About subdivisions of the university block

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ КАФЕДРи АГРОМЕТЕОРОЛОГІЇ ТА АГРОЕКОЛОГІЇ

Кафедра агрометеорології та агроекології здійснює підготовку студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» та 101 «Екологія» за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти.

Викладачі кафедри в складі робочих груп приймають участь у підготовці:

Бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю», для яких була створена освітньо-професійна програма спеціалізації «Гідрометеорологія» (240 кредитів ЄКТС).

http://old.odeku.edu.ua/wp-content/uploads/OPP_Nauki_pro_Zemlyu_Gidrometeorologiya_240.pdf

До складу робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ № 323 від 25 листопада 2016 р. входять викладачі кафедри: к.геогр.н., доц. Божко Л.Ю. та к.геогр.н., доц. Вольвач О.В.

Магістрів за спеціальністю 103 «Науки про Землю», для яких була створена освітньо-професійна програма «Агрометеорологія» (90 кредитів ЄКТС). До складу робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ № 323 від 25 листопада 2016 р. входять: д.геогр.н., проф. Польовий А.М. (гарант освітньої програми), к.геогр.н., доц. Божко Л.Ю., к.геогр.н., доц. Вольвач О.В., к.геогр.н., доц. Жигайло О.Л.

Бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», для яких була створена освітньо-професійна програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (240 кредитів ЄКТС). http://old.odeku.edu.ua/wp-content/uploads/OPP_Bakalavr_ekologiya.pdf

До складу робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ № 323 від 25 листопада 2016 р. входить д.геогр.н., проф. Польовий А.М.

Магістрів за спеціальністю 101 «Екологія», для яких була створена освітньо-професійна програма «Агроекологія» (90 кредитів ЄКТС). До складу робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ № 323 від 25 листопада 2016 р. входять: к.геогр.н., доц. Жигайло О.Л. (гарант освітньої програми), д.геогр.н., проф. Польовий А.М., к.геогр.н., доц. Вольвач О.В.

ПІДГОТОВКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 103 – НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

На рівні підготовки «Бакалавр» (240 кредитів) освітньої-професійної програми спеціалізації «Гідрометеорологія» на кафедрі агрометеорології та агроекології викладаються такі навчальні дисципліни:

Основи геохімії і ґрунтознавство (ЗМ Ґрунтознавство)

Мета дисципліни – надати можливість студентам отримати систему знань що до умов походження, будови, складу, властивостей, географічного розповсюдження, формування і розвитку головної властивості ґрунту – родючості і шляхах найбільш раціонального його використання.

Основи агрометеорології

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів–гідрометеорологів сучасних знань щодо особливостей будови агроекологічної системи, як життєвого середовища сільськогосподарських культур; значення основних екологічних чинників для сільськогосподарських культур; забезпечення відповідних сучасним вимогам знань про фактори навколишнього середовища та їх значення для життєдіяльності сільськогосподарських культур.

Інформаційні технології в гідрометеорології

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з інформаційних технологій в гідрометеорології.

Землеробство та рослинництво (із ЗМ Екологія рослин)

Метою вивчення дисципліни є надання студенту основних знань про раціональне використання землі та захист її від ерозії, про закономірності відтворення родючості ґрунту і заходи його ефективного використання для одержання високих і сталих врожаїв, раціональні сівозміни, заходи щодо усунення чи ослаблення дії негативних факторів, які призводять до зниження врожаїв; про створення оптимальних технологічних (агроекологічних) передумов виробництва необхідної кількості високоякісної рослинницької продукції; формування у студента уявлень про особливості взаємовідносин із навколишнім середовищем рослин з різних екологічних груп, що виділені за відношенням до різноманітних екологічних факторів.

Сільськогосподарська метеорологія

(із ЗМ Агрометеорологічні вимірювання)

Мета вивчення дисципліни: дати студентами знання про закономірності гідрометеорологічного режиму в системі “ґрунт-рослина-атмосфера”; закономірності формування запасів продуктивної вологи; вологозабезпеченість посівів та її вплив на їх продуктивність; вплив агрометеорологічних умов на основні фізіологічні процеси рослин; небезпечні для сільського господарства погодні явища та методи боротьби з ними; ознайомити студентів з принципами організації і методикою виробництва усіх видів агрометеорологічних спостережень, а також з правилами обробки результатів цих спостережень які виконуються гідрометеостанціями, постами, іншими установами гідрометслужби.

Агрометеорологічні прогнози

Мета вивчення дисципліни – дати студентам основні знання про види, форми і методи агрометеорологічного обслуговування організацій і окремих споживачів; методи прогнозування умов формування кількості та якості урожаїв сільськогосподарських культур; методи прогнозування дат настання фаз розвитку; появи шкідників та хвороб; термінів проведення агротехнічних прийомів; прогнозування умов зволоження та запасів продуктивної вологи у ґрунті у зв’язку з агрометеорологічними умовами; прогнозування умов перезимівлі озимих культур та їх стану після відновлення вегетації.

Агрокліматологія

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи знань про закономірності формування і географічного розподілу агрокліматичних ресурсів на територіях різного масштабу осереднення та оцінки їх відповідності вимогам сільськогосподарських культур до умов навколишнього середовища. Студенти навчаються проводити розрахунки показників ресурсів світла, тепла і вологи, комплексних показників режиму морозів і заморозків для різних типів підстильної поверхні; давати оцінку забезпеченості територій і рослин ресурсами світла, тепла і вологи, умов морозо- і заморозконебезпечності та посушливості.

На рівні підготовки «Магістр» (90 кредитів) освітньої-професійної програми «Агрометеорологія» на кафедрі агрометеорології та агроекології викладаються такі навчальні дисципліни:

Вплив кліматичних змін клімату на галузі економіки України

Мета дисципліни полягає у вивченні підходів та методики математичного моделювання впливу змін клімату на ріст, розвиток і формування продуктивності агрофітоценозів.

Біологічні і екологічні основи формування продуктивності агроекосистем

Мета дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про вплив кліматичних умов на формування кількості та якості врожаїв сільськогосподарських рослин з врахуванням їх біологічних особливостей. В результаті вивчення дисципліни студентам надаються фундаментальні знання щодо концепцій та основних біологічних і екологічних основ формування продуктивності агроекосистем.

Після вивчення дисципліни студент буде вміти узагальнювати вплив умов навколишнього середовища і біологічних особливостей сільськогосподарських культур на формування кількості і якості врожаю.

Довгострокові агрометеорологічні прогнози

Мета дисципліни – надати студентам знання про форми та методи довгостроковий агрометеорологічних прогнозів, їх місце в гідрометеорологічному обслуговуванні сільськогосподарського виробництва. Важливою задачею довгострокового агрометеорологічного прогнозування є надання господарським організаціям відомостей, спрямованих на отримання максимально можливої економічно виправданої та екологічно збалансованої сільськогосподарської продукції. В результаті вивчення дисципліни «Довгострокові агрометеорологічні прогнози» студенту надаються знання щодо закономірностей впливу навколишнього середовища на ріст, розвиток та формування продуктивності сільськогосподарських культур та наукових підстав методів агрометеорологічних прогнозів.

Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю

Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами методу моделювання та можливості його використання для оцінки забруднення системи “ґрунт-рослина- продукт-тварина-продукт”, створення багатоцільових проектів та прийняття раціональних рішень. Дисципліна є теоретичною основою виробництва екологічно чистої продукції сільськогосподарського виробництва, вивчення системного підходу до моделювання агроекосистем, придбання навичок розрахунку агроекологічних показників за допомогою методів математичного моделювання забруднення ґрунтів, рослин , первинного і вторинного біологічного продукту. В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про основні принципи моделювання процесів міграції забруднювачів ґрунтово-рослинного покриву на основі вивчення ґрунтової системи поєднань хімічних елементів та властивостей ґрунту, що впливають на цю систему.

Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування

Метою вивчення дисципліни є поглиблене вивчення теоретичних основ сучасних методів оцінки агрокліматичних ресурсів та районування територій в різному масштабі просторового та часового осереднення. В результаті вивчення дисципліни у студентів формується система знань методів визначення агрокліматичних показників, які застосовуються для оцінки ресурсів світла, тепла і вологи у діяльному шарі; агрокліматичного районування та картографування; оцінки бонітету клімату.

Після вивчення дисципліни студент буде вміти здійснювати розрахунки перерозподілу агрокліматичних ресурсів під впливом неоднорідностей підстильної поверхні; проводити розрахунки біокліматичного потенціалу територій та виконувати картографування агрокліматичних показників.

Методи досліджень в агрометеорології

Мета дисципліни полягає у вивченні різнопланових методів агрометеорологічних досліджень системи “ґрунт–рослина–атмосфера”. Предметом вивчення дисципліни є формування поняттєво–категорійного, теоретичного, методологічного апарату щодо статистичних, фітометричних, фізіологічних та експериментальних методів дослідження впливу факторів навколишнього середовища на ріст, розвиток та формування врожаю сільськогосподарських культур. Після вивчення дисципліни студент буде вміти використовувати існуючи методи агрометеорологічних досліджень для оцінки характеристик стану грунтово-рослинного покриву та ефекту впливу факторів зовнішнього середовища на ріст, розвиток та формування продуктивності.

Управління агроекосистемами

Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами екологічних підходів до управління агроекосистемами, які дозволяють зберігати основну компоненту агроекосистеми – ґрунт. Серед головних задач дисципліни – визначення екологічної ситуації агроландшафтів, вивчення технологій, що дозволяють виправити критичну ситуацію в агроекосистемах; створювати агроекологічні проекти за допомогою цих технологій.

Сільське господарство

Метою курсу є надання слухачам знання біології основних сільськогосподарських культур, їх вимог до навколишнього середовища, про методи регулювання водного, поживного, повітряного і теплового режимів ґрунту, раціональні сівозміни, заходи щодо усунення чи ослаблення дії негативних факторів, які призводять до зниження врожаїв; про вплив кліматичних умов на формування кількості та якості врожаїв сільськогосподарських рослин, про причини виникнення екстремальних атмосферних явищ, шкідників і хвороб та їх вплив на ріст, розвиток та формування врожаїв сільськогосподарських культур та їх якості, про види супутникової інформації, за допомогою яких можна встановити умови вегетації та методи використання такої інформації для моделювання урожайності сільськогосподарських культур.

ПІДГОТОВКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 – ЕКОЛОГІЯ

На рівні підготовки «Бакалавр» (240 кредитів) освітньої-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на кафедрі агрометеорології та агроекології викладаються такі навчальні дисципліни:

– Біологія

– Грунтознавство

– Сільськогосподарська метеорологія

– Моніторинг та моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми

– Управління агроекосистемами

– Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології

– Екологічні основи землеробства та радіоекологія

– Ресурсозбережння та біотехнології в АПК

– Агрометеорологічні прогнози і агрокліматологія

На рівні підготовки «Магістр» (90 кредитів) освітньої-професійної програми «Агроекологія» на кафедрі агрометеорології та агроекології викладаються такі навчальні дисципліни:

– Екологія АПК

– Сучасні біологічні і екологічні основи продуктивності агроекосистем та агрокліматичні дослідження

– Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю

– Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб

– Довгострокові агрометеорологічні прогнози й оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур

– Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі

 

Агром. прогн. Агром. розрахунки АМВ
Біол. основи

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА НА КАФЕДРІ

Навчальна практика – невід’ємна частина програми вищої освіти. Практичний досвід необхідний для якісної підготовки бакалавра-агрометеоролога, тому що саме він допомагає зробити правильний вибір майбутньої професійної самореалізації. Практика дозволяє закріпити і поглибити отримані в ході навчання науково-теоретичні знання за допомогою їх практичного застосування у виробничих умовах, стикаючись з реальними проблемами щоденної діяльності.

Практична підготовка фахівців за ОПП рівня вищої освіти „бакалавр” зі спеціальності 103 „Науки про Землю” на кафедрі агрометеорології та агроекології передбачає проведення навчальних практик з дисциплін «Основи агрометеорології» та «Сільськогосподарська метеорологія».

Навчальні практики проводяться після закінчення навчального процесу відповідно на другому та третьому курсах. Польові роботи за програмами практик проводяться безпосередньо на території метеорологічного польового центру ОДЕКУ (смт. Чорноморка). Оформлення результатів практик та захист звітів відбувається на кафедрі агрометеорології та агроекології ОДЕКУ.

У процесі проходження практики з дисципліни «Основи агрометеорології» студенти набувають знань стосовно визначення фаз розвитку основних сільськогосподарських культур, висоти та густоти стояння рослин, елементів продуктивності та структури урожаю сільськогосподарських культур; також студенти опановують методику проведення фітометричних спостережень.

У процесі проходження практики з дисципліни «Сільськогосподарська метеорологія» студенти навчаються проводити спостереження за станом посівів сільськогосподарських рослин, а також за пошкодженням посівів несприятливими умовами, шкідниками та хворобами. Крім того, студенти набувають практичні навички стосовно визначення вологості та основних агрогідрологічних властивостей ґрунту.