератури:

 

Книга одного – трьох авторів:

Малий І. Й., Диба М. І., Галабурда М. К. Держава і ринок: філософія взаємодії: моногр. / Київ. нац. екон. ун-т.  Київ: КНЕУ, 2005. 358 с.

 

Книга чотирьох і більше авторів:

Потенціал  національної  промисловості:  цілі  та  механізми  ефективного  розвитку / Якубовський М. М.  та  ін.;  за  ред.  канд. екон.  наук Ю. В. Кіндзерського.  Київ, 2009.  928 с. 

Зауваження!  У цьому прикладі прізвища усіх авторів також дозволяється виносити на початок посилання.

 

Видання, автором якого є виключно колектив закладу: 

Розвиток  обліково-аналітичних  систем  суб’єктів  господарювання  в Україні: монографія / Львів. нац.  ун-т  ім. Івана Франка.  Львів, 2010. 447 с.

 

Окремий том (частина) багатотомного (багаточастинного) видання:

Енциклопедія історії України: у 10 т.  / ред. рада: В. М. Литвин та ін.;  НАН історії України;  Ін-т історії України.  Київ: Наук. думка, 2005.  Т 9.  200 с.

 

Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Гуржій А. М. Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах / за ред. В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка.  Київ: Фенікс, 2007.  Т. 1.  544 с.

 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори.  Київ: Рад. шк., 1983.  Т. 1.  480 с.

 

Стаття з наукового збірника:

Кіндзерський Ю. В.,  Якубовський М. М.,  Галиця І. О.  Пріоритети  технологічної  політики  та  структурних  змін // Потенціал  національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку  / за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського; НАН України.  Київ, 2009.  С. 353–368.

 

Стаття із журналу:

Шостак Л., Бадрак О. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі // Економіка України.  2009.  № 7.  С. 38-48.

 

Електронні видання:

Берташ В.  Пріоритети  визначила  громада // Голос  України:  електрон.  версія  газ. 2012.  № 14 (5392).  Дата  оновлення: 04.08.2012. 

URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf  (дата звернення: 06.08.2012).

 

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид.  2012.  № 2.  URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012 2/pdf/12bopypv.pdf  (дата звернення: 17.06.2013).

 

Конституція  України:  Закон  від 28.06.1996  № 254к/96-ВР // База  даних «Законодавство  України» / ВР  України. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012).

 

Автореферат:

Яковенко Л. І. Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект: Автореф. дис. … доктора економ. наук : 08.01.01. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  Київ, 2001.  25 с.

 

Патентний документ: 

Спосіб  лікування  синдрому  дефіциту  уваги  та  гіперактивності  у  дітей:  пат. 76509  Україна. № 2004042416 ;  заявл. 01.04.2004 ;  опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.


Скачати


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone