Підготовка студентів на кафедрі океанології та морського природокористування

1.ОКЕАНОЛОГІЯ ШЕЛЬФОВИХ МОРІВ ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН

Мета дисципліни – вивчення особливостей гідрологічного режиму шельфу та прибережних зон як першорядних об’єктів господарницької діяльності та набуття вмінь застосування вивчених підходів для рішення практичних, інженерних, дослідницьких задач прибережної морської зони, забезпечення судноплавства.

2.ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ОКЕАНОЛОГІЧНОЇ ТА ГІДРОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета дисципліни «Технічні засоби та методи обробки океанологічної та гідрографічної інформації» –  забезпечення студентів об’ємом теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для роботи в наукових та виробничих підрозділах, що виконують вимірювання фізичних величин стану водного басейну. При цьому основна увага приділяється характеристикам і параметрам засобів вимірювань, метрологічному забезпеченню вимірювань, особливостям експлуатування вимірювальної апаратури.

Завдання дисципліни – вивчення фізичних теоретичних положень, котрі лежать в основі методів океанологічних та гідрографічних вимірювань та безпосередньо приладів та устаткування, якими ці вимірювання здійснюються. Практична значущість дисципліни полягає у необхідності володіння цими знаннями для  оперативного обслуговування народного господарства а також для наукових досліджень.

  1. ВЗАЄМОДІЯ ОКЕАНУ ТА АТМОСФЕРИ

Мета дисципліни – продемонструвати єдність і специфіку процесів, які діють в атмосфері та океані. Такий комплексний підхід забезпечує краще сприйняття фізичної суті процесів, які протікають у кожному середовищі, а також демонструє їх єдність взаємодії.

4.МОРСЬКІ    ГІДРОЛОГІЧНІ    ПРОГНОЗИ.(рівень підготовки «бакалавр»)

Мета: ознайомлення студентів з основами та методологічними принципами прогнозування та сучасними методами прогнозу елементів режиму моря.

-рівня моря , морського хвилювання, морських течій, температур води та льодових явищ. Вивчаються також методи прогнозу небезпечних морських гідрологічних явищ.

Практична значимість дисципліни полягає в необхідності володіння цими знаннями та вміннями застосовувати їх для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності та наукових досліджень.

5.ЕКОНОМІКА ГІДРОМЕТОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (рівень підготовки «бакалавр»)

Мета:ознайомлення студентів з структурою та порядком обслуговування морською інформацією різних галузей народного господарства, з видами морських ресурсів , які використовуються в сучасній економіці та з правовим режимом , що регламентує дослідження та освоєння ресурсів Світового океану та його морів.

6.СУПУТНИКОВИЙ МОНІТОРИНГ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. (рівень підготовки «магістр»)

Мета:ознайомлення студентів з задачами, складом, видами, а також з методами та засобами супутникового моніторингу морської поверхні. Розглядаються також деякі приклади використання супутникової інформації морського середовища.

 Практична значимість дисципліни полягає в необхідності володіння отриманими знаннями для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності та наукових досліджень.

7. «Екологія моря» (рівень підготовки «бакалавр»)

Метою вивчення дисципліни «Екологія моря» є ознайомлення студентів океанологів не тільки з основами дій екологічних факторів на морський організм, а й у використанні біотичних співтовариств для ідентифікації різних процесів, що протікають в Океані, водних мас та еволюційних, чи революційних змін морського середовища і, найголовніше, – вивчення законів, що лежать в основі природних явищ, що повинно створити наукову базу експлуатації природних ресурсів.

  1. Методи гідрометеорологічних вимірювань

Метою вивчення даної дисципліни є засвоєння сучасних методів та приладів для виконання різного роду вимірювань та спостережень за елементами гідрологічного режиму океанів та морів, змінами їхніх характеристик в просторі та часі. Особлива увага приділяється питанням організації, проведення і обробки результатів вимірювань та спостережень за різними характеристиками гідрологічного режиму у морях і океанах.

  1. Фізика океану

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами теорій протікання фізичних процесів в океані.

  1. Моделювання океанічних процесів

Метою вивчення дисципліни є забезпечення студентів об’ємом теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для застосування на практиці різних методів моделювання океанських процесів різного масштабу. У відповідності з поставленою метою предметом вивчення є теоретичні положення, котрі лежать в основі методів моделювання океанологічних процесів та приклади застосування цих методів.

  1. Акустика і оптика океану

         Метою дисципліни є вивчення розділів фізики океану, які не входять до основного курсу на кваліфікаційному рівні «бакалавр», але можуть бути потрібні спеціалістам в галузі океанології. Таким чином, метою та предметом дисципліни є знання з окремих питань акустики та оптики.

  1. Вплив кліматичних змін на галузі економіки України

Мета дисципліни – ознайомлення з сучасним станом та перспективами досліджень нинішних та прогнозованих кліматичних змін та пов’язаних з цим загроз сталому розвитку суспільства. Основну увагу приділено аналізу моделей і інтерпретації результатів спостережень на регіональному рівні, а саме на теріторії України.

13.ГІДРОГРАФІЯ:

Мета та завдання дисципліни:  формування  у студентів  розуміння  суті гідрографічного  вивчання морських басейнів, контролю глибин на морських судноплавних шляхах, складання морських  навігаційних карт, керівництв  та посібників для плавання, у тому числі в сучасних електронних формах, навігаційного обладнання морських регіонів, поширення інформації про зміни навігаційних умов та режиму плавання в регіоні, виявлення та класифікації підводних об’єктів  і навігаційних перешкод

14.МОРСЬКА ГЕОДЕЗІЯ

Мета та завдання дисципліни: вивчення сучасної теорії і практики  прикладної геодезії, топографії і картографії для забезпечення наукових та інженерних гідрографічних досліджень  проектування, будівництва і експлуатації інженерних споруд  в морі і в його  прибережній зоні

15.ІНЖЕНЕРНА ОКЕАНОЛОГІЯ

Мета та завдання дисципліни: отримання студентами  знань, що відповідають  сучасним  уявленням про морські гідротехнічні споруди – портові, берегозахисні і берегоукріплюючі; про обладнання  нафто – газопромислу на шельфі;  морські канали, влив   на морські  і гідротехнічні споруди  небезпечних гідрометеорологічних явищ;  про  правильне застосування будівельних норм і правил  при розрахунках дії на споруди хвиль, течій, льодових умов, потоків  зважених та тягнених наносів, узагальненню  накопичених матеріалів гідрометеорологічних спостережень і створенню теоретичних передумов  океанологічних розрахунків  та прогнозів  розвитку  прибережної зони моря, що необхідно при проектуванні та  експлуатації морських гідротехнічних споруд.

  1.  ДИНАМІКА ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ

Мета та завдання дисципліни: отримання студентами  знань, основ класичних та сучасних теорій  протікання фізичних процесів  у прибережних районах Світового океану; оцінки  впливу хвилювання течій та коливань рівня на берег та прибережну зону; оцінки наслідків її дії  на прибережну зону та прогнозу  динаміки узбережжя, переформування берегів, примикаючої до них відмілини, транспорту наносів; застосування цих знань для наукових досліджень та оперативного  обслуговування потреб  морської господарської діяльності.

  1.  ГІДРОГРАФІЯ ШЕЛЬФОВОЇ ЗОНИ

Мета та завдання дисципліни:  отримання студентами  знань, з характеристик  шельфової зони морів та океанів, особливостей  гідрологічних та динамічних   процесів  на шельфі, процесів постачання, відкладення та транспорту наносів на шельфі; оцінки їх взаємодії  з гідротехнічними спорудами та внеску у переформування гідрографічних умов; ознайомлення з проблемами та методами  захисту  морських акваторій  і підхідних каналів  від заношування та руйнування.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone