flowers

Наказ 174-ОД. Зміни до положень щодо семестрового контролю

flowers
  • 2.11.2022

НАКАЗ

«31» жовтня 2022 р.

№ 174-ОД

«Про затвердження змін до деяких положень ОДЕКУ щодо підсумкового семестрового контролю»

На виконання рішення Вченої ради ОДЕКУ від 27.10.2022 р.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести з 01.11.2022р. наступні зміни до Положення “Про проведення підсумкового контролю знань студентів ОДЕКУ” (ред. наказу № 214 від 30.10.2020р.):

до пункту 2.3 додати у якості передостаннього абзацу:

формою підсумковою семестрового контролю за всіма освітніми програмами для навчальних дисциплін, які викладаються в останньому семестрі, є залік.”

додати підпункт. 2.6.3 наступного змісту:

“2.6.3. У випадку, коли навчальна дисципліна вивчається більше одного семестру, до Додатку до документу про вищу освіту (диплому) навчання береться середня оцінка (), яка розраховується за формулою, наведеної у пункті 2.3 Положення про інформацію, що зазначається у документах про вищу освіту ОДЕКУ (ред. наказу № 31 від 26.02.2021р.)“;

до пункту 4.6 додати абзац:

для таких студентів до початку наступного семестру за наказом, який готується навчальним відділом, організується додаткова скорочена сесія, під час якої студент має можливість ліквідувати заборгованість з практичної частини курсу у порядку, визначеному у п.4.3 цього Положення, та пройти підсумкову атестацію комісією у порядку, визначеному у розділі 6 цього Положення.

у пункт 5.2 додати речення:

У випадку, коли навчальна дисципліна вивчається більше одного семестру, до програми семестрового контролюючого заходу (залік, екзамен) включається питання виключно за навчальним матеріалом, який запланований для вивчення у даному семестрі”;

– перше речення пункту 6.1 викласти у такій редакції:

“Останньою частиною підсумкового контролю з навчальної дисципліни є підсумкова атестація комісією у складі:

– декан або заступник декана з навчальної роботи (голова комісії);

– співробітник відділу забезпечення якості освітньої діяльності.

до пункту 6.1 додати абзац:

Атестація комісією студентів випускних курсів в останньому семестрі, які мають академічну заборгованість з навчальних дисциплін, проводиться до початку виконання наступного етапу підсумкової атестації (виконання кваліфікаційної роботи). Процедура ліквідації заборгованості оформлюється відповідним розпорядженням директора (декана) інституту (факультету).”

2. Внести з 01.11.2022р. наступні зміни до Положення “Про екзаменаційні комісії Одеського державного екологічного університету” (ред. наказу № 31 від 26.02.2021р.):

При наявності декількох підсумкових оцінок з однієї навчальної дисципліни до зведеної відомості береться середня оцінка (), яка розраховується за формулою:

form
де n – кількість семестрів, протягом яких вивчалася освітня компонента;  – загальний бал успішності (кількісна оцінка) в і-тому семестрі;  – обсяг кредитів ЄКТС, визначених для вивчення освітньої компоненти в і-тому семестрі згідно із затвердженими навчальними планами.”

3. Внести з 01.11.2022р. наступні зміни до Положення “Про освітні програми та навчальні плани ОДЕКУ” (ред. наказу № 7 від 03.02.2022р.):

до пункту 4.5 додати абзац:

Формою підсумкового семестрового контролю для всіх дисциплін останнього семестру початкового, 1-го та 2-го рівнів підготовки є залік.”

4. Зав. кафедрами на чергових засіданнях кафедр обговорити питання впровадження зазначених змін до деяких положень ОДЕКУ щодо підсумкового семестрового контролю та взяти під контроль їх виконання, починаючи з зимової сесії 2022/23 н.р.

5. Обчислювальному центру ОДЕКУ розмістити нові редакції положень на офіційному сайті університету до 05.11.2022р.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора-проректора з навчальної роботи Сербова М.Г.


Ректор

Степаненко С.М.