About subdivisions of the university block

Науково-дослідна робота кафедри інформаційних технологій виконується в рамках навчально-дослідної роботи викладачів кафедри та студентів з пріоритетних напрямків розвитку інформаційних технологій, а також інноваційної діяльності у галузі освіти.

Протягом 2009-2013 рр. науково-дослідна робота кафедри велась в рамках теми: «Використання методів інформаційних технологій для вдосконалювання процесу підготовки фахівців й дослідження об’єктів навколишнього середовища» (№ держреєстрації 0104U00046). Під час роботи над науково-дослідною темою викладачами кафедри були виконані розробки нових та вдосконалення існуючих програмно-апаратних методів та засобів дослідження об’єктів навколишнього середовища. Отримані результати були також впровадженні в навчальний процес підготовки фахівців.

Пріоритетними напрямками наукових досліджень в рамках теми були наступні:

1) «Аналіз і класифікація колірних моделей і методологія їхнього використання в навчанні комп’ютерної графіці» – наведений аналіз і класифікація сучасних алгоритмів колірних моделей та алгоритмів стиснення; розроблена класифікація існуючих алгоритмів стиснення графічних комп’ютерних зображень як з великою втратою якості зображення, так і ні; надані методичні рекомендації щодо впровадження отриманих результатів роботи в спеціальні дисципліни кафедри для формування професійної компетентності майбутнього IT-спеціаліста. Результати роботи можуть бути використані для розпізнавання образів, обробки просторової інформації і зображень, при виконанні аналізу геоданих за допомогою геоінформаційних систем.

2) «Класифікація навчальних і контролюючих програм і розробка концепції їхнього використання для автоматизації процесу підготовки фахівців» – розроблена інформаційна система для проведення ректорського тестування та поточного контролю знань студентів; наданий докладний опис інформаційної системи, яка є універсальним середовищем розробки навчальних і тестуючих програм різних видів і складності; дані рекомендації щодо впровадження і використання розробленого тестуючого середовища у навчальному процесі ОДЕКУ. Результати етапу впроваджені в навчальний процес. Інформаційна система встановлена на сервері баз даних кафедри інформаційних технологій, пройшла попереднє тестування та застосовується при тестуванні студентів університету.

3) «Розробка геоінформаційної системи для моделювання гідрологічного режиму водойм в умовах їхнього зарегулювання» – здійснена розробка геоінформаційної системи «Balance», призначеної для моделювання гідрологічного режиму Придунайських озер Одеської області; наведений опис використання ГІС на прикладі системи озер Кугурлуй-Ялпуг, що є найбільшою природною прісноводною водоймою України; для розробки просторової моделі використані результати комплексного моніторингу озер в рамках програми ЄС TACIS; запропоновані рекомендації стосовно оптимального функціонування Придунайських озер за умови їхнього зарегулювання; встановлені основні природні та техногенні фактори, що негативно впливають на водний та сольовий баланс водойми; надані рекомендацій щодо вдосконалення гідротехнічних споруд водойми, зокрема, шляхом будівництва насосних станцій. Програмний комплекс переданий для використання Одеському обласному управлінню водних ресурсів.

4) «Математичне моделювання нелінійних фізичних процесів, що відбуваються в атомних реакторах з внутрішньою безпекою» – проаналізовані засоби забезпечення надійності роботи тепловиділяючих та інших конструкційних елементів активної зони реактора, що безпосередньо впливає на безпеку його експлуатації; визначено області застосування теоретичних моделей радіаційної повзучості; проведено моделювання механізмів утворення, міграції й взаємодії дефектів у металевій системі, що перебуває під впливом зовнішніх радіаційних і механічних навантажень; обґрунтована і розроблена модель радіаційної повзучості в рамках механізму ковзання і переповзання дислокацій, що заснована на концепції дислокації як неідеального стоку для точечних дефектів. Робота планується для подальшого розвитку з метою створення системи прогнозування небезпечних явищ у роботі атомних реакторів. Отримані результати показують, що розроблений метод моделювання є ефективним доповненням до прямих експериментальних досліджень і може бути рекомендованим відповідним установам для впровадження.

5) «Застосування асимптотичних методів для рішення дискретних задач керування» – представлені алгоритми розв’язування задач дослідження об’єктів та процесів навколишнього середовища та відповідних задач керування та оптимального керування такими об’єктами; наведені задачі, що описуються системами дискретних та диференціальних рівнянь стандартного виду, на основі яких формулюються задачі керування та оптимального керування з термінальним критерієм якості; побудовано новий алгоритм розв’язування систем диференціальних рівнянь, оснований на одночасному застосуванню чисельного методу Ейлера, який зводить систему диференціальних рівнянь до системи дискретних рівнянь з малим параметром, та методу усереднення для останніх. Результати роботи можуть бути використаним для розв’язання систем диференціальних рівнянь у відповідних задачах керування та оптимального керування при дослідженні різноманітних об’єктів та процесів навколишнього середовища.

Викладачі та аспіранти кафедри приймають активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих:

  1. XVIII мiжнародна науково-технічна конференцiя «Компютерні науки: освіта,наука,практика»Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова м.Миколаїв, 15-18 травня 2014р.;
  2. 34th International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques (ICVMTT34), Киев, 2014;
  3. 6th International Scientific and Technical Conference “Sensor Electronics and Microsystem Technologies (SEMST-6)”, Одесса, 2014;
  4. III Международная научно-практическая конференция «Климат, экология, сельськое хозяйство Евразии», 27-29 мая 2014г., Иркутск;
  5. XI всеукраинская конференция студентов и молодых ученых: Одесса, 28 марта 2014. «Система мониторинга вычеслительной сети на базе нечетких нейронных сетей »;
  6. VII международна наукова-практична конференція «Інформаційні технологіїї в наукових дослідженнях і навчальному процесі» 14-16 листопада, м.Луганськ
  7. Всеукраїнська Науково-практична конференція «Інформаційні управляючі системи та технології» / 8-10 жовтня 2013, м. Одеса
  8. XVIII міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 18-19 квітня 2013 р.,
  9. Всеукраїнська наукова-технічна конференція молодих учених, аспірантів та спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства” – Кременчук: КДУ, 2010
  10. IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства» (м. Луганськ, 11-12 грудня 2013 р.)

До участі в науково-дослідній роботі кафедри активно залучаються студенти та аспіранти. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток з підготовки студентів до участі в олімпіадах, науковий студентський семінар з цифрової творчості, науковий студентський семінар з нанотехнологій та молекулярних комп’ютерів. Щорічно студенти займають призові місця на різних конкурсах студентських наукових робіт, приймають участь в олімпіадах та конференціях, в таких як:

1. Міжнародна Олімпіада “ІТ Планета”.

2. Всеукраїнський чемпіонат комп’ютерних талантів «Золотий Байт».

3. Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики.

4. Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни«Комп’ютерні мережі».

5. Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

За час існування кафедри було захищено три докторські та чотири кандидатських дисертацій.

Члени кафедри здійснюють офіційне опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальностями «Системи автоматизації проектувальних робіт», «Інформаційні технології».

У 2013 році в аспірантурі ОДЕКУ відкрито спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології», за цієї спеціальністю на кафедрі інформаційних технологій проводиться підготовка висококваліфікованих кадрів для вищої школи.