flowers

Положення про екзаменаційні комісії Одеського державного екологічного університету

flowers
  • 1.11.2022
Набуває чинності з 26.12.2014 р.
Наказ № 316 від 26.12.2014 р.
Зміни згідно з наказами:
№№ 125 від 04.05.2016 р., 286 від 01.10.2017 р.
359 від 28.12.2019 р., 31 від 26.02.2021 р.
174 від 31.10.2022 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради ОДЕКУ

«25» грудня 2014 року

 

Ректор ОДЕКУ _______________ Степаненко С.М.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про екзаменаційні комісії Одеського державного екологічного університету

 

  1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України про вищу освіту.

1.2. Положення стосується організації атестації здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів.

1.3. Строк повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний рік.

1.4. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю екзаменаційних комісій здійснює ректор ОДЕКУ.

1.5. Завданнями екзаменаційних комісій є:

– комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів вищої освіти відповідного рівня;

– прийняття рішення стосовно відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми;

– розробка пропозицій щодо подальшого покращання якості підготовки фахівців з відповідного напряму підготовки (спеціальності).

1.6. Атестація може здійснюватись у формі атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, як визначається у відповідній освітній програмі.

  1. Форма і зміст атестації

2.1. Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам
стандартів вищої освіти.

2.2. До атестації допускаються тільки ті студенти, що успішно виконали індивідуальний навчальний план підготовки.

2.3. Форма атестації визначається відповідними освітніми програмами підготовки.

2.4. Атестація на першому та другому рівнях вищої освіти передбачає використання таких форм:

– складання атестаційного екзамену;

– захист кваліфікаційної роботи.

2.5. Атестаційний екзамен проводиться як комплексна перевірка системи компетенцій, якими повинен володіти здобувач вищої освіти. На основі освітньої програми створюються програми атестаційних екзаменів, які розглядаються на засіданнях груп забезпечення відповідних спеціальностей. У цих засіданням мають брати участь гаранти відповідних освітніх програм. Засідання групи забезпечення спеціальності протоколюється. Рішення групи забезпечення спеціальності стосовно програми атестаційного екзамену вважається позитивним, якщо за нього проголосували, у тому числі, й гаранти освітніх програм. Програми атестаційних екзаменів затверджуються методичною радою ОДЕКУ.

2.6. Захист кваліфікаційної роботи проводиться як комплексна перевірка результатів навчання[1] здобувача вищої освіти, сформульованих у відповідній освітній програмі.

 

  1. Склад та розклад роботи екзаменаційних комісій

3.1. До складу екзаменаційних комісій входять голова і члени комісії.

Голова екзаменаційної комісії призначається з числа керівників і провідних спеціалістів державних установ, виробництв або вчених. Головою екзаменаційної комісії може призначатись науково-педагогічний працівник з напряму підготовки (спеціальності), який не є працівником ОДЕКУ. Затвердження кандидатур голів екзаменаційних комісій відбувається відповідно до чинного законодавства.

Заступником голови, як правило, призначається завідувач випускової кафедри.

3.2. До складу екзаменаційних комісій залучаються завідувачі кафедр, професори, найбільш досвідчені викладачі профільних кафедр, провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів і обов’язково гарант певної освітньої програми. До складу екзаменаційних комісій можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань.

До участі в роботі екзаменаційних комісії можуть також залучатися викладачі кафедр, які викладають дисципліни, що включені до програми атестаційних екзаменів.

3.3. Персональний склад членів комісій затверджується ректором університету не пізніше, ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної комісії.

3.4. Секретар екзаменаційної комісії призначається наказом ректора університету і не є членом екзаменаційної комісії.

3.5. Робота екзаменаційних комісій здійснюється у терміни, що визначаються графіком навчального процесу на поточний навчальний рік.

3.6. Розклад роботи кожної екзаменаційної комісії узгоджується з головою комісії та подається відповідною випусковою кафедрою до навчального відділу, де складається загальний розклад роботи екзаменаційних комісій, який затверджується проректором університету з навчальної роботи.

 

  1. Загальні вимоги до роботи екзаменаційної комісії

4.1. Складання екзаменаційних екзаменів або захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу з обов’язковою присутністю голови комісії.

Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Засідання екзаменаційної комісії можуть відбуватися з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за умови дотримання відкритості цих засідань.

4.2. Результати захисту кваліфікаційної роботи та складання атестаційних екзаменів визначаються оцінками за чотирибальною шкалою та за шкалою ЄКТС (Додаток 1).

4.3. За результатами складання атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи екзаменаційна комісія приймає рішення щодо:

– оцінки результатів навчання, виявлених при складанні атестаційного екзамену або оцінки захисту здобувачем вищої освіти виконаної ним кваліфікаційної роботи;

– присвоєння здобувачу вищої освіти відповідної кваліфікації та видання йому диплома про здобутий рівень вищої освіти;

– рекомендації щодо подовження навчання на наступному рівні вищої освіти;

– рекомендації про впровадження результатів виконаної кваліфікаційної роботи та/ або її публікації в фахових журналах.

4.4. Всі рішення приймаються екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні, вносяться до протоколів засідання і оголошуються студентам безпосередньо після прийняття рішення. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

4.5. Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються.

4.6. Протоколи підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні.

4.7. Секретар комісії протягом двох днів, після закінчення роботи екзаменаційної комісії, надає оформлені протоколи до навчального відділу університету.

  1. Проведення атестаційного екзамену

5.1. Програми атестаційних екзаменів мають бути затверджені методичною радою ОДЕКУ не пізніше ніж за 6 місяців до проведення атестаційних екзаменів і доведені до відома студентів-випускників.

5.2. Атестаційний екзамен проводиться за білетами, складеними випусковими кафедрами у повній відповідності до програм атестаційних екзаменів.

5.3. Екзаменаційні білети для проведення атестаційних екзаменів мають містити питання з усіх розділів програми.

5.4. Екзаменаційні білети повинні бути затверджені групою забезпечення спеціальності не пізніше, ніж за один місяць до проведення атестаційних екзаменів. Білети підписуються головою групи забезпечення спеціальності.

5.5. Декан факультету (інституту) подає до екзаменаційної комісії (не пізніше ніж за один день перед початком проведення атестаційних екзаменів):

– наказ про затвердження персонального складу екзаменаційної комісії;

– розклад роботи екзаменаційної комісії;

– списки студентів навчальних груп, допущених до складання  атестаційного екзамену;

– зведену відомість, завірену деканом факультету (інституту), про виконання кожним студентом індивідуального навчального плану й отримані ним оцінки з дисциплін, курсових проектів і робіт, практик тощо протягом усього строку навчання;

– залікові книжки студентів, допущених до складання атестаційного екзамену;

– програму атестаційного екзамену;

– критерії оцінювання відповідей студента;

– комплект екзаменаційних білетів або тестових завдань(задач);

– відомості про результати наукової-дослідної роботи студентів у вигляді нарахованих наукових кредитів;

– рекомендації випускової кафедри, оформлені як витяг з засідання кафедри.

При наявності декількох підсумкових оцінок з однієї навчальної дисципліни до зведеної відомості береться середня оцінка (), яка розраховується за формулою:


img

 де n – кількість семестрів, протягом яких вивчалася освітня компонента;  – загальний бал успішності (кількісна оцінка) в і-тому семестрі;  – обсяг кредитів ЄКТС, визначених для вивчення освітньої компоненти в і-тому семестрі згідно із затвердженими навчальними планами.

5.6. Тривалість атестаційних екзаменів не повинна перевищувати 6 акаде­мічних годин на день.

5.7. За теоретичну і практичну частини атестаційного екзамену виставляється одна оцінка.

5.8. Хід атестаційного екзамену і його результати протоколюються секретарем екзаменаційної комісії за установленою формою. Усі розділи протоколів повинні бути заповнені.

5.9. Після закінчення засідання екзаменаційної комісії протоколи подаються секретарем до навчальної частини протягом двох днів.

 

  1. Проведення захисту кваліфікаційних робіт

6.1. Екзаменаційній комісії перед початком захисту кваліфікаційних робіт деканом факультету (інституту) подаються:

– наказ про затвердження персонального складу екзаменаційної комісії;

– розклад роботи екзаменаційної комісії;

– наказ про допуск здобувачів вищої освіти до захисту;

– списки студентів навчальних груп, допущених до складання атестації;

– зведена відомість, завірена деканом факультету (інституту), про виконання кожним студентом індивідуального навчального плану й отримані ним оцінки з дисциплін, курсових проектів і робіт, практик тощо протягом усього строку навчання;

– залікові книжки студентів, допущених до захисту кваліфікаційних робіт;

– подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційної роботи;

– виконана кваліфікаційна робота;

– рецензія на кваліфікаційну роботу;

– відомості про результати їх наукової-дослідної роботи у вигляді нарахованих наукових кредитів;

– рекомендації випускової кафедри, оформлені як витяг з засідання кафедри.

Екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову цінність виконаної кваліфікаційної роботи – друковані статті за темою роботи, макети, зразки виробів тощо.

6.2. Секретар екзаменаційної комісії готує та подає членам комісії таблицю підсумкових оцінок захисту кваліфікаційних робіт (Додаток 2), проставляючи в ній оцінку керівника щодо виконання студентом завдання на кваліфікаційну роботу, яка наведена у його висновку на подану до захисту кваліфікаційну роботу, та оцінку рецензента.

6.3. Захист кваліфікаційних робіт може проводитися як у навчальних кор­пусах університету, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика робіт, що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

6.4. Проведення засідання екзаменаційної комісії при захисті кваліфікаційної роботи складається з:

– оголошення секретарем екзаменаційної комісії прізвища, імені та по батькові студента, теми його проекту (роботи);

– доповідь студента у формі, зазначеній у п.6.5;

– відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії;

– оголошення секретарем екзаменаційної комісії висновку керівника або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі підготовки проекту (роботи);

– оголошення секретарем екзаменаційної комісії рецензії на проект (роботу);

– відповіді студента на зауваження керівника та рецензента проекту (роботи);

– оголошення голови екзаменаційної комісії про закінчення захисту.

6.5. Захист кваліфікаційної роботи проводиться за такою процедурою.

І) Випускник доповідає протягом 10-15 хвилин[2]:

а) зміст поставленої задачі,

б) методику її розв’язання,

в) огляд використаних натурних даних та комп’ютерних програм їх обробки,

г) аналіз отриманих результатів,

д) висновки у стислому вигляді.

ІІ) члени екзаменаційної комісії задають питання які:

а) стосуються змісту виконаної роботи,

б) висвітлюють знання студента, що були використані ним при виконанні кваліфікаційної роботи.

6.6. Кожен з членів екзаменаційної комісії виставляє оцінку захисту кваліфікаційної роботи, яка повинна включати:

– оцінку знань та вмінь, продемонстрованих студентом при захисті кваліфікаційної роботи;

– оцінку рівня виконаної кваліфікаційної роботи;

– оцінку доповіді та відповідей на питання.

6.7. Загальна тривалість захисту дипломного проекту (магістерської роботи), як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин.

6.8. Хід захисту кваліфікаційних робіт і його результати протоколюються секретарем екзаменаційної комісії за установленою формою. Усі розділи протоколів повинні бути заповнені. Після закінчення роботи протоколи, підписані головою та членами екзаменаційної комісії, повинні здаватись до навчальної частини протягом двох днів.

6.9. Дозволяється використовувати комп’ютерну техніку для заповнення окремих частин атестаційної документації.

 

  1. Підсумки атестації випускників

7.1. Для студента, який успішно захистив кваліфікаційну роботу та/або склав атестаційний екзамен, екзаменаційна комісія ухвалює рішення щодо відповідності результатів навчання такого здобувача вимогам освітньої програми. Для студента, який відповідає вимогам п. 2.2 Положення про інформацію, що зазначається у документах про вищу освіту ОДЕКУ, екзаменаційна комісія може ухвалити рішення про запис «Диплом з відзнакою» в документі про вищу освіту.

7.2. Одеський державний екологічний університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує студенту, який успішно виконав певну освітню програму, ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію відповідно до цієї освітньої програми. Наказ про присвоєння кваліфікації та видачу документу про освіту готується деканами факультетів, директором інституту або директором Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації.

7.3. Студент, який при складанні атестаційного екзамену або при захисті кваліфікаційної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету і йому видається академічна довідка.

Якщо незадовільним є захист магістерської кваліфікаційної роботи, екзаменаційна комісія висловлює свою позицію щодо рівня підготовки студента, рівня наукового керівництва, а також свої рекомендації щодо підготовки магістрів за даною освітньою програмою.

7.4. У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

7.5. Студент, який не склав атестаційного екзамену або не захистив кваліфікаційну роботу має право повторного складання атестаційних екзаменів чи захисту роботи протягом трьох років після закінчення університету.

Перелік дисциплін, що виносяться на повторний атестаційний екзамен для осіб, що не склали цей екзамен, визначається навчальним планом, який діяв в рік закінчення студентом теоретичного курсу.

7.6. Студентам, які не складали атестаційні екзамени або не захищали кваліфікаційну роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректором університету може бути продовжений термін навчання до наступного строку роботи екзаменаційної комісії, але не більше, ніж на один рік.

 

  1. Звіт про роботу екзаменаційної комісії

8.1. Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова комісії складає у письмовій формі звіт про її роботу.

8.2. У звіті голови екзаменаційної комісії визначається:

а) при атестаційному екзамені;

– аналіз рівня теоретичної та практичної підготовки випускників;

– характеристика компетенцій студентів, виявлених на атестаційних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін;

– відповідність роботи кафедр у цілому по організації атестаційного екзамену вимогам цього Положення;

– рекомендації щодо поліпшення навчального процесу та організації проведення атестації випускників,

б) при захисті кваліфікаційних робіт

– аналіз рівня теоретичної та практичної підготовки випускників та якості виконання кваліфікаційних робіт;

– відповідність роботи викладачів, які керували кваліфікаційними роботами, та кафедр у цілому по організації виконання кваліфікаційних робіт та їх захисту вимогам цього Положення;

– окремі висновки за комплексними кваліфікаційними роботами;

– рекомендації щодо поліпшення навчального процесу та організації проведення атестації випускників;

– можливості публікацій результатів проектів (робіт), їх використання у навчальному процесі, на підприємствах, установах та організаціях;

– надання випускникам рекомендацій щодо подовження навчання на наступному рівні.

До звіту додається таблиця результатів захисту кваліфікаційних робіт (Додаток 3).

8.3. Затверджений звіт про роботу екзаменаційної комісії подається до навчального відділу університету у двох примірниках у двотижневий термін після закінчення роботи екзаменаційної комісії.

8.4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційної комісії обговорюються на засіданнях випускових кафедр та груп забезпечення спеціальностей, які протоколюються.

Додаток 1  Шкала оцінювання за системою ЄКТС та національною шкалою

За націо­нальною
шкалою
За
шкалою
ЄКТС
За
системою
ОДЕКУ(у %)
Якісні критерії оцінки
відповіді на атестаційному
екзамені
Якісні критерії оцінки захисту
кваліфікаційної роботи
відмінно A 90 – 100 Глибокі знання передбаченого програмою матеріалу. Грамотна і логічна відповідь на основні та додаткові запитання Висока якість представленої до захисту кваліфікаційної роботи. Доповідь грамотна і логічна. Вичерпна відповідь на додаткові питання.
добре B 82 – 89,9 Тверді знання передбаченого програмою матеріалу. У відповідях на основні та додаткові запитання є незначні помилки Висока якість представленої до захисту кваліфікаційної роботи. У доповіді є незначні помилки. Відповіді на додаткові запитання вірні.
добре C 74 – 81,9 Тверді знання передбаченого програмою матеріалу. Відповіді на додаткові запитання є не повними Висока якість представленої до захисту кваліфікаційної робіт. У доповіді та відповідях на додаткові запитання є незначні помилки
задовільно D 64 – 73,9 Знання у межах базової компоненти. Суттєві не­точності у відповідях на додаткові запитання. Якість представленої до за­хисту кваліфікаційної роботи є задовільною. У доповіді є незначні помилки. Відповіді на додаткові запитання зі суттєвими неточностями..
задовільно E 60 – 63,9 Знання у межах базової компоненти знань. Якість представленої до за­хисту кваліфікаційної роботи є задовільною. У доповіді є значні помилки. Не відповідає на додаткові запитання.
незадовільно FX 35 – 59,9 Грубі помилки у відповідях на основні запитання. Не відповідає на додаткові запитання Якість представленої до за­хисту кваліфікаційної роботи відповідає мінімальним вимогам, які прийняти в університеті. У доповіді є суттєві помилки. Не відповідає на до­даткові запитання.
незадовільно F 01 – 34,9 Відсутність відповідей на основні та додаткові запитання Якість представленої до за­хисту кваліфікаційної роботи відповідає мінімальним вимогам, які прийняти в університеті. Не представлена доповідь та немає відповідей на додаткові питання.

Додаток 2

 

Таблиця підсумкових оцінок захисту кваліфікаційних робіт

Прізвище, ім’я та по батькові студента Група Оцінки кваліфікаційних робіт
голови
ЕК
1-го
члена ЕК
2-го
члена ЕК
3-го
члена ЕК
рецен­зента керів­ника підсумкова
оцінка
4-ибальна ЄКТС 4-ибальна ЄКТС 4-ибальна ЄКТС 4-ибальна ЄКТС 4-ибальна ЄКТС 4-ибальна ЄКТС 4-ибальна ЄКТС

Додаток 3

 

Результати захисту кваліфікаційних робіт у 20__ -20___ н.р. студентами спеціальності _______________________

Форма навчання /
Освітній
ступінь
Допу-щено до захисту Захищено робіт Ознака робіт Напрям роботи
Всього Оцінки Диплом з відзнакою Рекомен­довано до наступного рівня Реальні Акаде­мічні

 

Інженерний Науково-дослідний
Відмінно Добре Задовільно
ECTS

“A”

ECTS

“B”

ECTS

“C”

ECTS

“D”

ECTS

“E”

К-ть К-ть К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Денна
Магістри
Бакалаври
   Заочна
Магістри
Бакалаври
Іноземці
Усього
Форма навчання /

Освітній ступінь

За замовленням
підприємств
Рекомендовано
до
впровадження
Захищено на
підприємстві
Комплексне дипломне проектування Рекомендовані

до друку

результати
проектів (робіт)

Загальна
кількість
виконавців
Між­
кафедральне (виконавців)
У межах
випускової
кафедри
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    Денна
Магістри
Бакалаври
   Заочна
Магістри
Бакалаври
Іноземці
Усього

Голова екзаменаційної комісії № ____________________________

[1] Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

[2] При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо- та/або відеоапаратура тощо.