Практична підготовка студентів РВО “Магістр” під час навчання на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

Практична підготовка. РВО «Магістр». Спеціальність 101 «Екологія». ОПП «Гідроекологія».

Виробнича практика магістрів – гідроекологів проводиться в ІІ семестрі І року навчання в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS), форма контролю – диференційований залік. Основні вимоги до практики викладені в наступних документах:

1. Робоча програма виробничої практики (денна форма навчання, 1 рік, 2 семестр, Гращенкова Т. В., 2020 р.; посилання на сайт репозитарію ОДЕКУ: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8131/);

2. Наскрізна програма практик магістрів (денна/заочна форма навчання, 1/2 рік, 2/- семестр, Гращенкова Т. В., 2020 р.; посилання на сайт депозитарію ОДЕКУ:  http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8130/).

Практична підготовка здійснюється згідно з «Положенням про проведення практик здобувачів вищої освіти ОДЕКУ» (http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/pol27_1.pdf). В ОПП «Гідроекологія» як практична підготовка передбачена виробнича практика (https://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/opp-magistr-gidroekologiya-na-2022-2023-n.r.pdf), що формує фахові за стандартом компетентності К12 та К16 (додаток В, у відповідній ОПП), а її зміст залежить від вибраного магістром комплексу професійних компетентностей.

Виробнича практика проводиться виключно за межами університету на підставі двосторонніх договорів між ОДЕКУ та підприємствами: Гідрометеорологічним центром Чорного та Азовського морів Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Державного агентства водних ресурсів України, Українським науковим центром екології моря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та іншими. Також ОДЕКУ має можливість направляти студентів на виробничу практику з подальшим успішним працевлаштуванням в більшість регіонів України за індивідуальними договорами або цільовим замовленням з боку науково-виробничих підприємств і установ. Згідно з «Положенням про академічну мобільність студентів та аспірантів ОДЕКУ» (http://odeku.edu.ua/wpcontent/uploads/Polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-studentiv.pdf) здобувач вищої освіти має право на зарахування практичної підготовки у разі проходження ним наукового стажування у закладах-партнерах України та поза її межами.

Перелік баз виробничої практики протягом останніх років:

1. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (http://www.hmcbas.od.ua);

2. Громадська організація «Еколого-культурний центр ім. В.М. Гонтаренко»;

3. Нижньодністровський національний природний парк (http://nnpp.org.ua);

4. Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю (https://oouvr.gov.ua);

5. Український науковий центр екології моря (http://www.sea.gov.ua);

6. Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (https://ecology.odessa.gov.ua);

7. Національний природний парк «Тузлівські лимани» (https://nnationalnaturepar.wixsite.com/tuzlovskilymany);

8. Комунальне підприємство «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради (https://omr.gov.ua/ua/city/enterprises/cepi);

9. Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону (https://danube.odessa.gov.ua).

Практика може відбуватись в установах Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://mepr.gov.ua); Державної служби України з надзвичайних ситуацій (https://www.dsns.gov.ua); Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій (УкрГМЦ) (http://meteo.gov.ua), Державного агентства водних ресурсів України (https://www.davr.gov.ua), НАН України та інших відомств, які займаються вивченням, використанням та охороною вод суші. Здобувачі вищої освіти можуть самостійно пропонувати місце проходження виробничої практики з метою реалізації їх права на вільний вибір не менш ніж 25% від всього обсягу їхньої освітньої програми.

Мета виробничої практики – закріпити та поглибити набуті теоретичні знання з гідроекологічних дисциплін; закріпити та урізноманітнити виробничі навички, які були набуті під час проходження попередніх практик; готувати гідролого-екологічне обґрунтування проектів та схем використання водних ресурсів і конкретних водних об’єктів; адаптувати магістра в трудовому колективі та ієрархічній структурі тих підрозділів, у яких проходить практика; отримання досвіду самостійної роботи, забезпечити магістра необхідними для написання звіту та кваліфікаційної магістерської роботи матеріалами. Практика повинна сформувати у магістра професійні навички, вміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи у виробничих умовах через виконання різноманітних робіт, які відповідають майбутній професійній діяльності.

Завданням практики є збирання та обробка вхідних матеріалів для роботи, яку буде виконувати магістр або в якій братиме участь; виконання гідролого-екологічних досліджень; поглиблене вивчення методик, що застосовуються для визначення гідрологічних та екологічних характеристик водних ресурсів; розрахунків і прогнозування основних гідролого-екологічних показників водотоків і водойм; подальше освоєння методів польових і стаціонарних гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних робіт; систематизація, узагальнення та інтерпретація одержаної інформації за допомогою персонального комп’ютера; оцінка якості води для різних водокористувачів; моделювання гідроекологічних процесів; оцінка впливу різних водокористувачів на якість води; оцінка впливу різних видів господарської діяльності (промисловість, сільське і комунальне господарство) на якість вод; оцінка стану водних об’єктів за гідрохімічними та гідробіологічними показниками; набуття навичок у проведенні наукових повідомлень, доповідей, статей і обґрунтувань; залучення магістрів до громадської роботи в трудовому колективі; збирання матеріалів для написання звітної документації та кваліфікаційної магістерської роботи.

Під час практики провідні спеціалісти знайомлять магістрів з новими науковими досягненнями в своїй галузі, застосуванням нових методів і приладів при гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних роботах, останніми розробками своєї установи. Заняття організовує керівник практики від виробництва у вигляді лекцій і семінарів. Магістри також беруть участь у семінарах відділів або лабораторій наукової установи, в якій проходять практику. Установа організовує екскурсії магістрам-практикантам у провідні лабораторії, стаціонари та виробничі підрозділи, а також інші установи, з якими вона співпрацює.

Звіт про виробничу практику повинен включати: повністю оформлений щоденник практики з відгуком керівника практики від виробництва; результати виконання програми практики, представлені у вигляді звіту; результати виконання індивідуального завдання, представлені у останньому розділі звіту. Звіт повинен бути оформлений у відповідності з вимогами ДСТУ, він розглядається та захищається на робочій комісії кафедри, що складається з завідувача кафедрою, наукового керівника магістра та керівника практики від кафедри.

Поточний контроль за проходженням практики здійснює керівник практики від кафедри шляхом постійних контактів з магістрами та їх керівником від установи. За необхідністю керівник практики від кафедри відвідує місця проходження практики магістрами (у польових умовах або лабораторіях), надає необхідну наукову та методичну допомогу, контролює виконання необхідних обсягів робіт, зміст звітних матеріалів.

Також важливою формою практичної підготовки студентів (магістрів, аспірантів) на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ є участь здобувачів вищої освіти в наукових експедиціях за темами НДР кафедри.