Практична підготовка 051 доктор філософії

Практична підготовка аспірантів передбачає обов’язкову навчальну практику, під час якої аспіранти набувають знань і навичок проведення навчальних занять та самостійного наукового дослідження при роботі у складі наукових колективів (груп). Керівництво навчальною практикою здійснює, як правило, науковий керівник аспіранта. Програма практики передбачає:

– ознайомлення з методологічними основами наукових досліджень;

– складання плану НДР;

– підготовку матеріалів до наукового звіту НДР;

– ознайомлення з нормативними документами що стосуються організації освітнього процесу;

– складання орієнтовних планів аудиторних занять;

– проведення аудиторних занять.

Під час підготовки дисертаційного дослідження аспіранти мають:

– зібрати та проаналізувати матеріал, потрібний для дослідження;

– визначити та описати методику та основні методи дослідження;

– описати проведені теоретичні та експериментальні дослідження;

– проаналізувати та узагальнити результати отриманих досліджень;

– презентувати результати дослідження на наукових семінарах кафедри;

– публікувати статті у наукових фахових виданнях України та інших країн;

– брати участь у наукових конференціях в університеті, Україні та за її межами;

– оформити дисертаційну роботу.

Також аспіранти можуть брати участь у науковому стажуванні в Україні та за її межами.