flowers

Спеціальності, конкурсні пропозиції, перелік предметів ЗНО, вступ на 1-й курс ОС “бакалавр” , з до

flowers
  • 21.02.2021
Шифр Найменування спеціальності/

освітньої програми

Назва конкурсної пропозиції Перелік предметів ЗНО
1-й обов’язковий 2-й обов’язковий за вибором вступника
1 2 3 4 5 6
Денна/заочна форми навчання
073 Менеджмент/

 

Менеджмент

Менеджмент (бюджетна)  

Українська мова і література

 

Математика

Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або

Географія, або Фі- зика, або Хімія

101 Екологія/

 

Екологія, охорона навколиш- нього середовища та збалансо- ване природокористування

Екологія та охорона навколишнього

середовища (бюджетна)

 

 

Українська мова або

Українська мова і література

 

 

Біологія

 

 

Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія

Екологічний контроль та аудит

(небюджетна)

Гідроекологія та управління водни- ми екосистемами (небюджетна)
Екологічна політика і право (небю-

джетна)

103 Науки про Землю/

 

 

Гідрометеорологія

Метеорологія, агрометеорологія та

економіка змін клімату (бюджетна)

Українська мова або

Українська мова і література

 

Математика

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія

Гідрологія, океанологія та менедж-

мент водних ресурсів (бюджетна)

Прикладна кліматологія та біомете-

орологія (небюджетна)

Комплексне управління водними

ресурсами (небюджетна)

Менеджмент гідрометеорологічної

діяльності (небюджетна)

122 Комп’ютерні науки/

 

Комп’ютерні науки

 

Комп’ютерні науки (бюджетна) Українська мова або

Українська мова і література

 

Математика

 

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або

Географія, або Фі- зика, або Хімія

Комп’ютерні науки (небюджетна)
183 Технології захисту навколиш- нього середовища/

 

Технології захисту навколиш- нього середовища

Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції

(бюджетна)

 

Українська мова або

Українська мова і література

 

Математика

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія

Системна радіоекологія, радіаційна безпека, технологічний аудит і кон- троль систем захисту навколишньо-

го середовища (небюджетна)

193 Геодезія та землеустрій/

 

Землеустрій та кадастр

Геодезія та землеустрій (бюджетна) Українська мова або

Українська мова і література

 

Математика

Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі-

зика, або Хімія

207 Водні біоресурси та аквакуль- тура/

Охорона, відтворення та раці- ональне використання гідробі- оресурсів

Охорона, відтворення та раціональ- не використання гідробіоресурсів (рибоохорона) (бюджетна)  

Українська мова або

Українська мова і література

 

 

Біологія

 

Історія України або Іноземна мова, або Математика, або Географія, або Фізика, або Хімія

Еколого-економічне управління ри- бним господарством та аквакульту-

ра (небюджетна)

242 Туризм/

 

Сталий туризм

Зелений (екологічно безпечний) ту-

ризм (бюджетна)

Українська мова і література Іноземна мова Історія України або Математика, або Біологія, або

Географія, або Фі- зика, або Хімія

Туристична діяльність

(небюджетна)

281 Публічне управління та адміні- стрування/

Публічне управління та адміні- стрування

Публічне управління та адміністру- вання (бюджетна) Українська мова і література Математика Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія
103 Науки про Землю/

 

Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України

Організація метеорологічного та ге- офізичного забезпечення Збройних Сил України* (бюджетна)

 

* закрита (фіксована) конкурсна про- позиція – підготовка офіцерів кадру для ЗСУ

 

Українська мова або

Українська мова і література

 

 

Математика

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія