Підготовка студентів кафедра загальної та теоретичної фізики

Кафедра є єдиною в структурі університету і загальноосвітньою і випускаючою та забезпечує читання лекцій з курсу Загальної Фізики для всіх спеціалізацій університету, а також здійснює підготовку студентів за наступними освітньо-професійними рівнями:

 

БАКАЛАВР – в галузі Природничих наук («Технології та виробництво») зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» (183).

Базові дисципліни навчально-методичного комплексу (НМК):

Вступ до фаху

Фізика

Основи біофізики

Навч.практика з дисципліни «Основи біофізики».

Вступ до фаху (Інж.основи захисту навколишнього середовища)

Фізична хімія

Медико-біол.аспекти організації захисту навколишнього середовища

Загальна екологія

Основи технологій захисту навколишнього середовища

Екологічна фізика

Радіоекологія

Теоретичні  основи фізики іонізуючого випромінювання

Фізичні принципи взаємодії іонізуючого випромінювання  з речовиною

Фізичне моделювання систем довкілля

Фізико-хімічні методи дослідження екологічних систем

Основи радіаційної безпеки

Раціональне співіснування із довкіллям в умовах неможливості  усунення природної радіації

Навчальна практика за дисципліною «Екологічна фізика»

Конструювання та інженерно-технічні принципи захисту екосистем

Технології захисту елементів довкілля

Прилади та методи фізичних вимірювань

Дезактивація та реабілітація забруднених територій

Механіка суцільних середовищ.

Моделювання ф/х процесів. у радіоекології

Елементи глобального екологічного матеріалознавства

Фізика складних, неліних, нерівноважних систем довкілля.

Фізичні основи радіометрії та дозиметрії

Фізична кінетика радіонуклідів.

Спец.семінар «Фізичні.принципи в екології».

Основи радіології (радіобіологія та радіомедицина)

Практика за спеціальністю.

 

БАКАЛАВР – напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 6.040106  за 1)спеціальністю «Радіоекологія» (пакет Е-8 ).

Базові дисципліни НМК:

Фізика

Теоретичні . основи фізики іонізуючого випромінювання

Основи радіаційної безпеки

Екологічна фізика

Радіоекологія

Механіка суцільних середовищ

Основи радіології (радіобіологія та радіомедицина)

Моделювання фізико-хімічних процесів в радіоекології

Фізичні основи радіометрії та дозиметрії

Фізична кінетика радіонуклідів

Спецсемінар “Фізичні принципи в екології”

Навчальна.практика з дисципліни «Екологічна фізика»

Практика за спеціальністю.

 

 

БАКАЛАВР – за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за 2) спеціальністю «Прикладна екологія».

Базові дисципліни НМК:

Фізика

Екологічна фізика

Фізика грунтів

Навчальна практика

 

Кафедра здійснює підготовку студентів рівня

МАГІСТР – в галузі Природничих наук («Технології та виробництво») зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Базові дисципліни НМК:

Технології захисту навколишнього середовища

Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишньогосередов.

Методи нелінійної динаміки та аналізу систем навколишнього середовища

Методи математичної та теоретичної .фізики в екологічних дослідженнях

Додаткові глави сучасної фізики

Радіаційний моніторинг

Радіоекологія за галузями

Радіаційна безпека

Практика з дисципліни “Технології захисту навколишнього середовища.”

Виробнича  практика

Переддипломна  практика

 

МАГІСТР за спеціальністю  «Радіоекологія» (8.04010605).

Базові дисципліни НМК:

Радіоекологія за галузями

Радіаційний моніторинг

Радіаційна безпека та реабілітація територій, забруднених радіонуклідами

Наукові дослідження за темою

Чисельне моделювання фізичних процесів

Нерівноважні та нелінійні процеси у фізиці довкілля

Методи математичної та теоретичної фізики в радіоекологічних дослідженнях

Сучасні методи моделювання систем навколишнього середовища

Наукові дослідження за темою

Педагогічна практика

Науково-виробнича  практика

Переддипломна  практика

Додаткові глави статистичної фізики

 

З 2016 року  кафедра відкриває роботу аспірантури по підготовці  ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ  за  спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Базові дисципліни НМК:

Технології захисту природних систем

Теоретичні моделі систем захисту довкілля

Спеціальні розділи«Радіоекології»

Спеціальні розділи«Інженерніих основ систем захисту навколишнього середовища»

Спеціальні розділи «Фізико-математичного моделювання систем, явищ та процесів у довкіллі”

Наукова практика