About subdivisions of the university block

Загальна інформація про кафедру екологічного права і контролю

Формування екологічної політики України, тобто прийняття низки законів і нормативно-правових актів майже за всіма напрямками охорони природи, раціонального природокористування і екологічної безпеки та її реалізація у всіх сферах діяльності держави визвало необхідність розвитку екологічної освіти з урахуванням правового поля екологічної політики України. Саме тому 1.09.1999 р. у колишньому Одеському гідрометеорологічному інституті (ОГМІ) була створена кафедра екологічного права, на яку була переведена частина викладацького складу кафедри прикладної екології.

Нову кафедру очолила д.геогр.н., проф., «Заслужений природоохоронець України» Лоєва І.Д. Завданням кафедри є підготовка фахівців-екологів для забезпечення реалізації екологічної політики України і міжнародної діяльності в галузі охорони довкілля і раціонального природокористування. Враховуючи посилення ролі державного екологічного контролю, а також специфіку навчальних, наукових та методичних завдань, які виконуються на кафедрі «Екологічного права» наказом ректора ОДЕКУ від 1.04.2010 р. №84 кафедру «Екологічного права» перейменована в кафедру «Екологічного права і контролю».

На кафедрі ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня бакалавра в обсязі 240 кредитів ЄКТС (4 роки навчання) зі спеціальності 101 «Екологія», за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня магістра (90 кредитів ЄКТС – 1,5 років навчання) зі спеціалізації – «Екологічний контроль і аудит» в рамках спеціальності 101 «Екологія», а також за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня магістра зі спеціалізації «Екологічна політика і право» в рамках спеціальності 081 «Право» в обсязі 90 кредитів ЄКТС (1,5 років навчання).

Для професійного забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право» в межах кафедри створена Циклова Комісія з правових дисциплін, головою цієї комісії призначена к.ю.н., доцент Швидченко І.Г.

 

Навчальне навантаження кафедри забезпечують професори, доценти, старші викладачі та асистенти. Серед них

Лоєва Інеса Дмитрівна,  д.геогр.н, професор;

Владимирова Олена Геннадіївна, в.о. зав.кафедрою, к.геогр.н, доцент, декан по роботі з іноземними студентами;

Бургаз Олексій Анатолійович,  к.геогр.н, доцент;

Сапко Ольга Юріївна, к.геогр.н, доцент;

Швидченко Ірина Георгіївна, к.ю.н., доцент, голова Циклу правових дисциплін кафедри;

Гарабажій  Тетяна  Анатоліївна , старший викладач;

Кур’янова Світлана Олександрівна, старший викладач;

Нємцова Оксана Анатоліївна, старший викладач;

Тимощук Марина Олександрівна, старший викладач;

Снісаренко Вікторія Вікторівна, асистент;

Грудев Петро Христофорович, зав.лабораторією «АРМ-еколога».

Підготовка фахівців за спеціальністю «Право» здійснюється сумісно з Національним університетом «Одеська юридична академія».