Підготовка студентів на кафедрі економіки природокористування

Викладачі кафедри задіяні в програмах підготовки:

бакалаврів та спеціалістів за напрямами:

«Менеджмент організацій та адміністрування» (дисципліни:  «Основи економічної теорії», «Макроекономіка, Мікроекономіка», «Економіка і організація природоохоронних технологій», «Внутрішньофірмове планування природоохоронної діяльності», «Ціни та ціноутворення»);

«Водні біоресурси та аквакультура» (дисципліна: «Економічна діяльність підприємств рибництва»);

«Екологія та охорона навколишнього середовища» (дисципліни: «Економіка природокористування», «Основи екологічного менеджменту»);

«Комп’ютерні науки» (дисципліна «Економіка та бізнес»);

«Агрометеорологія» (дисципліни «Економічні основи менеджменту зі змістовним модулем «Інтелектуальна власність»», «Економічна теорія»);

магістрів за спеціальностями :

051 «Економіка» (дисципліни: «Сучасні проблеми макроекономіки», «Моделі та методи економетрики», «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Бізнес-планування інноваційних процесів», «Економіка фірми», «Теорія та практика мікроекономіки», «Теорія еколого-економічного аналізу», «Економіка та екологія рекреаційно-туристичної сфери», «Екологічний менеджмент і аудит»);

081 «Право» (дисципліна: «Теорія еколого-економічного аналізу»);

073 «Менеджмент» (дисципліна «Економіка природокористування та охорони довкілля»).

З 2013 року на кафедрі розпочата підготовка магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація – „Економіка довкілля та природних ресурсів”, перший випуск яких відбувся в 2015 році. Випускники магістратури  одержали відповідні дипломи і набули кваліфікацію магістрів з економіки довкілля та природних ресурсів.

З 2016-2017 н.р. на кафедрі починається ліцензована підготовка бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм». Дисципліни, які включені до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, такі: «Економічна теорії», «Основи раціонального природокористування»,  «Історія туризму», «Економіка туристичної фірми», «Географія туризму  і туристичні ресурси України», «Основи раціонального природокористування», «Менеджмент та маркетинг туризму», «Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі», «Організація туристичної галузі», «Еколого-економічні засади сталого туризму», «Види та тенденції розвитку туризму», «Ціноутворення в туристичній галузі», «Страхування та ризику туризму», «Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній сфері», «Економіка туристичного ринку», «Екологічний туризм», «Основи туроперейтингу», «Екологізація туристичної діяльності», «Управляння якістю послуг в туристичній галузі», «Екологічна експертиза туристичних послуг», «Основи стійкого розвитку», «Ринок туристичних послуг», «Інноваційний розвиток туристичного бізнесу», «Сільський туризм», «Морський туризм», «Екологічний менеджмент і аудит рекреаційних територій», «Туристсько-рекреаційний потенціал території», «Екологічна економіка» та «Економічні основи ресурсозбереження».

Починаючи з листопада 2005 р. на кафедрі відкрита очна та заочна аспірантура за спеціальністю 08.00.06Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища“, яка має забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів для ОДЕКУ та інших вищих навчальних та дослідницьких закладів регіону

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone