Загальна інформація про кафедру гідроекології та водних досліджень

Кафедра водних досліджень була організована у складі гідрологічного факультету Одеського гідрометеорологічного інституту в 1947 році, після переїзду ОГМІ до м. Одеси. В 1969 р. кафедра змінила свою назву на “Водних досліджень, гідравліки і геодезії”. З 2000 р. кафедра була у складі екологічного факультету ОДЕКУ, з 2006 р. кафедра перебуває у складі природоохоронного факультету ОДЕКУ.

За час існування кафедри її завідувачами були доктори географічних наук, професора Бурлай Іван Федорович (1947-1971рр.), Іваненко Олександр Григорович (1972 – 2008 рр.), з 2009 р. завідувачем кафедри є Лобода Наталя Степанівна, доктор географічних наук, професор.

Значний внесок у розвиток кафедри зробили такі викладачі як доц. Молдованов А.І., доц. Попова І.А., старші викладачі: Бачманов А.П.. Краснова Т.А., П′ятак М.І., Сааджан З.А., Позднякова В.Б., асистенти: Ключарева В.С., Бойчук Г.С., Горобець Л.Ф.

В різні роки на кафедрі працювали викладачі: Краснощек Анатолій Яковлевич, доц., к.геогр.н. (1983-1998рр.); Цимарна Надія Олександрівна, доц., к.техн.н. (1984-2001рр.); Гладких Ігорь Іванович,  доц., к.геогр.н. (1988-1990рр.); Сауленко Олександр Єфімович, ст. викладач (1948-1973рр.); Болдишева Надія Іванівна, ассистент (1983- 1996рр.); Чернов Микола Іванович, доц., к.геогр.н. (1972-2006рр.); Швебс Олександр Генрихович, доц., к.геогр.н. (1994-2008рр.); Колодєєв Євгеній Іванович, доц., к.геогр.н. (1974-2011рр.); Белов Володимир Вікторович, доц., к.геогр.н. (1990-2015 рр.); Захарова Марина Володимирівна, доц., к.геогр.н. (2005 – 2015 рр.), Селезньова Любов Василівна, старший викладач (1992-2015) та інші.

У другій половині ХХ ст. кафедрою проводилося багато наукових натурних досліджень річок і водоймищ. Були розроблені загальні принципи дослідження морфології в гідравліки поверхневих і підземних вод, в гідрології і водному господарстві. У 1970-1980 рр. кафедрою проводилась велика науково-дослідна робота по проблемах замулення водосховищ і ставків Молдавської РСР, замулення Головного Каховського Магістрального каналу (ГКМК) біля     м. Каховка, таруванню ГКМК і його розподільної системи.

З 1998 року, у зв’язку з відкриттям підготовки студентів зі спеціалізації «гідроекологія» кафедра одержала нову назву «Кафедра гідроекології і водних досліджень». У 2002 – 2008 рр. на кафедрі проводилася підготовка студентів зі спеціалізації «екологія рибного господарства», у 2006 – 2008 рр. – зі спеціальності «водні біоресурси».

За багаторічний період існування на кафедрі склався дружний професійний викладацький колектив з великим практичним досвідом підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі охорони довкілля, раціонального використання та відновлення водних і біологічних ресурсів, натурного дослідження екологічного стану і математичного моделювання біотичних і абіотичних параметрів водних екосистем. Під час вивчення спеціальних дисциплін, участі у навчальних практиках і наукових експедиціях студенти кафедри набувають теоретичних знань і практичних навичок проведення комплексних гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних досліджень.

На сьогоднішній день кафедра гідроекології та водних досліджень є базовою (випускаючою) по напрямку 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування», по спеціалізаціям (траєкторіям підготовки) “Гідроекологія” та “Екологія водопостачання (управління водними екосистемами)”.

Гідроекологія визначає основні напрями господарського використання річок, підземних вод і морських акваторій. Прогнозування майбутнього гідрологічного і гідрохімічного режиму має допомогти суб’єктам народного господарства правильно планувати свої роботи, пов’язані з використанням водних об’єктів для промисловості, судноплавства, зрошування, водопостачання, риборозведення, рекреаційних потреб тощо.

Основний напрям наукових досліджень кафедри – комплексне вивчення сучасного екологічного стану довкілля по всім компонентам живої і неживої природи водних екосистем, прогнозування їх змін природним шляхом і під дією антропогенного навантаження для розробки оперативних заходів і довгострокових екологічних програм.

Кафедра укомплектована досвідченими спеціалістами, більшість з яких мають науковий ступінь кандидата географічних наук. Колектив кафедри має великий досвід практичної діяльності по спеціальності і педагогічної – в університеті. Підготовка кадрів на перспективу здійснюється шляхом залучення найбільш здібних випускників в аспірантуру і докторантуру університету.

Нині на кафедрі працюють: завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор Лобода Наталя Степанівна, доценти Даус Марія Євгенівна, Гриб Олег Миколайович, Отченаш Наталя Дмитрівна,   старші викладачі Балан Ганна Костянтинівна, Яров Ярослав Сергійович, асистенти Гращенкова Тетяна Валеріївна, Куза Антоніна Миколаївна, Божок Юлія Володимирівна, завідувач лабораторією Пилипюк Віктор Вікторович, інженери Захарова Тетяна Василівна, Чекамова Лілія Миколаївна.

Партнер кафедри – Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки (ОНПУ)

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone