Практична підготовка студентів. 207 Бакалавр

Навчальні практики

Навчальні практики для студентів РВО «бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» проводяться у навчальних лабораторіях та  на базі лабораторії кафедри водні біоресурси та аквакультура  ОДЕКУ. Також студенти мають право на проходження навчальних практик в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і отримавши дозвіл керівника практики.

Метою навчальних практик є закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час аудиторних занять.

Під час проходження навчальних практик студенти отримують знання про видове різноманіття, систематичне положення, біономію, екосистемний підхід при вивченні водних біоресурсів, а також навики самостійної роботи визначення кількісних і якісних показників різних угруповань гідробіонтів як складових біоти водойм; знання щодо експлуатації гребль, дамб, каналів, водоскидів, рибозахисних споруд; корми та кормосуміші, тощо.

Після проходження навчальних практик студенти вміють  користуватись методологією  визначення таксономічної належності представників хордових для роботи в усьому тематичному спектрі теоретичних та практичних питань раціонального природокористування; володіють знаннями класифікації окремих таксонів нижчих та вищих водяних рослин та знають відмінності в їх будові; гідробіоценозів та  штучних водних біоценозів; володіють методами та методиками збору необхідної гідрохімічної, гідробіологічної та іхтіологічної інформації; вміють узагальнювати і аналізувати дані з гідробіологічного та екологічного стану водойм та складати раціон для годівлі риб, тощо.

Акваріальна лабораторія, що створена при кафедрі водних біоресурсів та аквакультури, оснащена великою кількістю акваріумів, мікроскопами, бінокулярами, різним лабораторним приладдям для проведення повного еколого-біологічного аналізу об’єктів аква- та марикультури, препарування риби, тощо. Головною функцією лабораторії є впровадження інноваційних підходів при проведенні лабораторних, практичних занять та проведення навчальних практик.

Навчальна практика  за спеціальністю РВО «бакалавр»

Навчальна практика за спеціальністю, для студентів РВО «бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», проводиться на базі лабораторії кафедри водних біоресурсів та аквакультури  ОДЕКУ. Також студенти мають право на проходження навчальної практики в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і отримавши дозвіл керівника практики.

Метою навчальної практики за спеціальністю – є отримання знань в галузі функціонування водних екосистем, раціонального використання, управління, контролю та охорони водних біологічних ресурсів, роботи підприємств аквакультури; навичок застосування сучасних методів збору та обробки біологічної інформації, виконання основних видів польових і лабораторних робіт з використанням сучасних приладів і обладнання; вміння роботи з технічною документацією.

Під час проходження навчальної практики за спеціальністю студенти отримують знання про видове різноманіття, систематичне положення, біономію, екологію промислових видів тварин і рослин та об’єктів аквакультури, як основу експлуатації і відтворення водних біоресурсів, тощо.

Після проходження навчальної практики студенти вміють  практично здійснювати видову диагностику рослинних та тваринних об’єктів біоресурсу методами зоологічної та ботанічної систематики; визначати тип життєвої форми об’єктів біоресурсу методами гідробіології; створювати елементи технологічних регламентів об’єктів аквакультури та ін., а також отримують практичні навики роботи з промисловим обладнанням та технічним обладнанням  штучного розведення об’єктів аквакультури.

Навчальна практика за спеціальність являється одним із заключних етапів практичного навчання та підготовчим етапом для виконання кваліфікаційної роботи РВО «Баклавр». Вона проводиться на останнім році навчання з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю до самостійної трудової діяльності, а також сприяє накопиченню матеріалу для підготовки кваліфікаційної бакалаврської роботи.