Загальна інформація про циклову комісію з правових дисциплін

Специфіка нинішньої ситуації полягає в тому, що накопичувані роками екологічні проблеми треба вирішувати в складних глобалізаційних умовах. Інтеграція до світових процесів вирішення екологічних проблем, адаптація вітчизняного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу, гармонізація з екологічним законодавством зарубіжних країн, формування нових стратегічних засад національної екологічної політики вимагає підготовки високопрофесійних фахівців, здатних брати участь в удосконаленні системи екологічного законодавства та його окремих галузей, сприяти при прийнятті виважених екологічно значимих рішень, формувати ефективне застосування положень екологічного законодавства у природоохоронній, правоохоронній та правозахисній практиці. Це цілком стосується й Одеської області.

В 2013 році Вченою радою Одеського державного екологічного університету було прийнято рішення про ліцензування та акредитацію спеціальності «Екологічна політика і право». З 2014 року на кафедрі Екологічного права і контролю ОДЕКУ була почата підготовка за освітнім рівнем магістр за вище названої спеціальності.

У 2016 році з метою удосконалення освітнього процесу, підвищення теоретичного рівня та правової кваліфікації науково-педагогічних працівників, вивчення і впровадження нових освітніх технологій на підставі рішень ректорату Одеського державного екологічного університету від 11 квітня 2016 року, робочої наради з питання підготовки в О ДЕКУ магістрів з магістерської програми «Екологічна політика і право» від 07 квітня 2016 року, Вченої ради ОДЕКУ від 28 квітня 2016 року, протокол № 5 «Затвердження Положення Про циклову комісію ОДЕКУ» була створена Циклова комісія з правових дисциплін в структурі кафедри екологічного права та контролю (Наказ №125-ОД від 4.05.2016р.).

До складу Циклової комісії з правових дисциплін входять:

Швидченко Ірина Георгіївна – голова Циклової комісії  к.ю.н., доцент, фахівець в галузі кримінального, конституційного, екологічного та трудового  права;

Фролова Наталія Валентинівна – к.ю.н. фахівець в галузі природоохоронного та природоресурсного права, цивільного права, спеціаліст щодо правового регулювання поводження з водно-болотними угіддями;

Нємцова Оксана Анатоліївна – старший викладач, адвокат, член спілки адвокатів України, фахівець в галузі екологічного, земельного, адміністративного та цивільного права.

На Циклову комісію покладено виконання таких основних завдань:

– організація освітнього процесу за всім переліком навчальних дисциплін юридичної, правової та законодавчої спрямованості;

– розробка та супроводження спеціальної з національним університетом «Одеська юридична академія» освітньої програми рівня вищої освіти «Магістр» зі спеціалізації «Екологічна політика і право» спеціальності «Право»;

– створення умов інтеграції юридично-правової складової освіти студентів ОДЕКУ з урахуванням сучасних вимог науки і виробництва, впровадження новітніх освітніх технологій і інтерактивних методів навчання у освітній процес;

– створення студентського наукового гуртка з юридично-правового спрямування в контексті наукової роботи студентів і магістрів університету та інш.

Циклова комісія з правових дисциплін здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Екологічна політика і право» в рамках спеціальності 081 «Право».

Програма є мульті- і міждисциплінарною, об’єднуючі теорію і практику на системній основі, наділяючи студентів холістичним поглядам на екологічні проблеми і управління. Вона дає можливість трансляції екологічний знань в конкретні види політичних і управлінських стратегій.

Метою програми є розвиток у студентів правових компетеностей у сфері охорони навколишнього середовища, що базується на концепції сталого розвитку та збалансованого природокористування. Набуті у процесі навчання знання, уміння та навички дозволять фахівцю шукати, розробляти і застосовувати ефективні управлінські рішення сучасних проблем з урахуванням можливого екологічного ризику.

Магістерська освітня професійна програма «Екологічна політика і право» у якості очікуваних результатів включає сприйняття і розуміння широкого кола екологічних проблем в аспекті інтелектуальних і практичних навичок і професійних компетентностей. Студенти дістають можливість орієнтації в макроекології на національному і світовому рівнях.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone