Практична підготовка бакалаврів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

Практична підготовка є однієї з форм організації освітнього процесу, вимоги до якої визначається освітньо-професійною програмою (ОПП) рівня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Метою навчальних практик є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійного вміння самостійно розв’язувати задачі у виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та логічну послідовність проведення навчальних практик, завданням яких є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання фахових компетентностей (знань, умінь, навичок), передбачених ОПП рівня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Перелік навчальних практик їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються ОПП, навчальними планами та графіками навчального процесу. Вимоги до практик об’єднуються у наскрізній програмі – головному навчально-методичному документі практик, що регламентує їх проведення.

Практична підготовка фахівців за ОПП рівня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» передбачає проведення таких навчальних практик з обов’язкових і варіативних навчальних дисциплін ОПП:

  • Основи геодезії
  • Геологія з основами геоморфологія
  • Фізика атмосфери
  • Геодезія
  • Основи агрометеорології
  • Топографія з основами картографії
  • Землеустрій та кадастр

Навчальні практики проходять на базі стаціонарних та польових лабораторій кафедр ГМІ  та ОДЕКУ, які оснащені лабораторними приладами, яке дозволяє виконувати практичні роботи на високому професійному рівні.