Оформлення рукописів та посилань

Основні вимоги до оформлення рукописів на паперовому і електронному носіях

 

1) Текст рукопису виконується у відповідності з вимогами, викладеними у «Положенні про

підготовку до видання навчально-методичної та наукової літератури в ОДЕКУ (за наказом № 58

від 27.03.2015 р.)».

2) Остаточний виправлений текст розміщується на записуючому диску CD-RW двома файлами:

та повторно перевіряється автором записаний на диск рукопис.

3) У «Змісті» нумерація розділів, підрозділів, їх назва та номер сторінки, на якій вони розташовані,

повинні повністю відповідати нумерації розділів, підрозділів, їх назві та номеру сторінки в тексті.

4) В рукописі рисунки, таблиці, формули, рівняння повинні нумеруватися в межах розділу

(наприклад, рисунок 1.2 – означає 2-й рисунок у 1-му розділі)

5) Номер формули або рівняння зазначають в дужках у крайньому правому положенні рядка.

6) Необхідно суворо дотримуватись правил переносу. Не можна :

7) В розділі «Бібліографічний список» («Список літератури») наприкінці бібліографічного опису кожного видання обов´язково вказувати кількість сторінок за таким зразком:

 

372 с., якщо вказується загальна кількість сторінок;

С. 55 – 59 або С. 45, якщо вказуються конкретні сторінки (наприклад, для статей).

**********************************************************************************

 

Вимоги до оформлення посилань

 

1) Бібліографічний опис джерел українською та російською мовами формується відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015 “БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання”.

2) Усі джерела у «Списку літератури» мають бути представлені мовою оригінала.

3) «Список літератури» складається в порядку посилань у тексті, має наскрізну нумерацію, кожен номер повинен відповідати лише одному джерелу.

4) Посилання по тексту рукопису треба зазначати у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; після номера джерела вказується сторінка (діапазон сторінок), якщо йде посилання на конкретні сторінки, наприклад: [1, с. 5]; якщо вводиться в тих же квадратних дужках ще одне джерело, то його відокремлюють від попереднього крапкою з комою, наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11].

 

Приклади оформлення посилань у списку літератури:

 

Книга одного – трьох авторів:

Малий І. Й., Диба М. І., Галабурда М. К. Держава і ринок: філософія взаємодії: моногр. / Київ. нац. екон. ун-т. Київ: КНЕУ, 2005. 358 с.

 

Книга чотирьох і більше авторів:

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / Якубовський М. М. та ін.; за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського. Київ, 2009. 928 с.

Зауваження! У цьому прикладі прізвища усіх авторів також дозволяється виносити на початок посилання.

 

Видання, автором якого є виключно колектив закладу:

Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010. 447 с.

 

Окремий том (частина) багатотомного (багаточастинного) видання:

Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин та ін.; НАН історії України; Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. 200 с.

 

Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Гуржій А. М. Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах / за ред. В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. Київ: Фенікс, 2007. Т. 1. 544 с.

 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.

 

Стаття з наукового збірника:

Кіндзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. Пріоритети технологічної політики та структурних змін // Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського; НАН України. Київ, 2009. С. 353–368.

 

Стаття із журналу:

Шостак Л., Бадрак О. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі // Економіка України. 2009. № 7. С. 38-48.

 

Електронні видання:

Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012.

URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012).

 

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012 2/pdf/12bopypv.pdf (дата звернення: 17.06.2013).

 

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012).

 

Автореферат:

Яковенко Л. І. Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект: Автореф. дис. … доктора економ. наук : 08.01.01. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2001. 25 с.

 

Патентний документ:

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.


Скачати