flowers

Наказ про внесення змін до контрактів проректорів університету

flowers
  • 10.08.2022

Н А К А З

«08» серпня 2022 р.

№ 115-ОД

«Про внесення змін до контрактів проректорів університету»

У зв’язку з переходом з 05.08.2022р. проф. Хохлова В.М. на посаду професора кафедри метеорології та кліматології та звільненням з посади проректора з навчально-методичної роботи університету, а також скасуванням цієї посади в штатному розкладі університету

НАКАЗУЮ:

1. Провести перерозподіл обов’язків між проректорами університету та внести з 08.08.2022р. такі зміни до діючих контрактів:

1.1. В контракті першого проректора-проректора з навчальної роботи Сербова Миколи Георгійовича:
“1. Планування, організація, контроль та управління навчально-методичною роботою в університеті по методичному забезпеченню освітнього процесу університету у відповідності до діючих в університеті нормативних вимог, в тому числі:
– планування, аналіз та контроль науково-методичного забезпечення підготовки фахівців за всіма формами навчання по спеціальностях, спеціалізаціях, навчальних дисциплінах;
– планування, аналіз та контроль підготовки і видання навчально-методичного забезпечення навчального процесу (методичних вказівок);
– організація, управління та контроль роботи по створенню, удосконаленню та затвердженню графіків навчального процесу, навчальних планів, в т.ч. робочих навчальних планів, всіх програм підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, за якими працюють навчальні підрозділи університету;
– організація та контроль навчально-методичної роботи кафедр, відокремлених структурних підрозділів, гідрометеорологічного інституту та факультетів по створенню та обновленню у відповідності з державними вимогами та нормативними положеннями, що діють в ОДЕКУ, навчально-методичних комплексів спеціальностей та навчальних дисциплін за всіма формами навчання;
– аналіз і контроль виконання робочих навчальних планів, робочих програм дисциплін, методики контролю якості знань студентів на кафедрах. Контроль за впрова-дженням в навчальних підрозділах університету дистанційної форми організації навчального процесу;
2. Організація та контроль роботи по самоаналізу діяльності навчальних підрозділів та університету в цілому, підготовки матеріалів до ліцензування та акредитації освітніх програм на рівнях вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.
3. Організація роботи та контроль роботи гарантів освітніх програм та груп забезпечення спеціальностей по створенню та удосконаленню освітніх програм підготовки на рівнях вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.
4. Планування, організація та контроль за підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників університету у відповідності до діючих в університеті нормативних вимог.
5. Організація, планування та контроль роботи навчально-методичного відділу, лабораторії забезпечення якості освітнього процесу.
6. Контроль за призначенням та скасуванням соціальної стипендії студентам та аспірантам університету.
7. Організація щорічного проведення рейтингування підсумків роботи кафедр та науково-педагогічних працівників за допомогою відповідних модулів АСУ УЗ.
8. Контроль виконання та оновлення згідно з нормативними вимогами поло-жень, порядків та іншої розпорядчої документації, яка стосується питань методично-му забезпеченню освітнього процесу університету, ліцензування та акредитації освіт-ніх програм, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, а також рейтингування підсумків роботи кафедр та науково-педагогічних працівників.

1.2. В контракті проректора з наукової роботи Тучковенка Юрія Степановича:
1. Організація, планування та контроль роботи редакційного відділу.
2. Організація та контроль роботи по самоаналізу діяльності навчальних під-розділів та університету в цілому, підготовки матеріалів до ліцензування та акредита-ції освітніх програм на PhD рівні вищої освіти.
3. Організація роботи та контроль роботи гарантів освітніх програм та груп забезпечення спеціальностей по створенню та удосконаленню освітніх програм підготовки на PhD рівні вищої освіти.
4. Планування, аналіз та контроль підготовки і видання навчально-методичного забезпечення навчального процесу (підручники та навчальні посібники).
5. Впровадження автоматизованої системи управління навчальним процесом в навчальних та інших підрозділах університеті (АСУ УЗ).
6. Організація та контроль ведення і наповнення репозитарію навчально-методичної літератури;
7. Виконання обов’язків LEAR при виконанні та звітуванні по міжнародним науковим проектам Єврокомісії.

1.3. В контракті проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку університету Крачковської Марії Антоновни:
1. Організація та контроль забезпечення проживання у гуртожитках здобувачів вищої освіти, які мають право на безплатне проживання.
2. З 08.08.2022р. ввести посаду помічника ректора з питань виховної роботи зі здобувачами вищої освіти на громадських засадах, передбачивши в посадових обов’язках:
– Організацію та контроль виховної роботи серед студентів та аспірантів під час освітнього процесу та у позанавчальний час, організація культурно-масової роботи, дозвілля студентів.
– Контроль організації фізкультурно-оздоровчою роботи кафедри фізичного виховання та валеології та спортивного клубу серед студентів, аспірантів та докторантів.
– Організація та контроль роботи заступників деканів по виховній роботі.
– Організація, планування та контроль роботи відділу з організації виховної роботи студентів та музею університету.
– Організація, планування та контроль роботи з дотримання принципів гендерної рівності в університеті.
– Організація стосунків між адміністрацією університету та студентськими громадськими організаціями, в т.ч. органів студентського самоврядування.

3. Інформую, що питання:
– Організація, планування та контроль роботи Методичної Ради університету;
– Контроль за виконанням міжнародних та вітчизняних освітніх проектів та програм, що реалізуються в університеті;
– Організація розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності університету та його підрозділів, в т.ч. контроль за роботою системи Е-навчання (Moodle), офіційного сайту університету;
– Організація, планування та контроль роботи обчислювального центру університету

відношу до компетенції ректора університету.

4. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) підготувати до 25.08.2022р.:
– додатки до діючих контрактів проректорів університету у відповідності до пункту 1 цього наказу;
– посадові обов’язки помічника ректора з питань виховної роботи зі здобувачами вищої освіти на громадських засадах з врахуванням пункту 2 цього наказу;
та забезпечити їх підписання у встановленому порядку до 01.09.2022р.
6. Розмістити копію цього наказу на сайті університету.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Ректор

Степаненко С.М.