Підготовка студентів на кафедрі гідрології суші

Основні навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Кафедра гідрології суші здійснює підготовку студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньо-кваліфікаційними рівнями БАКАЛАВР спеціалізації «Науки про гідросферу» та МАГІСТР спеціалізації «Гідрологія». Викладачі кафедри в складі робочих груп приймали участь у підготовці:

– ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  для бакалаврів з Наук про Землю спеціалізації «Науки про гідросферу» (240 кредитів ЄКТС)  Склад робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ №323 від 25 листопада 2016 р. включає Погорелову М.П., к.геогр.н., старшого викладача кафедри гідрології суші, Шаменкову О.І., к.геогр.н., старшого викладача кафедри гідрології суші;

– ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ для магістрів з Наук про Землю спеціалізації «Гідрологія» (120  кредитів ЄКТС). Склад робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ №323 від 25 листопада 2016 р.: Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф., завідувач кафедри гідрології суші (керівник групи, гарант освітньої програми), Бояринцев Є.Л., к.геогр.н., доцент кафедри гідрології суші, Кічук Н.С. к.геогр.н., доцент кафедри гідрології суші, Шакірзанова Ж.Р., д.геогр.н., професор кафедри гідрології суші.

На рівні підготовки «Бакалавр» спеціалізації «НАУКИ ПРО ГІДРОСФЕРУ» на кафедрі гідрології суші  викладаються такі вибіркові навчальні дисципліни:

 • Гідрофізика – вивчення фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо;
 • Водогосподарські розрахунки (БЗМ „Інженерна океанологія”). БЗМ1 «Водогосподарські розрахунки» – розуміння структури водного господарства України, комплексного використання водних ресурсiв та принципів складання водогосподарських балансів; БЗМ2 «Інженерна океанологія» – необхідність використання будівельних норм і правил при розрахунку впливу на морські гідротехнічні споруди хвиль, течій, льодових явищ, особливості моніторингу морського середовища;
 • Гідрологічні розрахунки – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умова його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів;
 • Гідрологічні та морські прогнози. БЗМ1 «Гідрологічні прогнози» – вивчення процесів та чинників формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик прогнозування майбутнього стану водних об’єктів в конкретних фізико-географічних умовах на основі загального наукового методу прогнозу; БЗМ2 «Морські прогнози» – вивчення процесів та чинників формування таких елементів режиму моря, як рівень, хвилювання, морські течії, температура води та льодові явища а також небезпечні морські гідрологічні явища. Ознайомлення з сучасними методами прогнозування елементів режиму моря для різних часових масштабів;
 • Експлуатаційна гідрометрія (БЗМ «Гідротехніка») – БЗМ1«Експлуатаційна гідрометрія» вивчення основ експлуатаційної гідрометрії, гідравліки каналів і трубопроводів, засобів вимірювання витрат води у відкритих руслах каналів, трубопроводів, засобів визначення втрат води із системи; БЗМ2 «Гідротехніка» – виконання гідротехнічних розрахунків параметрів земляних та бетонних гребель з урахуванням швидкості вітру та параметрів вітрових хвиль на водосховищах та конструкцій гребель;
 • Меліоративна гідрологія – аналіз трансформації водного балансу ґрунтів, поверхневих і підземних вод під впливом меліорації, щомістить у собі дослідження ходу гідрологічних процесів після меліорації, моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів;
 • Правові основи водного господарства України – вивчення правових основ водного господарства, її складників – Водного Кодексу України, Закону про меліорацію земель України, законів

природоохоронних закладів, основних принципів державного регулювання аграрного природокористування.

На рівні підготовки «Магістр» спеціалізації «Гідрологія» на кафедрі гідрології суші  викладаються такі вибіркові навчальні дисципліни:

 • Динаміка руслових потоків і руслові процеси – розуміння умов формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, освоєння методів їх розрахунку та прогнозу в природних умовах;
 • Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах (з БЗМ «Спеціальні розділи теорії максимального стоку»). БЗМ1 «Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах» – розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних розрахунків та прогнозів, одержання магістрами практичних навиків роботи по використанню сучасних математичних моделей гідрологічних розрахунків і прогнозів та оцінці надійності й якості використання цих моделей для будь-яких водозборів;

БЗМ2 «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» – вивчення нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації та основ теоретичного обґрунтування структури формул максимального стоку. В процесі навчання викладаються авторські методики формування максимального стоку річок (проф. БефаніА.М., проф. Гопченка Є.Д.), а також розглядаються основні нормативні документи в галузі визначення розрахункових характеристик паводків та водопіль;

 • Довгострокові гідрологічні прогнози – вивчення загальних методів гідрологічних прогнозів водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ) з великою завчасністю. В процесі навчання викладаються авторські методики територіального довгострокового прогнозування гідрологічних характеристик весняного водопілля рівнинних річок (проф.Шакірзанової Ж.Р., проф.Гопченка Є.Д.);
 • Антропогенна гідрологія – виконання гідрологічних розрахунків при водогосподарському проектування, коли необхідно оцінити зміни стоку за рахунок як окремих видів господарської діяльності, так і в комплексі – сумарно;
 • Гідрохімія річок і водойм України – вивчення процесів та факторів формування гідрохімічного режиму в басейнах основних річок, малих водойм, закономірності його формування, поширення, зміни в часі і просторі в причинному взаємозв’язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі;
 • Екологічні основи меліоративного проектування – вивчення основ екологічного підходу до проектування та експлуатації водогосподарських об’єктів в умовах ринкових відносин, вивчення екологічних нормативів та закону „Про охорону навколишнього природного середовища”, основних питань екологічного підходу до концепції природно – технічної системи, забезпечення екологічної рівноваги, оптимізації природокористування на території, на якій розміщуються водогосподарський чи меліоративний об’єкт.

Наукова робота студентів, практики

Наукова робота студентів ведеться в рамках студентського наукового гуртка «Гідрологічний гурток», студенти 1-3 курсів (наук.кер. к.геогр.н., ст.викл. Погорелова М.П.) та студентського наукового семінару  «Актуальні проблеми гідрології та шляхи їх вирішення», студенти 4 курсу, магістри 1-2 курсу (наук.кер. д.геогр.н., проф. Шакірзанова Ж.Р.) за складеними на початку навчального року планами їх проведення. Результати доповідей студентів і магістрів оформлюються у вигляді протоколів засідань та представляються в соціальних мережах на сайті університету та сторінках кафедри гідрології суші http://vk.com/hydrologyosenu; https://www. facebook.com/groups/hydrologyOSENU/.

Кафедра приділяє значної уваги навчальної, педагогічної і виробничим практикам спеціалістів та магістрів. Практична підготовка фахівців гідрологів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів навчання виконується при підготовці молодих спеціалістів з урахуванням сучасних вимог науки та виробництва. Навчальна (для бакалаврів) та педагогічна (для магістрів) практики проводяться на базі навчальних лабораторій кафедри «Гідрологічної інформації і розрахунків» та «Гідрологічних прогнозів», керівниками практики є викладачі кафедри та завідуючи лабораторіями.

Переддипломно-виробничі та науково-виробничі практики проводяться виключно за межами структурних підрозділів університету на підставі двохсторонніх договорів між ОДЕКУ та структурними підрозділами, в першу чергу, Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС України) та Державного агентства водних ресурсів України. Університет має можливість направляти студентів на виробничу (науково-виробничу) практику в більшість регіонів України.

Всі категорії практик (навчальні, переддипломно-виробничі, науково-виробничі, педагогічні) повністю забезпечені відповідними методичними та нормативними документами, які в обов’язковому порядку проходять встановлену процедуру погодження та затверджуються на засіданнях Методичних рад (університету, інституту або факультету).

Кері­вництво практикою здійснюється як з боку кафедри, так і підприємства,  згідно на­казу і графіку. Керівниками практики на підприємствах є провідні спеціалісти, зав. лабораторіями, начальники відділів, начальники підприємств. Навчально-методичне керівництво та контроль за виконанням програм переддипломно-виробничої та науково-виробничої практик забезпечує випускаюча кафедра гідрології суші.

Одним з важливих завдань переддипломно-виробничої та науково- виробничої практики є збір вихідної інформації та матеріалів гідрометеорологічних  спостережень по об´єктах досліджень з метою їх подальшого використання для написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

Звіти студентів про переддипломно-виробничу та науково-виробничу практику захищаються на кафедрі гідрології суші, а найкращі з них доповідаються на студентських семінарах.

Підсумки про результати проходження студентами навчальних і виробничих практик розглядаються щорічно на засіданнях кафедри гідрології суші, як і інші питання пов‘язані з їх організацією. Спільно з відділом сприяння працевлаштуванню випускників університету, кафедрою здійснюються також заходи по розподілу молодих спеціалістів, у першу чергу, з урахуванням потреб тих підрозділів, на базі яких проводяться виробничі практики.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone