Загальна інформація про кафедру вищої та прикладної математики

На протязі всього періоду існування, починаючи з 1932 р. кафедра виконувала виключно важливу, фундаментальну загальноосвітню функцію по викладанню математичних дисциплін для студентів Одеського державного екологічного університету.  До 1960 року керівництво кафедрою виконували такі видатні радянські математики як доктора фізико-математичних наук, професора Потапов В.М., Міракян А.Д., Ліфшиц М.С. З 1960 по 1991 рік кафедрою вищої математики та теоретичної механіки керував видатний радянський вчений та педагог доктор фізико-математичних наук, професор РутманМоісейАронович. В цей період на кафедрі працювали в різні роки такі відомі спеціалісти як доктор фізико-математичних наук, професор  Рехлицький З.Й., кандидати фізико-математичних наук, доценти Дормостученко Г.М., Марменштейн І.Й., Радчик В.М., Берлінський А.М.,  Орлік Л.К.,   Середенко В.М., Гаврілов М.М., асистенти Білоус В.О., Іваницька Л.М., Кузаконь Г.А., інженер Некрасова С.В та інші. З 1991 р. кафедрою вищої математики та теоретичної механіки тимчасово керували кандидат фізико-математичних наук, доцент Марменштейн Ілля Йосифович, доктора фізико-математичних наук Середенко Валерій Миколайович. У зв’язку з рядом обставин у цей період кафедра розділилась на дві: вищої математики та прикладної математики. З 1993р. об’єднану кафедру вищої та прикладної математики (по рекомендації професора Рутмана М.А.) очолив доктор фізико-математичних наук, професор Глушков Олександр Васильович, який є завідувачем кафедри по теперішній час.

Головними навчальними дисциплінами кафедри є: «Вища математика», «Лінійна алгебра», «Теорія імовірності та математична статистика», «Прикладна математика», «Обчислювальні методи динаміки суцільних середовищ», «Математичне програмування», «Математичні методи дослідження операцій» які викладаються для студентів гідрометеорологічного інституту, еколого-економічногоі природоохоронного факультетів, факультету комп’ютерних наук. Заняття проводяться на стаціонарному та заочному відділенні. Для аспірантів та докторантів кафедри читаються нові спеціальні курси «Методи математичної фізики та обчислювальної математики», «Квантова теорія поля», «Квантова геометрія», «Основи мільтіфрактальної геометрії», «Основи теорії ядра та елементарних частинок» та інші. З 1999р. на кафедрі вищої та прикладної математики втілена та ефективно відпрацьовується для підвищення ефективності навчального процесу модульна система навчального процесу, яка підготовлена з використанням програм та методичних матеріалів з  математики для технічних, технологічних, економічних, природничих спеціальностей вищих закладів освіти Міністерства освіти та науки України (Київ, Міносвіти та науки, 1999), нині чинної загальноєвропейської програми з вищої математики “A CoreCurriculuminMathematicsforEuropeanEngineers” (розроблена Робочою Групою з математики Європейської організації з інженерної освіти SEFI MWG), матеріалів і висновків Всеукраїнської науково-методичної конференції “Математика. Актуальні проблеми навчання, викладання і застосування у науковій та інженерній творчості” Міносвіти та науки України (м.Київ, 25-26 травня 2000р.), матеріалів та висновків Всеукраїнської науково-методичної конференції ”Проблеми та шляхи удосконалення фундаменталізації і профілізації підготовки фахівців-випускників вищих навчальних закладів” (м.Київ, 10-12 жовтня 2000р.).

Новим елементом навчальної роботи кафедри є запропонована та впроваджена в навчальний процес «стратегія інтенсивного навчання», яка базується на нейромережевих моделях та принципах синтетичної психіки й активно-дiалоговому режимі подання матеріалукурсів та інтенсивному поясненню та втіленню основних понять та методів (група відповідальних викладачів: зав.каф., проф.Глушков О.В., проф. Хецеліус О.Ю., проф. Свинаренко А.А., доц. Вітавецька Л.А., доц. Чернякова Ю.Г., доц. Дубровська Ю.В., доц.. Буяджи В.В., доц.. Сєрга І.М. та ін.). За теперішнього часу ведеться робота з розробки мультимедійних та телевізійних матеріалів щодо подання навчального та наукового матеріалу (програмна стратегія “Supermathematics”).

Значним досягненням співробітників кафедри вищої та прикладної математики є багаточисельне лауреатство у відомій  Міжнародній Соросівській програмі підтримки освіти у галузі точних наук ISSEP 1994-1998 рр. (підпрограми “Соросівські Професора”, “Соросівські Доценти”, “Соросівські молоді вчені”, «Соросівські аспіранти» по напрямку – фіз.-мат науки, математика); зокрема,  за видатні наукові та освітні успіхи лауреатами були такі викладачі та наукові співробітники ОДЕКУ: проф. Глушков О.В. (двічі, проекти “Нові методи математичної фізики та обчислювальної математики“, ”Основи біологічної математики: клітинні автомати та моделі синтетичної психіки”); проф. Гопченко Є.Д. (проект “Теорія перколяції та нові методи стохастичного моделювання в механіці рідин”); проф. Ківганов А.Ф. (проект “Лагранжева теорія нелінійних гідродинамічних процесів”); проф. Єфімов В.А. (проект “Математичне моделювання хаосу у нелінійних дисипативних системах”); доц. Сербов М.Г.(проект “Самоафінні перетворення в ГІС задачах); доц. Препелиця Г.П. (проект “Квантові моделі нейромереж“); доц. Шумлянський I.І. (проект “Кепстральні методи у обчислювальній радіофізиці”), молоді вчені: Амбросов С.В. (проект “Нові обчислювальні методи лінійної алгебри”), Боровська Г.О. (проект “Мікроскопічна теорія багатосолітонних взаємодій, розпаду та  розсіяння”), асп. Вітавецька Л.А., Шпінарева І.М., Поліщук В.М. та інші.За період з 1994 по 1998 рік лауреатами Міжнародної Соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук ISSEP (програма “Соросівські Студенти”: напрямок – математика) за видатні успіхи у навчанні та науковій роботі стали студенти Одеського гідрометеорологічного інституту, Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова, Одеського державного медицінського університету: Кольцова Н.Ю., Чернишова Л.В., Дрoгалiна О.В., Антоненко Т.М., Єфiмов О.В., Троiцька О.В., Малиновський А.В., Рязанов Є.А., Качинська Г.Ю., Дубiнiна О.В., а також Гризунова Т.В., Квiтко Н.О., Сафранов О.Т., Нiконов В.К. (наук.кер.-проф.Глушков О.В.). Видатною профорiєнтацiйною та науковою подiєю у ОГМІ стало проведення других турів Четвертої (1996) та П’ятої Соросівських Олімпіад по точним наукам ( математиці, фізиці, хімії, біології, інформатиці) на базі кафедри вищої та прикладної математики Одеського гідрометеорологічного інституту з участю найбільш таланових школярів з України; по результатам проведення турів організаційному комітету (голова- проф. Глушков О.В.)  директором Міжнародної Соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук (ISSEP) п. Бардадимом В.В. було  оголошено подяку ОГМІ.

З 2003р. по теп. час. Стипендіатами Кабінету міністрів України були  доц. Шпінарева І.М.,   доц. Лобода А.В., доц. Дубровська Ю.В., доц. Флорко Т.О.

В 2009р та 2010р. Стипендіатами Верховної Ради України (найталановитіші молоді вчені) були відповідно доц. Лобода А.В. та доц. Хецеліус О.Ю.

В 2012 р. к.ф.-м.н. Лобода А.В. став лауреатом Державної Премії України у галузі науки та техніки молодих вчених – Премії Президента України (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 642/2012 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки)

В 2015р. д.ф.-м.н., проф. Хецеліус О.Ю. та д.ф.-м.н., проф. Свинаренко стали лауреатами та отримали Міжнародні дипломи Promising Scientist Award of СМОА.

На кафедрі працює потужний науково-освітній колектив НПП під керівництвом докторів фізико-математичних наук, професорів Глушкова О.В.. Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А.

Професор Глушков О.В. – автор (співавтор) більш ніж 30 наукових монографій (з найбільш актуальних проблем сучасної прикладної математики, математичної фізики, релятивістської квантової геометрії, динаміки електрослабкої взаємодії тощо), 25 навч. посібників, підручників, конспектів лекцій, 300 наукових статей; Лауреат InternationalSorosScience-Educationprogram – Міжнародної Соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук ISSEPСоросівський професор  (двічі), дійсний член Нью-йоркської академії наук, член Європейського математичного товариства, член міжнародного проекту “QuantumGeometryProject”, “QuantumSystemsinChemistry, PhysicsandBiology”  (France-Sweden-USA-…); Проходив стажування та читав лекційні курси з методів лінійної алгебри, математичної фізики та обчислювальної математики, квантової геометрії, механіки, електродинаміки та спектроскопії, теорії динамічних систем та хаосу в таких закордонних університетах та Міжнародних школах: Університет Кракова (червень 1994;  Польща), Університет Парижу (червень1995р., Франція), Університет м. Граць (червень, 1996р., Австрія), Університет м. Торунь (лютий 1998р.), Університет м. Уппсала (квітень 2000р., Швеція), університет м. Брюсель-UniversitateLibredeBruxelles (липень, 2003р.) університет м. Бонн (серпень, 2003р., Німмечина), університет м. Цюрих (вересень 2003р., грудень 2003р., Швейцірія), Технічний університет м. Афіни (вересень, 2003р.), MaxPlank інститут фізики Інститут комплексних систем (вересень, 2004р.), університет м. Гамбург (грудень, 2004р.), Технічний університет м.Дрезден (квітень, 2007р.,Німмечина), Міжнародний центр теоретичної фізики ім. А.Салама-AbdusSalamInternationalCentreforTheoreticalPhysics (Triesta-Italy, Математичне відділ, червень 2007р.), техн.університет міста Ріо де Жанейро (грудень, 2013р., Бразілія) тощо.Є член та/або офіційний рецензент редколегії журналів, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Scі), у т.ч. Computational Life Sciences; http://www.springer.com/life+sci /bioinformatics/journal/12539?detailsPage=editorialBoard(Springer), BookSeriesSpringer “Progressin Theoretical Chemistry and Physics (Springer),  Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optics Physics (IOP, London, UK; в IOPID 137740), Journal of PhysicsA: Theoretical and Мathematical (IOP, London, UK), Physica Scripta (IOP, London, UK), New Journal of Physics (IOP, London, UK), Advancesin Space Research (Elsevier, Amsterdam, TheNetherlands), Internationa l Journal of Quantum Chemistry (Wiley, USA) а також Sensor Electronics and Microsystems Technologies”, “Вісник ОДЕКУ”, Український гідрометеорологічний журнал,  Український антарктичний журнал та інші.

Проф. Хецеліус О.Ю. – автор (співавтор) більш ніж 10 наукових монографій (з найбільш актуальних проблем сучасної прикладної математики, математичної фізики, релятивістської квантової геометрії, динаміки електрослабкої взаємодії тощо), 15 навч. посібників, підручників, конспектів лекцій, більш ніж 150 наукових статей; член науково-методичних комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (111  Математика),  член Європейського математичного товариства, член міжнародного проекту “QuantumGeometryProject”, “QuantumSystemsinChemistry, PhysicsandBiology”  (France-Sweden-USA-…); автор (співавтор) 10 наукових монографій (з найбільш актуальних сучасних проблем математичного  аналізу, лінійної алгебри, прикладної математики,математичної фізики, релятивістської квантової геометрії, динаміки електрослабкої взаємодії тощо); проходила стажування та читала лекційні курси з методів математичної фізики та прикладної математики, квантової теорії поля в таких закордонних університетах та Міжнародних школах: UniversitateLibredeBruxelles (липень, 2003р.), Технічний університет м. Афіни (вересень, 2003р.), університет м. Гамбург (грудень, 2004р.), Технічний університет м.Дрезден (квітень, 2007р., Німмечина), Міжнародний центр теоретичної фізики ім. А.Салама-AbdusSalamInternationalCentreforTheoreticalPhysics (Triesta-Italy, Математичне відділ, червень 2007р.) тощо. Єє член та/або офіційний рецензент редколегії низки журналів, що входять до наук.-метр баз даних Scopus, Web of Science, у т.ч. JournalofPhys.A: Theor. and Мathematical, J.ofPhysicsG:Nucl.Phys., Phys. Scripta (IOP, London, UK), Int. Journ.QuantumChem. (Wiley, USA), BookSeriesSpringer “ProgressinTheoreticalChem. andPhys., т.і.

