«Управління екологічним станом водних екосистем»

Засновником цієї школи є професор, доктор географічних наук Іваненко А.Г. З 2009р. її очолюють завідуюча кафедрою гідроекології та водних досліджень, професор, доктор географічних наук Лобода Н.С. та проректор з наукової роботи, професор, доктор географічних наук Тучковенко Ю.С.

Иваненко

Доктор географічних наук, професор

Іваненко Олександр Григорович

Loboda N.S._301x371

Доктор географічних наук, професор

Лобода Наталя Степанівна

 

         Колективи кафедр гідроекології та водних досліджень, океанології та морського природокористування, гідрології суші, прикладної екології виконують розробку методів розрахунків та прогнозів гідрологічного, гідрохімічного та гідроекологічного стану водних об’єктів у природних та порушених антропогенною діяльністю умовах, включаючи зміни клімату. У їх дослідженнях використовуються математичні моделі формування поверхневого та підземного стоку річок, виносу розчинених речовин з водозборів, розповсюдження забруднюючих  речовин у водоймах, а також числові математичні моделі гідротермодинаміки, водного балансу, формування якості вод шельфових морських та прісноводних внутрішньоконтинентальних водних об’єктів (Одеського та Дніпровсько-Бузького районів північно-західної частини Чорного моря, Причорноморських лиманів та Придунайських озер).  Використовуються ці моделі для розрахунків і прогнозів гідрологічних, гідрохімічних характеристик водних об’єктів та оцінок якості вод з метою розробки рекомендацій щодо оптимальних шляхів управління водними об’єктами для забезпечення їх захисту, збереження природних водних ресурсів та оптимізації  їх використання в процесі експлуатації з урахуванням змін клімату та антропогенних навантажень.

Представники цієї наукової школи є співавторами таких колективних наукових монографій.

  1. Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies / Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch (Eds). – London: IWA Publishing, 2015. – 256 p.
  2. Актуальные проблемы лиманов Северо-Западного Причерноморья. Монография./ Под ред.Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. –Одесса: ТЭС, 2011. – 223с.
  3. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Колективна монографія / Під ред. Ю.С. Тучковенко, Н.С. Лободи. – Одеса: ТЕС, 2014. – 276 с.
  4. Степаненко С.М., Польовий А.М., Лобода Н.С. та ін. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України / За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. –Одеса: “ТЕС”, 2015. – 520 с.
  5. Водний режим та гідроекологічні характеристики басейну Куяльницького лиману / Під ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. – Одеса: ТЕС, 2016. – 332 с.
  6. Тучковенко Ю.С., Иванов В.А., Сапко О.Ю. Оценка влияния береговых антропогенных источников на качество вод Одесского района северо-западной части Черного моря: монография – Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, МГИ НАНУ, ОГЭКУ.– 2011. – 169 с.

Наукова школа з управління гідроекологічним станом водних об’єктів приймала участь у виконанні наукових проектів міжнародного (7-ома Рамкова Програма Європейського Співтовариства FP7-ENV-2011 «Комплексне управління водними ресурсами і  прибережною зоною в Європейських лагунах в умовах змін клімату – Lagoons»,2011-2014 рр.), всеукраїнського (НДР з фінансуванням МОН «Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін», № ДР 0115U000631,   2015-2016рр.; НДР з фінансуванням  ДФФД «Моделювання зміни гідроекологічних умов в лиманах північно-західного Причорномор’я в контексті змін клімату у ХХІ столітті на прикладі Тилігульського лиману», № ДР 0115U004748, 2015-2016 рр. ) та регіонального («Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін», № ДР 0112U007606, 2012р.; «Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиман у водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів» № ДР 0112U007605, 2012р. та ін.)  масштабів.

У 2012 р. та 2014рр. за тематикою виконаних досліджень були проведені Всеукраїнські науково-практичні конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»  та «Лимани Північно–західного  Причорномор’я : сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення».

Тільки по кафедрі гідроекології та водних досліджень за останні п’ять років підготовлено280 наукових публікацій (з них 180 тез доповідей на конференціях), та успішно завершено або виконуються 14 науково-дослідних робіт, захищено 3 кандидатських дисертації.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone