About subdivisions of the university block

Статті у зарубіжних виданнях, які індексуються міжнародними базами даних:

 

 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Стаття «Structural components of sociopragmatic competence of foreifn students»  на міжнародній VІІ International scientific and practical conference  «Innovative areas of solving problems of science and practice». Oslo,  Norway, November 08-11, 2022 ISBN – 979-8-88831-925-3

DOI–10.46299/ISG.2022.2.7  (англ. мовою) – р. 377-384.

 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Стаття у фаховому виданні ЄС «Структурні компоненти соціопрагматичної компетенції студентів-іноземців» на конференції Science of post-industrial society: globalization and  transformation processes, Ukrain-Austria, November,  25th, 2022. – р. 250-256.

DOI 10.36074/grail-of-science.25.11.2022.49

 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Стаття у фаховому виданні ЄС «Social and pedagogical approach in the process of forming the foreign students competence at the University» на 7th International Scientific and Practical Conference “CURRENT ISSUES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCITNTIFIC RESEARCH” April 19-20, Orleans, France. – р. 117-124.

DOI 10.51582/interconf.19-20.04.2023.011

 

Наявність апробаційних або науково-популярних публікацій з наукової або професійної тематики:

 

 • Воронежцева А.А., Чорна О.В.  Тези доповіді: «Погружение в другую культуру как одно из условий воспитания студентов-иностранцев в вузе». ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи» (15 листопада 2018).Збірник наукових праць/[упоряд.Ю.І.Колісник – Гуменюк]; – Київ- Львів – Бережани – Гомель: СПОЛОМ, 2018.- Вип.3 – 451 с. –с.125-134.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В.  Содержание аффективного компонента социопрагматической компетнтности студентов-иностранцев. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи» 2019р. Збірник наукових праць/[упоряд.Ю.І.Колісник – Гуменюк]; – Київ- Львів – Бережани – Гомель: СПОЛОМ, 2018.- Вип.4, т.1, – 451 с. –с.38-42.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Структурные компоненты соципрагматической компетентности студентов. / Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одесса: Астропринт, 2019, Вип.№32. – 97 с. – с.72-78.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Тези доповіді «Содержание предметно-практического  компонента социопрагматической компетентности студентов-иностранцев». Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/[упоряд.Ю.І.Колісник – Гуменюк]; – Київ- Львів – Бережани – Гомель: СПОЛОМ, 2019.- Вип.5. – 381 с. –с.93-97.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В., Эсаулова Г.  Социальные и культурные факторы социокультурного контекста социальной адаптации студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/[упоряд.Ю.І.Колісник – Гуменюк]; – Київ- Львів – Бережани – Гомель: СПОЛОМ, 2020.- Вип.6. – 469 с. –с.31-36.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Культурологический подход в процессе социального воспитания студентов-иностранцев в вузе: Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/[упоряд.Ю.І.Колісник – Гуменюк]; – Київ- Львів – Бережани – Гомель: СПОЛОМ, 2020.- Вип.7. – 381 с. –с.71-75.

 

Навчально-методичні видання:

 

 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Методичні вказівки та контрольні завдання з навчання аудіювання й писемного мовлення з дисципліни „Українська мова” для слухачів-іноземців підготовчого відділення, Одеса, ОДЕКУ, 2018. – 31 с.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна» для самостійної роботи слухачів-іноземців підготовчого відділення ( домашнє читання), Одеса, ОДЕКУ, 2019. – 25 с.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Методичні вказівки з формування слухомовленнєвих навичок з дисципліни «Російська мова як іноземна» для слухачів-іноземців факультету до вузівської підготовки, Одеса, ОДЕКУ, 2021. – 37 с.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Методичні вказівки та контрольні завдання з формування й закріплення слухомовленнєвих навичок з дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів-іноземців підготовчого відділення, Одеса, ОДЕКУ, 2022. – 36 с.
 • Воронежцева А.А., Чорна О.В. Методичні вказівки з навчання читання для слухачів-іноземців підготовчого відділення з дисципліни „ Українська мова як іноземна» (на матеріалі текстів з країнознавства), Одеса, ОДЕКУ, 2023. – 63 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування:

 

 • Короткострокові он-лайн курси підвищення кваліфікації «Екосистема цифрових рішень для освіти: сучасні сервіси та інструменти; цифрові вміння (Digital Skills) та компетентності; електронне освітнє середовище закладу освіти; цифрова трансформація уроку», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Центр освітнього консультування, ТОВ «Академія цифрового розвитку», Навчальний центр ТОВ «Едпро Дистрибюшн», ГО «Ukraine Active», 24 – 28 квітня 2023 року обсягом 30 академічних годин (1 кредит ЄКTС)
 • Он-лайн семінар з підвищення кваліфікації на тему «Проходження через виклики: надрукуватися у Scopus та  WoS безоплатно» – 27.06.2023. Обсяг 2 акад.год (0,07 кредити ЄКTС)

 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях.

 

Ст. викладач Воронежцева А.А. – членкиня освітнього проекту «На урок» (українська освітня екосистема для роботи та професійного зростання освітян України). Є авторкою розробок.