Проф. Свинаренко А.А., автор (співавтор) більш ніж 5 наукових монографій (з найбільш актуальних проблем сучасної прикладної математики, математичної фізики, релятивістської квантової геометрії, динаміки електрослабкої взаємодії тощо), 8 навч. посібників, підручників, конспектів лекцій, більш ніж 100 наукових статей; член Європейського математичного товариства, член міжнародного проекту “QuantumGeometryProject”, “QuantumSystemsinChemistry, PhysicsandBiology”  (France-Sweden-USA-…); Проходив стажування та читав лекційні курси з методів математичної фізики та обчислювальної математики, прикладної математики,   обчислювальної квантової оптики, атомної і молекулярної спектроскопії тощо в таких закордонних університетах, Міжнародних школах: UniversitateLibredeBruxelles (липень, 2003р.), університет м. Гамбург (грудень, 2004р.), Технічний університет м.Дрезден (квітень, 2007р., Німмечина), Міжнародний центр теоретичної фізики ім. А.Салама-Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (Triesta-Italy червень 2007р.),  Софійський університет (2015р.) тощо. Є членом та/або офіційним рецензентом низки журналів, що входять до наук.-метр баз даних Scopus, Web of Science, у т.ч. JournalofPhys.A: Theor. and Мathematical, J.ofPhysicsG:Nucl.Phys., Phys. Scripta (IOP, London, UK), Int. Journ.QuantumChem. (Wiley, USA), Book Series Springer “Progressin Theoretical Chem. and Phys., т.і.

Підрозділи кафедри вищої та прикладної математики, що функціонують на загально громадських засадах:

Науково-дослідна лабораторія обчислювальної математики;

Центр атомно-ядерно-лазерної спектроскопії та спектроскопії надсильних дій;

Науково-дослідна лабораторія нейрокібернетики та нових інформаційних технологій;

Innovative Geosciences Research Centre;

International Centre of Quantum Optics and Laser Physics;

Центр квантової медицини;

Центр стратегічних інноваційних досліджень.

 

Склад кафедри вищої та прикладної математики

 1. Завідуючий кафедрою Глушков Олександр Васильович, д.ф.-м.н.,професор

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bqsySB0AAAAJ&hl=ru

 1. Професор кафедри Хецедіус Ольга Юріївна, д.ф.-м.н., професор, заступник завідуючого з навчальної, соціально-виховної роботи та аспірантської підготовки.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NKAWZOEAAAAJ&hl=ru

 1. Професор кафедри Свинаренко Андрій Андрійович, д.ф.-м.н., професор, заступник завідуючого з питань міжнародного співробітництва.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DzfHA_kAAAAJ&hl=ru

 1. Доцент кафедри Вітавецька Лариса Анатоліївна, к.ф.-м.н., доцент, заступник завідуючого з наукової роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=vtI0RxEAAAAJ

 1. Доцент кафедри Чернякова Юлія Георгіївна, к.ф.-м.н., доцент, заступник завідуючого з науково-методичної роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=kkEY-04AAAAJ

 1. Доцент кафедри Флорко Тетяна Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент, відповідальна за науково-дослідну роботу студентів.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xOEM9L0AAAAJ&hl=en

 1. Доцент кафедри Башкарьов Петр Георгійович, к.ф.-м.н., доцент, заступник завідуючого з соціально-виховної роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=g8XnT20AAAAJ

 1. Доцент кафедри Буяджи Василь Володимирович, к.ф.-м.н., відповідальний з питань наукового міжнародного співробітництва та підготовки наукових проектів та оформлення сайту.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Hqv6vz0AAAAJ&hl=ru

 1. Доцент кафедри Сєрга Інга Миколаївна, к.ф.-м.н., відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=yoY6j1UAAAAJ

 1. Доцент кафедри Дубровська Юлія Володимирівна, к.ф.-м.н., доцент, відповідальна за роботу із студентами заочного відділення.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DhdP7qwAAAAJ&hl=ru

 1. Доцент кафедри Ігнатенко Ганна Володимирівна, к.ф.-м.н., доцент, спів керівник школи вдосконалення роботи молодих викладачів.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DpPlFhYAAAAJ&hl=ru

 1. Доцент кафедри Бакуніна Олена Валеріївна, к.ф.-м.н., доцент.
 2. Старший лаборант Бакарева Тетяна Олександрівна.
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone