Підготовка студентів кафедра метеорології та кліматології

Виходячи із необхідної професійної підготовки, практичних знань фахівців, на кафедрі теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів викладаються дисципліни:

  • для студентів ОКР «бакалавр» з напряму «гідрометеорологія», шифр 6.040105: синоптична метеорологія, авіаційна метеорологія; супутникова метеорологія, короткотермінові прогнози погоди, гідродинамічні методи прогнозу погоди.
  • для студентів ОКР «спеціаліст» зі спеціальності «метеорологія» шифр 7.04010501: спеціалізовані прогнози погоди, довготермінові прогнози погоди, регіональна синоптика, мезометеорологія, метеорологічне забезпечення авіації та судноплавства, метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації.
  • для ОКР «Магістр» зі спеціальності «метеорологія» шифр 8.04010501: спеціалізовані прогнози погоди та аномальні погодні явища, мезометеорологія та наукастінг, регіональна синоптика, спецрозділи гідродинамічних методів прогнозу погоди, середньо та довготермінові прогнози погоди, вплив кліматічних змін на галузі економіки України, фізика антициклогенезу, енергетика атмосфери.

ОКР «бакалавр»

Синоптична метеорологія – вивчається протягом трьох семестрів (5, 6 та 7). Викладаються основні закономірності розвитку атмосферних процесів з метою завбачення (прогнозу) погоди. Послідовно розглядаються властивості баричних утворень у різних стадіях їх розвитку, причини їх переміщення та особливості їх еволюції, методика складання огляду синоптичних процесів; загальні принципи методів прогнозу, які використовуються для метеорологічного забезпечення різних галузей господарства України. У скороченому варіанті дисципліна викладається студентам різних спеціальностей і спеціалізацій: військова гідрометеорологія, агрометеорологія, гідрологія, океанологія, гідрографія.

Короткострокові прогнози погоди – вивчається протягом 8 семестру, в дисципліні викладаються основи фундаментальних знань, на яких базуються методики складання прогнозів погоди. Розглядаються сучасні методи прогнозу різних метеорологічних елементів та явищ погоди.

Авіаційна метеорологія – вивчається протягом двох семестрів (7 та 8). В межах дисципліни викладаються основні механізми впливу атмосферного стану на безпеку, регулярність та економічну ефективність роботи сучасної цивільної авіації; льотно-технічні характеристики повітряних суден, організація роботи сучасних авіаційних метеорологічних станцій та особливості метеорологічного забезпечення цивільної авіації в різних, в тому числі складних та небезпечних для авіації, атмосферних умовах. Дисципліна висвітлює основні питання, що стосуються стандартної атмосфери та її призначення. Розглядаються вплив вітру на політ літаків, зсуви вітру при зльоті та посадці гелікоптерів, особливості струминних течій в атмосфері, а також бовтанки у хмарах, окремим розділом наведена інформація про мінімуми погоди, прогнози обледеніння літаків, вплив озону та космічної радіації на діяльність авіації.

Гідродинамічні методи прогнози погоди – полягає у викладенні головних принципів побудови гідродинамічних моделей прогнозу великомасштабних метеорологічних полів та у вивченні чисельних методів реалізації цих моделей. Розглядається скінченно-різницева апроксимація диференціальних рівнянь гідротермодинаміки і методи їх рішення, висвітлюються питання точності апроксимації та різних способів розв’язання рівнянь, питання побудови конкретних прогностичних моделей і способи їх реалізації.

Супутникова метеорологія – висвітлює основні питання, що стосуються особливостей хмарних полів атмосферних процесів різних типів, які отримують із штучних метеорологічних супутників Землі. Розглядаються структурні особливості хмарності процесів різних масштабів і підстильної поверхні, а також еволюція хмарних систем.  Окремим розділом наведено інформацію про регіональні особливості хмарних систем над Східною Європою (хмарні системи південних, західних, пірнаючих циклонів). Також розглядаються питання щодо аналізу і прогнозу синоптичної ситуації і погодних явищ з використанням інформації МСЗ.

 

ОКР «спеціаліст»

Спеціалізовані прогнози погоди (1 семестр) – вивчаються основні механізми впливу атмосферного стану на безпеку та економічну ефективність роботи сучасного господарства. Послідовно розглядаються стан та перспективи обслуговування різних галузей господарства, система складання попереджень про небезпечні (НЯ) та стихійні гідрометеорологічні явища (СГЯ) погоди, їх фізична характеристика та вплив на роботу та життєдіяльність суспільства; методики прогнозування НЯ та СГЯ, а також оцінка ефективності спеціалізованих прогнозів погоди.

Довгострокові прогнози погоди (1 семестр) – курс містить аналіз принципів сучасних підходів до рішення проблем довготермінових прогнозів погоди, при цьому основна увага приділяється синоптичному, макроциркуляційному та фізико-статистичному напрямкам, а також гідродинамічному моделюванню процесів загальної циркуляції атмосфери та його прогностичному значенню. Розглядаються принципові основи методів довготермінових прогнозів:синоптичного методу школи Б.П. Мультановського, С.Т. Пагави та макроциркуляційного методу школи Г.П. Вангейгейма, а також методи, що використовуються службами прогнозів США, Великобританії та Японії. Вивчаються сучасні методи довготермінових прогнозів, що розроблені науковою школою                               Мартазинової В.Ф. для території України.

Регіональна синоптика (1 семестр) – викладаються основні питання, пов’язані з формуванням фонових макроциркуляційних процесів Атлантико-Європейського сектору і розвитку на цьому фоні синоптичних процесів виділеного регіону. Аналіз розвитку регіональних синоптичних процесів проводиться на прикладі території Східної Європи і України. Розглядаються фізико-кліматичні умови, що сприяють регіональності процесів, типові траєкторії циклонів та антициклонів, що спостерігаються над виділеним регіоном і їх перетворення під впливом регіону, та особливості пов’язаних з ними погодних умов.

Мезометеорологія (1 семестр) – викладаються основні положення загальних знань про механізми формування та розвитку, а також методи аналізу та прогнозу мезомасштабних атмосферних систем. Курс висвітлює питання виникнення мезомасштабних конвективних систем та збурень у циклонічних циркуляціях, а також погодження різноманітних утворень під впливом рельєфу та зміни якості підстильної поверхні. Надаються основні поняття гідродинамічного опису мезомасштабних атмосферних процесів.

Метеорологічне забезпечення авіації та судноплавства – (1 семестр) викладаються основні механізми впливу атмосферного стану на безпеку, регулярність та економічну ефективність роботи авіації. Послідовно розглядаються залежність льотно-технічних характеристик повітряних суден від стану атмосфери, особливості метеорологічного забезпечення авіації в полярних районах, метеорологічне обслуговування судноплавства та специфіка морських прогнозів в високих широтах.

Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації – (2 семестр) ознайомлює студентів зі стандартами та рекомендованою практикою ІСАО, структурою аеронавігаційної системи, принципами організації руху повітряних суден (ПС) в диспетчерських зонах та районах та правилами польотів в класифікованому повітряному просторі України та за її межами

ОКР «магістр»

Спеціалізовані прогнози погоди та аномальні погодні явища (І семестр) – дисципліна присвячена вивченню питань впливу метеорологічних умов на діяльність різних галузей сучасної економіки та знайомству з теоретичними та методичними основами метеорологічного забезпечення народного господарства. Викладаються основні питання, пов’язані з дослідженням синоптичних та метеорологічних умов виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ. Розглядаються характеристики стихійних явищ, в першу чергу такі, як їх повторюваність та інтенсивність у різні сезони року над різними регіонами України.

Мезометеорологія та наукастінг (І семестр) викладаються основні положення про механізми формування та розвитку, а також методи аналізу та прогнозу мезомасштабних атмосферних систем. Курс висвітлює питання виникнення мезомасштабних конвективних систем та збурень у циклонічних циркуляціях, а також погодження різноманітних утворень під впливом рельєфу та зміни якості підстильної поверхні. Надаються основні поняття гідродинамічного опису мезомасштабних атмосферних процесів та вивчаються існуючі продукти наукастингу, а також набуваються навички побудови над короткострокових прогнозів.

Вплив кліматічних змін на галузі економіки України (І семестр) – вивчаються сучасні сценарії змін клімату та вплив очікуваних змін клімату на ефективність галузей економіки України, особливості погодо- і кліматоутворювальних процесів, що розвиваються в результаті енерго- і масообміну між атмосферою й океаном у Північній Атлантиці, а також відгуки клімату України й частини території Західної Європи на зазначені кліматоутворювальні фактори.

Регіональна синоптика (2 семестр) – викладаються основні питання, пов’язані з формуванням фонових макроциркуляційних процесів північної півкулі і розвитку на цьому фоні синоптичних процесів виділеного регіону. Аналіз розвитку регіональних синоптичних процесів проводиться на прикладі території Східної Європи. Розглядаються фізико-кліматичні умови, що сприяють регіональності процесів, типові траєкторії циклонів та антициклонів, які спостерігаються над виділеним регіоном і їх перетворення під впливом регіону, та особливості пов’язаних з ними погодних умов

Гідродинамічне моделювання природних процесів (2 семестр) – засвоєння студентами принципів побудови гідродинамічних моделей прогнозу погоди на основі повних рівнянь гідротермодинаміки, ознайомлення їх з методами чисельної реалізації цих моделей та способами параметризації процесів підсіткового масштабу. Також мета дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам уявлення про сучасні оперативні моделі прогнозу, продукція яких використовується в синоптичній практиці прогностичних центрів України.

Середньо та довготермінові прогнози погоди (2 семестр) – освітлює теоретичні положення і методи середньо та довгострокового прогнозів погоди, які використовуються для обслуговування і планування господарської діяльності та для наукових досліджень.

Фізика антициклогенезу (3 семестр) – розглядаються питання, що стосуються особливостей існування та взаємодії атмосферних хвиль і вихрових рухів різних просторово-часових масштабів. Зокрема, підлягають вивченню математичні моделі атмосферних хвиль у різних системах координат, їх параметри, особливості переміщення, моделювання вихрових рухів у системах баричних утворень і в зонах атмосферних фронтів. Окреслюються фізичні механізми формування процесів стійкого блокування в тропосфері, а також вивчаються окремі підходи до їх діагнозу і прогнозу.

Енергетика атмосфери (3 семестр) – викладаються основні закономірності перетворення різних форм енергії як для глобальної атмосфери, так й для вихорів синоптичного масштабу. Послідовно розглядаються основні форми енергії, різні формулювання циклу енергії, методика аналізу результатів розрахунку.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone