About subdivisions of the university block

На кафедрі інформатики проводиться велика навчальна робота.Співробітниками кафедри викладаються дисципліни для студентів усіх напрямів навчання.

Список дисциплін, що викладаються на кафедрі:

«Методи і системи штучного інтелекту»

Навчальна дисципліна«Методи і системи штучного інтелекту»є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки у напрямі 6.050101 «Комп’ютерні науки» та відноситься до циклу професійної та практичної підготовки.

Метою дисципліни є вивчення основ штучного інтелекту на основі концепції інтелектуальних агентів.

«Інформатика і системологія»

Навчальна дисципліна «Інформатика і системологія» належить до циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Дисципліна «Інформатика і системологія» є нормативною у системі безперервної підготовки по напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

«UNIX-подібні операційні системи»

Навчальна дисципліна «UNIX-подібні операційні системи» належить до циклу вибіркової підготовки бакалаврів з напряму «Комп’ютерні науки» 6.0080401, спеціалізація «Інтернет-програмування».

Курс присвячений вивченню принципів побудови операційної системи (ОС) UNIX. У курсі висвітлюються питання, зв’язані з загальною архітектурою системи й описом її різних компонентів як блоків єдиної конструкції. Студенти вивчать організацію файлової системи ОС UNIX і інформаційні структури й алгоритми, використовувані файловою системою. Велика увага приділяється управлінню процесами. Висвітлюються механізми планування процесів, розподілу пам’яті. Вивчаються мережні можливості ОС UNIXі основи адміністрування.

Дисципліна «Технології створення WEB – застосувань»входить до складу вибіркової частини навчального плану підготовки бакалаврів у напрямі 6.050101 «Комп’ютерні науки». Викладається відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів.

У курсі передбачається вивчення вибраної технології – платформа Microsoft.NETта отримання практичних навичок її використання. Учбовий курс присвячений розробці WEBдодатків на платформі .NETFramework, вивчаються технології .NET, ASP.NET, ADO.NET, WEB-форм, архітектури, конфігурація і розгортання WEB-додатків.

Дисципліна «Теорія прийняття рішень» викладається у напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» і відноситься до циклу обов’язкових дисциплін.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними задачами прийняття рішень, які формулюються як задачі вибору варіантів з допустимої множини. Розглядаються прикладні та обчислювальні аспекти прийняття рішень, розробка алгоритмів і програм практичного значення.

Дисципліна «Методи та системи підтримки прийняття рішень» викладається у напряму підготовки «Комп’ютерні науки» 8.050101 спеціальності «Інформаційно-управляючи системи та технології» і відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору ВНЗ.

Дисципліна базується на таких дисциплінах, як вища математики, теорія ймовірності, математичні методи дослідження операцій.

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна техніка і програмування» належить до циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з напряму 6.090201 «Водні біоресурси і аквакультура».

Дисципліна є нормативною у системі безперервної підготовки з напряму –«Водні біоресурси і аквакультура».

Мета дисципліни – освоєння студентами базових знань з сучасних інформаційних технологій, архітектури сучасного персонального комп’ютера, операційних систем та зовнішніх пристроїв, а також отримання студентами навичок роботи в якості користувача персонального комп’ютера, навичок застосування стандартних програмних засобів в розрахунково-аналітичній, науково-дослідній та професійній діяльності.

У процесі вивчення курсу студенти знайомляться і вивчають можливості роботи в середовище Windows, вивчають роботу та аналіз даних в електронних таблицях Excel. Нарівні з цим студент одночасно придбає досвід роботи на комп’ютері і опановую прийомами і навичками спілкування з сучасними програмними продуктами.

Дисципліна «Інформаційний менеджмент і маркетинг» є дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 8.05010101, «Інформаційно-управляючи системи та технології».

Метою дисципліни є вивчення основ інформаційного менеджменту і маркетингу з точки зору теорії і практики систем електронної комерції. Після знайомства з технологічними основами та платіжними системами електронної комерції, студенти вивчають найбільш відомі і існуючі системи електронної комерції з точки зору моделей одержання прибутку.

Дисципліна «Технології побудови розподілених додатків» викладається у напрямі підготовки магістрів за напрямом Комп’ютерні науки» 8.05010101 спеціальності «Інформаційно-управляючи системи та технології».

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основним принципами, методами та можливостями технологій побудови розподілених інформаційних систем, зокрема, їх історія, огляд і порівняння сучасних технологій, таких, як сокети, Java-RMIіMicrosoft.NET. У курсі передбачається вивчення вибраної технології – платформа Microsoft.NETта отримання практичних навичок її використання.

Дисципліна «Технології та стандарти взаємодії у глобальних мережах»викладається у напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

Курс присвячений вивченню сучасного рівня WEB технології та принципів побудови Internet-додатків з використанням сучасних технологій та стандартів взаємодії у глобальних мережах. Це можуть бути не лише відкриті Інтернет-системи, але й «закриті» корпоративні автоматизовані системи управління, розподілені на великі території та відстані. Істотну відзнаку таких систем складає здійснення віддаленого доступу до сховищ інформації – баз даних. Поєднання Інтернет-технологій та технологій СУБД як способу організації доступу до даних має ряд безумовних недоліків, та вимагає не лише знання цих технологій, але й вміння аналізувати та обирати оптимальні архітектури подібних інформаційних систем.

Дисципліна «Сервіс-орієнтовані інформаційні системи» викладається при підготовці магістрів за напрямом «Комп’ютерні науки» спеціальності 8.05010101 – інформаційні управляючі системи та технології, 8.05010105 – комп’ютерний еколого-економічний моніторинг і відноситься до циклу професійно-орієнтованої підготовки.

Учбовий курс присвячений розробці розподілених додатків на платформі .NETFramework, вивчаються технології .NET, ASP.NET, архітектура, конфігурація, розгортання та використання WEB-сервісів, проводиться ознайомлення з сучасними хмарними сервіс-орієнтованими технологіями.

Дисципліна «Невизначене програмування» входить до складу варіативної частини навчального плану підготовки бакалаврів у галузі знань “ Інформатика та обчислювальна техніка ”, спеціальності “ Інформаційно-управляючи системи та технології ”, шифр 6.05010101 і відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору ВНЗ.

Курс присвячений вивченню сучасного рівня моделювання і програмування процесів, які характеризуються невизначеністю у постановці задачі, вхідних даних і цілі, тобто реальних задач управління сучасними об’єктами такими як управління системою реагування на надзвичайні ситуації за результатами моніторингу зовнішнього середовища.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними задачами математичного програмування, заснованих на принципах нечіткої логіки, обробки даних на базі нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Дисципліна «Аналіз та реінжиніринг бізнес процесів об’єктів управління інформаційних систем» входить до складу варіативної частини навчального плану підготовки спеціалістів з галузі знань “ Інформатика та обчислювальна техніка ”, напряму підготовки 7.050101 “ Комп’ютерні науки ”.

Курс присвячений вивченню сучасного рівня потокового управління бізнес процесами та принципів інформаційних систем реінжинірингу бізнес процесів з використанням сучасних технологій та стандартів взаємодії у локальних та глобальних мережах. Реінжиніринг розглядається як фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес процесів для досягнення актуальних показників діяльності: коштовності, якості, темпи, за рахунок втілення інформаційних технологій в управління бізнес процесами.

Дисципліна “Моделювання динамічних об’єктів” входить до складу варіативної частини навчального плану підготовки фахівців з галузі знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”.

Курс присвячений вивченню сучасного рівня моделювання динамічних об’єктів, принципів побудови моделей інформаційних систем з динамічними об’єктами. Динамічні об’єкти розглядаються як невід’ємна частина інформаційної системи, яка впливає на швидкість одержання і формування інформації, прийняття рішень, пропускну здатність системи, та її структуру