About subdivisions of the university block

Про інститутАдміністраціяКафедриЛабораторії

 


гідрометеорологічний інститутВідповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №363 на базі Одеського гідрометеорологічного інститут був створений Одеський державний екологічний університет. Гідрометеорологічний інститут, об’єднавши гідрологічний та метеорологічний факультети, був створений відповідно рішення Вченої ради університету від 25.10.2001р. та наказу МОН України „Про створення гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ” від 21.03.2002р. №204, та є одним із головних структурних підрозділів Одеського державного екологічного університету

Гідрометеорологічний інституту Одеського державного екологічного університету (далі ГМІ ОДЕКУ) є навчально-науковим інститутом ОДЕКУ, який створений з метою більш ефективної реалізації статутних завдань університету.

Гідрометеорологічний інститут був і залишається провідним вищим учбовим закладом освіти в Україні за напрямом підготовки “Гідрометеорологія”, а з 2016 року за спеціальністю „Науки про Землю”. В рамках цієї спеціальності здійснюється підготовка фахівців: метеорологів, кліматологів, агрометеорологів, гідрологів, океанологів, гідрографів та атмосферних геофізиків. На базі гідрометеорологічного інституту створений учбовий комплекс “Український центр гідрометеорологічної освіти”, в який входять Харківський і Херсонський гідрометтехнікум.

До складу інституту входять наступні кафедри:

 • Кафедра гідрології суші
 • Кафедра океанології та морського природокористування
 • Кафедра агрометеорології та агроекології
 • Кафедра метеорології та кліматології
 • Цикл іноземних мов
 • Цикл довузівської підготовки
 • Кафедра соцiально-гуманiтарних наук
 • Кафедра фізичного виховання та валеології

На базі Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, Одеської філії Інституту біології південних морів Національної Академії наук України, Одеського відділення Гідрофізичного Національної Академії наук України, ЧорноморНДІПроект, Одеського обласного. управління водних ресурсів функціонують філії кафедр факультету, де студенти мають можливість проходити навчальні та виробничі практики.

В інституті працюють провідні вчені, доктори наук. Серед них: професори Степаненко Сергій Миколайович, Школьний Євген Павлович, Гопченко Євген Дмитрович, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Семенова Інна Георгіївна, Тучковенко Юрій Степанович, Польовий Анатолій Миколайович, Хохлов Валерій Миколайович, Берлінський Микола Анатолійович, Іванов Сергій Васильович.

В цілому на факультеті працює понад 100 штатних працівників. З них:

докторів наук, професорів – 10 осіб, кандидатів наук, доцентів – 40 осіб.

Контингент гідрометеорологічного інституту становіть понад 300 студентів.

На факультеті здійснюється підготовка студентів:

Рівень вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю», термін навчання за денною формою – 4 роки, за заочною – 5 років.

Рівень вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю», спеціалізації:

 

метеорологія

Метеорологія, Кліматологія (випускова кафедра – метеорології та кліматології);

Основні наукові напрямки кафедри:

 • Фундаментальні та прикладні дослідження геофізичного граничного шару.
 • Дослідження аномальних атмосферних процесів.
 • Моделювання впливу великомасштабних атмосферних процесів на погодні умови в Україні.
 • Аналіз впливу режиму метеорологічних величин та синоптичних умов на рівень забруднення атмосфери над Північно-Західним Причорномор’ям.

 

гідрологія

Гідрологія (випускова кафедра – гідрології суші);

Основні наукові напрямки кафедри:

 • Водні ресурси річок України.
 • Довгострокові територіальні прогнози максимального стоку весняного водопілля.
 • Розробка теоретичних положень і реалізація моделей в галузі гідрологічних розрахунків максимального стоку паводків та водопіль.

 

океанологія

Океанологія, Гідрографія (випускова кафедра – океанології та морського природокористування);

Основні наукові напрямки кафедри:

 • Дослідження кліматичної мінливості гідрологічних, гідрографічних та екологічних процесів в прибережних та шельфових водах Чорного та Азовського морів
 • Меридіональні переноси водних мас і тепла в Південній півкулі і оцінка їх впливу на атмосферні процеси

 

агрометеорологія

Агрометеорологія (випускова кафедра – агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів);

Основні наукові напрямки кафедри:

 • Математичне моделювання продуктивності рослин.
 • Розробка методів агрометеорологічних прогнозів врожайності с.-г. культур.
 • Розробка методів оцінки агрокліматичних ресурсів та районування територій в різному масштабі (макро-, мезо-, мікро-) в зв’язку з продуктивністю сільськогосподарських культур.
 • Оцінка впливу змін клімату на врожайність с/г культур.

 

атмосферна геофізика

Атмосферна геофізика (випускова кафедра – автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища).

Основні наукові напрямки кафедри:

 • вдосконалення та розробка нових технічних систем моніторингу довкілля, методів і прийомів їх ефективного використання, застосування нових методів одержання та обробки моніторингової інформації.

 

Навчання в магістратурі відбувається за освітньо-науковою (термін підготовки 2 роки) та освітньо-професійною підготовкою (термін підготовки 1,5 роки).

Усі кафедри гідрометеорологічного інституту забезпечені аудиторним фондом та матеріально-технічною базою для підготовки фахівців у галузі Наук про Землю. До складу кафедр як структурні підрозділи входять навчальні лабораторії.

До складу кафедри метеорології та кліматології входять навчальне бюро прогнозів погоди (НБП) та лабораторія з прийому гідрометеорологічної інформації. Основне призначення навчального бюро прогнозів погоди – проведення чергувань та навчальних практик з синоптичної метеорології. В НБП створено автоматизоване місце синоптика (ARM SIN). Для отримання та аналізу інформації використовується ПЕОМ.

Також структурними підрозділами кафедри метеорології та кліматології є лабораторія обробки й аналізу гідрометеорологічної інформації, навчальна лабораторія методів метеорологічних спостережень.

Лабораторія супроводжує комплекс комп’ютерних програм з статистичної обробки гідрометеорологічної інформації і моделювання турбулентно-циркуляційних прогнозів у геофізичних граничних шарах (атмосфери і моря). Навчальна лабораторія методів метеорологічних спостережень забезпечує навчальний процес з дисципліни “фізика атмосфери”. Студенти проводять спостереження за різними метеорологічними величинами; для цього лабораторія оснащена вітровимірювальними приладами, приладами для спостережень температури і вологості повітря, атмосферного тиску та інших метеорологічних величин.

Структурними підрозділами кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів є лабораторія ґрунтознавства та агрокліматична лабораторія. Лабораторія ґрунтознавства обладнана необхідним приладдям для проведення лабораторних та практичних занять студентів. В агрокліматичнії лабораторії створена матеріальна база для виконання агрометеорологічних спостережень. Лабораторія систематично поповнює та оновлює дані поточних спостережень мережі агро- та гідрометстанцій України, створює електронний варіант фонду агрометеорологічних даних.

До складу кафедри гідрології суші входять навчальне бюро оперативних гідрологічних прогнозів та лабораторія гідрометеорологічної інформації і розрахунків. Навчальне бюро оперативних гідрологічних прогнозів забезпечене розробленими на кафедрі методичними вказівками, оперативною інформацією (щоденно) через ГМЦ ЧАМ, розрахунковим графічним матеріалом. В навчальному бюро створено автоматизоване місце гідролога (ARM GYDRO) також використовуються методичні вказівки, які розроблені та застосовуються в оперативній практиці гідрологічного відділу прогнозів ГМЦ ЧАМ.

Практична підготовка студентів здійснюється також на навчальних базах у с.Чорноморка, науково-навчальній геофізичній лабораторії (ГФЛ), річковій гідроекологічній науково-навчальній лабораторії в с. Маяки.

Гідрометеорологічний інститут співпрацює протягом багатьох років зі спеціалізованим агентством ООН – Всесвітньою метеорологічною організацією в рамках програми добровільного сприяння (ПДС ВМО). На теперішній час проводиться активна робота по створенню на базі гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету регіонального центру підготовки кадрів, відповідно до вимог Всесвітньої метеорологічної організації.

Як відомо, Україна приймає активну участь у дослідженні полярних регіонів земної кулі. Співробітники, викладачі та випускники інституту неодноразово приймали і приймають участь у наукових експедиціях і зимуваннях, які проходять на Українській антарктичній станції ім. Вернадського, серед них:

проф. Говоруха Леонід Сергійович – перша Українська Антарктична експедиція;

доц. Тимофеєв Владислав Євгенійович – перша та четверта Українська Антарктична експедиція;

доц. Ситов Віктор Миколайович – третя, сьома та десята Українські Антарктичні експедиції;

Зулас Олександр Сергійович – тринадцята, сімнадцята та двадцята Українські Антарктичні експедиції;

Ломакін Євген Павлович – чотирнадцята Українська Антарктична експедиція;

Пішняк Денис Васильович – шістнадцята Українська Антарктична експедиція;

Полудень Олександр Володимирович – сімнадцята та дев’ятнадцята Українські Антарктичні експедиції;

Ковальов Павло Станіславович – сімнадцята та дев’ятнадцята Українські Антарктичні експедиції;

Захаров Андрій Сергійович – двадцять перша Українська Антарктична експедиція.

Остання Українська Антарктична експедиція почалася 31 березня 2016 року. В ній приймає участь, серед інших зимівників, магістр заочної форми навчання каф. океанології та морського природокористування гідрометеорологічного інституту Захаров Андрій Сергійович.

no

В інституті створена розгалужена інфраструктура, в яку входять: учбові корпуси, сучасні гуртожитки, спортивний комплекс з басейном та тенісними кортами і зал для різних ігор і занять в спортивних секціях.

Значна увага приділяється організації дозвілля студентів, зокрема спорту. Збірні команди інституту та університету приймають активну участь у міжнародних турнірах, першостях України, Одеської області та в студентській спартакіаді серед вищих навчальних закладів Одеського регіону. Серед студентів гідрометеорологічного інституту багато кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту та спортсменів міжнародного рівня, зокрема, Олена Хомрова – Чемпіонка XXIX Олімпійских ігор в Пекіні 2008 року з фехтування.

Студентське життя ГМІ всебічне. Інститут надає великого значення участі студентів у виконанні наукових досліджень: вони залучаються до наукової праці шляхом участі в експериментальних дослідженнях кафедр, в студентських наукових семінарах, студентських Олімпіадах та конференціях.

Тематика наукових праць студентів тісно пов’язана з науковими тематиками кафедр, отримані результати використовуються в наукових звітах і доповідях кафедр, окремі результати використовуються студентами під час виконання ними дипломних проектів та магістерських робіт.

Доброю традицією інституту стало проведення тематичних вечорів та урочистих заходів, присвячених професійним святам, серед них: 22 березня Всесвітній День Води, 23 березня Всесвітній День Метеорології, День Клімату (15 травня), День студентів (17 листопада) та День працівників гідрометслужби України (19 листопада).

ovcharuk  

Директор інституту
д-р геогр. наук., доцент

Овчарук Валерія Анатоліївна

 

Prokofyev Заступник директора з навчальної роботи

к.геогр.н., доцент

Прокоф’єв Олег Милославович

 

Kichuk Заступник директора з виховної роботи

к.геогр.н., доцент

Кічук Наталя Сергіївна

 

Homenko Заступник директора з міжнародної діяльності
к.геогр.н., доцент
Хоменко Інна Анатоліївна
kushenko Диспетчер
Кущенко Лілія Вікторівна

 

Контакти:

 • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
 • аудиторія (кабінет): 307 НЛК – 1
 • тел.: +380936152330
 • e-mail: dean-gid@odeku.edu.ua