About subdivisions of the university block

Підготовка студентів на кафедрі

Кафедра океанології та морського природокористування здійснює підготовку студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» за рівнями вищої освіти БАКАЛАВР та МАГІСТР освітньої програми «Океанологія та гідрографія».

Мета програми: Забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготовки висококвалiфiкованих кадрів, які б набули глибоких комплексних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослiдницького й iнновацiйного характеру у галузі океанології та гідрографії. Сформувати фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, здатним здійснювати наукові дослідження і розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання пов’язані з забезпеченням потреб мореплавства, а також усіх інших морських потреб, включаючи прибережну діяльність, захист навколишнього середовища і послуги з прогнозування. Особливість цієї програми – можлива подальша підготовка фахівців для Міжнародної океанографічної комісії UNESCO, Міжнародних гідрографічних організацій та інших міжнародних проектів.

На рівні підготовки «Бакалавр» (240 кредитів) освітньої-професійної програми «Океанологія та гідрографія» на кафедрі океанології та морського природокористування викладаються такі дисципліни:

«Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань»

Мета дисципліни: засвоєння сучасних методів та приладів для виконання різного роду вимірювань та спостережень за елементами гідрологічного режиму океанів та морів, змінами їхніх характеристик в просторі та часі. Особлива увага приділяється питанням організації, проведення і обробки результатів вимірювань та спостережень за різними характеристиками гідрологічного режиму у морях і океанах.

«Загальна гідрологія»

Мета дисципліни: надання знань студентам – гідрометеорологам, які будуть необхідні при подальшому вивченні дисциплін, пов’язаних з дослідженням стану атмосфери, гідросфери, літосфери та процесів в них та Земній екосистемі в цілому, а також в подальшій роботі за фахом.

«Фізична океанологія»

Мета дисципліни: ознайомити майбутніх гідрометеорологів з основами фізичних процесів, що протікають в океані, практичного використання отриманих знань та наукових досліджень в області гідрометеорології та клімату.

Практична значимість дисципліни полягає у тому, що її засвоєння забезпечує формування «мислення» про навколишнє середовище, у якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в океані та безпосередньо впливають на життя і здоров’я людини, стають чинниками небезпечних і стихійних явищ.

«Гідрографія морів та океанів»

Мета дисципліни: формування у студентів розуміння суті гідрографічного вивчання морських басейнів, контролю глибин на морських судноплавних шляхах, складання морських навігаційних карт, керівництв та посібників для плавання, у тому числі в сучасних електронних формах, навігаційного обладнання морських регіонів, поширення інформації про зміни навігаційних умов та режиму плавання в регіоні, виявлення та класифікації підводних об’єктів і навігаційних перешкод

«Взаємодія океану та атмосфери»

Мета дисципліни: продемонструвати єдність і специфіку процесів, які діють в атмосфері та океані. Такий комплексний підхід забезпечує краще сприйняття фізичної суті процесів, які протікають у кожному середовищі, а також демонструє їх єдність взаємодії.

«Гідрофізика»

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основними фізико-хімічними властивостями води, також вивчає фізичні основи процесів, які протікають у водах Світового океану та їх зв’язок з фізико-географічними особливостями територій.

«Гідрологічні та морські прогнози»

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основами та методологічними принципами прогнозування та сучасними методами прогнозу елементів режиму моря, рівня моря , морського хвилювання, морських течій, температур води та льодових явищ. Вивчаються також методи прогнозу небезпечних морських гідрологічних явищ.

Практична значимість дисципліни полягає в необхідності володіння цими знаннями та вміннями застосовувати їх для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності та наукових досліджень.

«Екологічні аспекти регіональної океанографії»

Мета дисципліни: ознайомлення студентів океанологів не тільки з основами дій екологічних факторів на морський організм, а й у використанні біотичних співтовариств для ідентифікації різних процесів, що протікають в Океані, водних мас та еволюційних, чи революційних змін морського середовища і, найголовніше, – вивчення законів, що лежать в основі природних явищ, що повинно створити наукову базу експлуатації природних ресурсів.

«Інженерна океанологія»

Мета дисципліни: отримання студентами знань, що відповідають сучасним уявленням про морські гідротехнічні споруди – портові, берегозахисні і берегоукріплюючі; про обладнання нафто – газопромислу на шельфі; морські канали, влив на морські і гідротехнічні споруди небезпечних гідрометеорологічних явищ; про правильне застосування будівельних норм і правил при розрахунках дії на споруди хвиль, течій, льодових умов, потоків зважених та тягнених наносів, узагальненню накопичених матеріалів гідрометеорологічних спостережень і створенню теоретичних передумов океанологічних розрахунків та прогнозів розвитку прибережної зони моря, що необхідно при проектуванні та експлуатації морських гідротехнічних споруд.


На рівні підготовки «Магістр» (90 кредитів) освітньої-наукової програми «Океанологія та гідрографія» на кафедрі океанології та морського природокористування викладаються такі дисципліни:

«Вплив кліматичних змін на галузі економіки України»

Мета дисципліни: ознайомлення з сучасним станом та перспективами досліджень нинішніх та прогнозованих кліматичних змін та пов’язаних з цим загроз сталому розвитку суспільства. Основну увагу приділено аналізу моделей і інтерпретації результатів спостережень на регіональному рівні, а саме на території України.

«Океанологічне забезпечення море-господарської діяльності».

Дисципліна містить в собі 2 блоки: «Акустика і оптика океану» та «Довготермінові морські прогнози».

Метою блоку «Акустика і оптика океану» є поглиблене вивчення розділів фізики океану, які можуть бути потрібні спеціалістам в галузі гідрометеорології у їх практичній діяльності. Практична значимість цього розділу полягає у необхідності використання знань в галузі акустики та оптики океану у гідрографічних дослідженнях, при конструюванні нових океанологічних приладів та у військових цілях. Таким чином, завданням розділу дисципліни є надання знань з окремих питань акустики і оптики океану та вміння використовувати ці знання для практичних потреб народного господарства.

Метою блоку «Довготермінові морські прогнози» є ознайомлення студентів з сучасними методами прогнозу елементів режиму моря з великою завчасністю, а також з методами оцінки впливу антропогенних факторів на режим замкнених морів. Практична значимість цього розділу полягає у необхідності володіння цими знаннями для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності та наукових досліджень.

Завдання дисципліни. Для досягнення мети змістовних модулів дисципліни вирішуються наступні задачі: вивчання фізичних основ прогнозів великої завчасності, деяких моделей великомасштабної взаємодії океану та атмосфери, які пояснюють причини формування значних аномалій режиму окремих морів та океану, а також деяких методів прогнозу елементів режиму моря.

«Океаносфера»

Мета дисципліни: ознайомлення з єдністю властивостей і процесів океанічних вод. Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у сфері морського природокористування.

«Супутниковий моніторинг морського середовища»

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з задачами, складом, видами, а також з методами та засобами супутникового моніторингу морської поверхні. Розглядаються також деякі приклади використання супутникової інформації морського середовища.

Практична значимість дисципліни полягає в необхідності володіння отриманими знаннями для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності та наукових досліджень.

«Моделювання океанічних процесів»

Мета дисципліни: забезпечення студентів об’ємом теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для застосування на практиці різних методів моделювання океанських процесів різного масштабу. У відповідності з поставленою метою предметом вивчення є теоретичні положення, котрі лежать в основі методів моделювання океанологічних процесів та приклади застосування цих методів.

«Контроль якості морського середовища»

Мета дисципліни: оцінка якості вод за гідрохімічними показниками. Вивчення забруднення морського Світового океану та основних положень міжнародного права при вирішенні професійної діяльності в морях, океанах, у повітрі над океаном, та на морському узбережжі і донних осадках. Також створення у студентів чіткого уявлення про екологічні процеси, природні явища які протікають у Світовому океані. Передбачає ознайомлення студентів з питань впливу забруднення на фізико-хімічний склад морської води, гідробіологічні умови в океані, вплив на рекреаційний потенціал океану та поняття про асиміляційні процеси.

«Динаміка процесів в прибережній зоні»

Мета та завдання дисципліни: отримання студентами знань, основ класичних та сучасних теорій протікання фізичних процесів у прибережних районах Світового океану; оцінки впливу хвилювання течій та коливань рівня на берег та прибережну зону; оцінки наслідків її дії на прибережну зону та прогнозу динаміки узбережжя, переформування берегів, примикаючої до них відмілини, транспорту наносів; застосування цих знань для наукових досліджень та оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ОКЕАНОЛОГІВ

Кафедра Океанології та морського природокористування приділяє значну увагу навчальним і виробничим практикам бакалаврів та магістрів. Практична підготовка фахівців океанологів і гідрографів всіх рівнів вищої освіти навчання виконується при підготовці молодих спеціалістів з урахуванням сучасних вимог науки та виробництва.

Навчальна практика «Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (океанологічні спостереження)» проводиться на базі «Морського центру ОДЕКУ», який є важливим структурним підрозділом університету. Цей підрозділ є єдиним і унікальним науково-технічним навчальним центром на пострадянському просторі. Під керівництвом викладачів кафедри і директора Центру студенти під час практики виконують спостереження за хвилюванням і рівнем моря, вимірюють температуру і солоність морської води. Результати таких спостережень студенти аналізують і роблять узагальнення та висновки відносно гідрології Одеської затоки та прилеглої частини Чорного моря. «Морський центр ОДЕКУ» має багаторічний банк даних спостережень, які використовуються не тільки в навчальній і науковій діяльності університету, а також для консультацій споживачів і проектування різних гідротехнічних споруд в узбережній зоні моря міста Одеси.

none

none none none

Навчальна практика зі спеціальності студентів 4-го курсу завершує практичну підготовку бакалаврів за спеціальністю «Науки про Землю», спеціалізація «Океанологія і гідрографія». Вона складається з двох частин, одна з яких передбачає удосконалення практичних навичок у виконанні гідрографічного аналізу і знайомство з новими промірними гідрографічними комплексами. Друга частина цієї практики спрямована на завершення практичної підготовки майбутнього бакалавра до самостійної роботи на посаді молодшого спеціаліста в прогностичних підрозділах. Практика проводиться під керівництвом викладачів в спеціалізованих аудиторіях кафедри ( ауд. 622,. 603, корпус 2 ).

Виробничі (для магістрів) практики проводяться виключно за межами університету на підставі двосторонніх договорів між ОДЕКУ та такими установами: Державної служби надзвичайних ситуацій України – Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, Державної установи «Держгідрографія» державної служби морського та річкового транспорту України – Одеський район Держгідрографії, Національної академії наук України – Відділення гідроакустики інституту геофізики ім. С.І.Субботіна.

Під час проходження виробничих практик в різних установах студенти мають можливість ознайомитись і прийняти участь в сучасних наукових дослідженнях, які проводяться в установах, ознайомитись зі всіма видами практичної діяльності з гідрометеорологічного забезпечення морегосподарської діяльності і безпеки мореплавства в Чорному та Азовському морях. Все це закріплює теоретичні знання і практичні навички, отриманні при навчанні в університеті, а також сприяє подальшому працевлаштуванню за спеціальністю.