Практична підготовка студентів. 281 Бакалавр

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Практична підготовка студентів Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми (ОПП) «Публічне управління та адміністрування» для здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти – бакалавр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь для прийняття відповідних рішень під час самостійної роботи. За освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти РВО «бакалавр» зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» практична підготовка здобувачів передбачає проходження низки навчальних практик («Складові системи публічного управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування») та переддипломно-виробничу практику, зміст і послідовність яких визначається наскрізною програмою.

 

Переддипломно-виробнича практика є обов’язковою компонентою та завершальним етапом підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління і адміністрування. Проходження практики забезпечує закріплення отриманих теоретичних знань та освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності.

 

Мета практичної підготовки полягає в набутті здобувачами навичок аналізу проблем публічного управління та адміністрування, в формулюванні висновків та розробки рекомендацій щодо їх розв’язання, в формуванні та розвитку професійного вміння вирішувати складні завдання, приймати відповідні управлінські рішення в складних умовах невизначеності і мінливості вимог, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю.

 

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти:

– знайомляться зі змістом, характером та сферою майбутньої професійної діяльності, в тому числі з кваліфікаційними вимогами до фахівців за обраною спеціальністю;

– вивчають нормативно-правові документи, що регламентують роботу установ і організацій публічної сфери, органів влади та розвивають здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;

– вивчають досвід та особливості діяльності установ та організацій публічної сфери, органів місцевого самоврядування;

– розвивають критичне мислення, вміння здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, здійснювати дослідницьку діяльність в сфері публічного управління та адміністрування;

– набувають навички міжособистісної взаємодії, соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання конфліктів;

– набувають навички управління проектами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

 

Студенти мають можливість проходити практику в державних організаціях і установах, органах місцевого самоврядування, у наукових, освітніх установах, громадських організаціях тощо.

 

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» потребують постійного оновлення та вдосконалення знань та навичок, що є можливим в результаті практичної підготовки, а отримані знання допомагають у підготовці кваліфікаційної роботи бакалавра та подальшому успішному її захисті.