Практична підготовка студентів кафедри економіки природокористування

Спеціальність 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів»)

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання, вона має на меті узагальнити і вдосконалити набуті ними знання, практичні вміння, навички; продовжити формування професійної компетенції; перевірити готовність майбутніх фахівців до самостійної діяльності. Під час цієї практики студенти збирають матеріал для підготовки кваліфікаційної магістерської роботи.

Переддипломна практика магістрів з економіки довкілля та природних ресурсів покликана формувати в студентів професійне вміння приймати самостійні науково обґрунтовані рішення стосовно підготовки та реалізації екологічних проектів в умовах конкретного виробництва.

Завданнями переддипломної практики є:

 • визначення напрямів екологічного розвитку окремих підприємств, галузей, регіонів;
 • застосування сучасних методів розробки і прийняття екологічних рішень у сфері управління економічними процесами;
 • пошук та оцінка джерел фінансування екологічних проектів;
 • здійснення маркетингових досліджень з метою виявлення, формування, розвитку попиту на екологічно чисту продукцію, а також забезпечення вагомих конкурентних переваг при реалізації організацією екологічної стратегії;
 • визначення шляхів комерціалізації інноваційних екологічних розробок;
 • аналіз державних, регіональних, галузевих програм сталого розвитку вітчизняних підприємств.

Унаслідок виконання завдань, передбачених практикою, магістр:

 • набуває досвід та навички аналітичної роботи, використавши їх у дослідженні обраної проблеми з управління екологоорієнтованими процесами;
 • розвиває вміння узагальнювати результати аналітичної роботи, вивчати й аналізувати наукову літературу, законодавчі акти, нормативні документи;
 • познає специфіку й особливості роботи фахівця з управління інноваційними екологічними проектами в умовах конкретної установи, організації, підприємства;
 • набуває уміння використовувати функції планування, організації, мотивації та контролю для забезпечення ефективної діяльності підприємства, організації або установи в умовах ринкової економіки з урахуванням екологічного чинника.

Базами практики є наукові відділи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, підприємства різних форм власності й видів економічної діяльності, органи місцевого самоврядування, кафедра економіки природокористування ОДЕКУ.


Спеціальність 242 «Туризм»

Переддипломна практика є продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організаційної, планово-економічної, маркетингової та управлінської діяльності підприємств туристичної індустрії, і являється підсумковим етапом підготовки студента до виконання дипломної роботи та наступної самостійної професійної діяльності.

Метою переддипломної практики є систематизація, закріплення та розширення професійних і практичних знань бакалавра з туризму та застосування цих знань при розв’язанні конкретних задач в діяльності підприємств туристичної індустрії.

Завданнями переддипломної практики є:

 • поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань;
 • набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності;
 • опанування організаційно-технологічними процесами, що відбуваються на підприємствах;
 • набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах в сучасних умовах тощо.

По завершенню практики студент повинен:

 • ознайомитися з особливостями організації та ефективного функціонування туристичного підприємства, необхідним документаційним супроводом діяльності підприємства;
 • навчитися самостійно вирішувати типові задачі, які притаманні видам діяльності, відповідно до посад, на яких може працювати випускник вищого навчального закладу;  здійснювати пошук потрібної інформації про стан роботи підприємства на туристичному ринку та аналізувати її;
 • уміти виявляти основні фактори, що обумовлюють фактичний стан діяльності підприємства;  розкривати та пояснювати основні тенденції розвитку підприємства туристичної індустрії; пропонувати науково обґрунтовані висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Студенти можуть проходити переддипломну практику в туристичних компаніях, у туроператорів, в готельно-ресторанних та туристичних комплексах, курортних закладах, у відділах туризму районних, міських, обласних радах або адміністраціях, в навчальних закладах, на кафедрі.


Кафедра економіки природокористування

Інформація щодо профільних організацій – потенційних роботодавців  за спеціальністю 242 “Туризм”

№ з/п Центральні органи  підпорядкування Назва установи Поштова адреса Електронна адреса Контактні телефони
                                               спеціальність  242 “Туризм” та 051 “Економіка”
1 Міністерство екології та природних ресурсів України Нижнєдністровський національний природний парк м. Одеса, Французький бульвар, 89 dniestrpark@gmail.com 048 746 5307
4 МПП «Землеустрій» м. Одеса,  1-й Аеродромний  провулок, 3 +38 (048) 7236192
+38 (0482) 675049
6 ТОВ «Клевер-Тім» м. Одеса, вул. Маразліевська, 1/20 office@clever-team.com.ua (0482) 330121
7 ТОВ «Електрик-Інжинірінг» Одеська обл. м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 15 (0482) 304730
8 ТОВ «Волсбуд» БМП м. Одеса, вул. Проселочна 10а/1 volsabon@tm.odessa.ua (0482) 302020
9 ТОВ «Едельвей-ВС» м. Одеса, вул. Гайдара, 38, кв. 68 (048) 773-24-18

 

Інформація щодо профільних організацій – потенційних роботодавців  за спеціальністю 051 “Економіка”

№ з/п Центральні органи  підпорядкування Назва установи Поштова адреса Електронна адреса Контактні телефони
                                               спеціальність  242 “Туризм” та 051 “Економіка”
1 Міністерство екології та природних ресурсів України Нижнєдністровський національний природний парк м. Одеса, Французький бульвар, 89 dniestrpark@gmail.com 048 746 5307
2 Національної Академії наук України Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29 www.impeer.in.ua (048) 722-29-05, 722-66-74
3 Міністерство освіти і науки україни

 

Одеський коледж комп’ютерних технологій м. Одеса,  вул. Корольова, 5/2 College_odeku@ukr.net
(048) 788-21-47,
(048) 788-21-39
4 МПП «Землеустрій» м. Одеса,  1-й Аеродромний  провулок, 3 +38 (048) 7236192
+38 (0482) 675049
5 КП ЖКС «Вузовський» м. Одеса, вул. Шишкіна, 60а 0 48 705‑90-74
6 ТОВ «Клевер-Тім» м. Одеса, вул. Маразліевська, 1/20 office@clever-team.com.ua (0482) 330121
7 ТОВ «Електрик-Інжинірінг» Одеська обл. м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 15 (0482) 304730
8 ТОВ «Волсбуд» БМП м. Одеса, вул. Проселочна 10а/1 volsabon@tm.odessa.ua (0482) 302020
9 ТОВ «Едельвей-ВС» м. Одеса, вул. Гайдара, 38, кв. 68 (048) 773-24-18

IMG_20170927_152649

IMG_20170927_152949

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone