About subdivisions of the university block

Науково-дослідний проект кафедри українознавства та соціальних наук:

 

Протягом 2017-2021 років науково-педагогічними працівниками кафедри розроблялася комплексна науково-дослідна тема «Тенденції розвитку соціально-політичних та культурно-освітніх процесів  у контексті реформування сучасного українського суспільства» (Номер держреєстрації 0117U000853). За результатами цієї роботи було підготовлено заключний звіт, який отримав ухвальну оцінку та відповідні рекомендації, щодо подальших досліджень, на засіданні науково-технічної ради ОДЕКУ .

 

Основні результати науково-дослідної роботи знаходять відбиття у відповідних наукових публікаціях та через участь співробітників кафедри в науково-практичних конференціях, серед яких в останні 3 роки, зокрема:

 

у 2020 році 8, з них:

 

 • 3 міжнародних (в Україні): 

 

– ІІ Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність», м.Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 27-28 березня 2020 р. –  1 співробітник    (Олійник А.М.)

– XV Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері» м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет,18 травня 2020 р.   1 співробітник  (Нєвєйкіна Г.І.)

– Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Переяслав-Хмельницький, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 30 квітня  2020 р. –  1 співробітник  (Нєвєйкіна Г.І.) 

– Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований ‘2020» м. Одеса, 14-16 листопада 2020 р. –  1 співробітник  (Троян А.О.)

 

 • 5 у далекому зарубіжжі:

 

– VI International Scientific and Practical Conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them», October 26-30, 2020). Milan, Italy –  1 співробітник (Бубнов І.В.)

– Х International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought»,  November 23-26, 2020, Vancouver, Canada–  1 співробітник (Мирошниченко М.І.)

– V International Scientific and Practical Conference «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION», December 9-11, 2020. London, UK – 1 співробітник  (Троян А.О.)

– International scientific conference «INNOVATION AROUND US ‘2020». , February 27-28, 2020,. Tsenov Academy of Economics –Svishtov, Bulgaria – 2 співробітники  (Глушкова Н.М., Слободянюк О.Р.)

– International Scientific and Practical Conference «Scientific and technological revolution of the XXI century ‘2020», June 12, 2020., Karlsruhe, Germany –  1 співробітник  (Нєвєйкіна Г.І.)

 

у 2021 році 13, з них:

 

 •   2 міжнародних (в Україні):

 

– XХVІ Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» ОДАБА, 22 квітня 2021, Одеса, 2021. –  3 співробітники    (Бубнов І.В., Краснянська Н.Д., Слободянюк О.Р.)

– Міжнародна науково-методична конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 березня 2021 року. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди –  1 співробітник  ( Невєйкіна Г.І.)

 

 • 11 у далекому зарубіжжі:

 

– XII International Scientific and Practical Conference “Advances in Technology and Science” March 16-19, 2021 Berlin, Germany  2021. –  1 співробітник (Бубнов І.В.)

– XII International Science Conference «TOPICAL TENDENCIES OF SCIENCE AND PRACTICE», December 7-10, 2021, Edmonton, Canada. –  2 співробітники  (Силенко А.О., Бубнов І.В.)

– XIII International Science Conference «PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE», December 14-17, 2021, Prague, Czech Republic . –  2 співробітники  (Силенко А.О., Бубнов І.В.)

– V International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND SCIENTIFIC BASES OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THOUGHT» Rome, Italy February 16 – 19, 2021. –  2 співробітники  (Глушкова Н.М. Слободянюк О.Р.)

– XXII International Scientific and Practical Conference. INTERACTION OF SOCIETY AND SCIENCE: PROSPECTS AND PROBLEMS.  London, England April 20 – 23, 2021. –  2 співробітники  (Глушкова Н.М. Слободянюк О.Р.) 

– XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11-14, 2021, Varna, Bulgaria. –  1 співробітник (Мирошниченко М.І.) 

– XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. –  1 співробітник (Мирошниченко М.І.) 

– XI International scientific-practical conference «MODERN ASPECTS OF SCIENCE AND PRACTICE», November 30-December 03, 2021, Melbourne, Australia. –  1 співробітник (Мирошниченко М.І.) 

– IV International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovation sand development prospects”, September 25-27, 2021, Berlin, Germany.  – 1 співробітник (Кантаржи Н.І.)

– ІІІ International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” , August 29-31, 2021, Berlin, Germany.  – 1 співробітник (Троян А.О.)

– ІІ International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research  development”, August 4-6, 2021, Chicago,USA – 1 співробітник (Троян А.О.)

 

у 2022 році 6, з них:

 

 • 1 всеукраїнська:

 

– Всеукраїнська науково-практична конференція. «Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції». Житомир: Держ.універ. «Житомирська  політехніка», 30 листопада, 2022 р. 1 співробітник (Краснянська Н.Д.)

 

 • 3 міжнародних (в Україні):

 

– ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (м. Одеса, 17 травня 2022 р. – 2 співробітники  (Глушкова Н.М. Слободянюк О.Р.)

– ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (м. Одеса, 17 листопада 2022 р. ) – 3 співробітники (Глушкова Н.М. Слободянюк О.Р., Краснянська Н.Д.)

– Міжнародна науково-методична конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 січня 2022 року.  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди. –  1 співробітник ( Невєйкіна Г.І.)

 

 • 2 у далекому зарубіжжі:

 

– XI International Scientific and Practical Conference «Actual problems of learning and teaching methods», 6-9 December. 2022,Vien, Austria. – 2 співробітники  (Бубнов І.В., Мирошниченко М.І.)

– Міжнародна  наукова  інтернет-конференція «Інформаційне  суспільство:  технологічні,  економічні  та  технічні аспекти  становлення», м. Тернопіль,  Україна    м. Переворськ,  Польща,  18-19  жовтня  2022 р. – 1 співробітник   (Бубнов І.В.)

 

Загальна інформація про кількісні та якісні показники участі викладачів кафедри у науково-дослідній роботі протягом 2020-2022 рр. представлені в таблиці

 

Календарний рік

Наукові статті

Тези конференцій Кількість конференцій Кількість учасників конференцій
2020 8 10 8 12
2021 2 16 13 19
2022 2 4 6 9

 

За специфічних умов роботи у зазначений період (карантинні обмеження, військовий стан) залучення співробітників кафедри до розвитку міжнародного наукового співробітництва здійснювалася переважно у дистанційному форматі, через участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Детальна інформація про що надана у таблиці.

 

Календарний рік Загальна кількість міжнародних науково-практичних конференцій В тому числі, міжнародні конференції в Україні В тому числі, міжнародні конференції за межами України
2019 22 7 15
2020 8 3 5
2021 13 2 11
2022 5 3 2
загалом 48 15 33

 

Серед найбільш значущих наукових публікацій викладачів кафедри останніх років виділяються:

 

 • Доцент Бубнов І.В.

 

– Бубнов І.В. До проблеми інтеграції мігрантів в контексті європейської політики мультикультуралізм// Інтелект. Особистість. Цивілізація. Зб. наук. праць з соціально-філософських проблем. Кривий Ріг, ДонНУЕТ, 2018. –  Вип.14.  С.77-83.

– Бубнов І.В. Культура формування політичного іміджу як нагальна проблема іміджелогії в Україні// Науковий вісник міжнародного гуманітарного унірерситету. Серія: Історія. Філософія. Політологія Збірник наукових праць, 2019. – Вип. 16. С.91-95

– Bubnov I.V. Social-liberal idea in the context of transformation processes of modern Ukraine// International periodic scientific journal «Sworld» – Issue №1. Published by: SWorld & D.A. Tsenov Academy   of Economics,  Bulgaria. –  pp.242-246. (ISSN 2410-6615 DOI: 10.30888/2410-6615.2019.01.01.-027) (IndexCopernicus).

– Bubnov I.V. Problems of formation of post-industrial education in modern Ukraine// International periodic scientific journal «Modern engineering and innovative technologies» – Issue №8, Part 3.  Published by: Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany. – pp.89-92. (ISSN 2567-5273 DOI: 10.30890/2567-5273.2019-08-03-011) IndexCopernicus (ICV: 71.70).

– Бубнов І.В.. Халілова-Чуваєва Ю.О. Інформаційні технології як фактор формування інноваційний якостей особистості/ Развитие технологий будущого: монографія/ [авт.кол.]. –Одесса: Куприенко СВ, 2018. – С.91-98,152. (Глава 10 колективної монографії).

– Бубнов И.В.. Халилова-Чуваева Ю.А. Политическая имиджеология: стадии становлення и проблемы современности/ Научное  окружение  современного  человека:  экономика  и  торговля, менеджмент  и  маркетинг,  туризм  и  рекреация,  образование  и  педагогика, филология, языковедение и литературоведение, юридические и политические науки.  Книга  3.  Часть  2:  серия  монографий  /  [авт.кол. :  И.Я.  Львович,  Г.А. Мохоров, Ю.П. Олексин, Н.Н. Сас, Н.М. Сирота и  др.].  – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2020 – С.134-142, 155-156. (Глава 15 колективної монографії). ISBN 978-617-7414-87-1, DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-02-015)/

– Бубнов І.В., Мирошниченко М.І., Досвід і проблеми впровадження системи е-навчання у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін / І.В. Бубнов, М.І. Мирошниченко // Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеський державний екологічний університет. _Одеса: ТЕС, 2019. С.17-21 

– Бубнов І.В. Інформаційні технології як імператив формування інноваційної особистості// Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020.-  Published by: Milan, Italy. – рр.475-478. 

– Бубнов І.В. Деякі питання якості освіти під час дистанційного навчання// Abstracts of ХІІ International Scientific and Practical Conference «Advances in Technology and Science» (March 16 – 19, 2021). Berlin, Germany.Milan, 2021-  Published by: Milan, Italy. – рр.158-162. ISBN – 978-1-63732-133-1 

– Бубнов І.В., Сіленко А.О.  Соціальні досягнення і ризики цифрової економіки// Abstracts of XII International Science Conference «TOPICAL TENDENCIES OF SCIENCE AND PRACTICE», December 7-10, 2021, Edmonton, Canada. рр.146-150. 

– Бубнов І.В. Проблеми розвитку освітньої сфери України в контексті діджиталізації суспільних відносин. Міжнародної  наукової  інтернет-конференції «Інформаційне  суспільство:  технологічні,  економічні  та  технічні аспекти  становлення», м. Тернопіль,  Україна    м. Переворськ,  Польща,  18-19  жовтня  2022 р. ГО «Наукова спільнота»; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – Випуск  71.  С. 7-9

– Бубнов І.В. Some problems of the development of  education in Ukraine in the aspect digitization Actual problems of learning and teaching methods. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference, 6-9 December. Vien, Austria. 2022. Рр.294-296

 

 • Старший викладач Краснянська Н.Д.

 

– Краснянська Н.Д. Сталий розвиток та екологічна освіта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. Запоріжжя: КПУ,2021. Вип.74,, т.3.С.10-15.

– Краснянська Н.Д. Дисидентський рух на Півдні України в другій половині 50-60-роках. Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць: Серія: «Історія». ОНПУ, .Одеса: «Екологія», 2020. – Вип. №42. С. 63-73.

– Краснянська Н.Д., Слободянюк О.Р. І.Могильницький-провісник національного відродження Галичини. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. Запоріжжя: КПУ, 2020.-Вип.70, Т.4. С.10-15. 

– Краснянська Н.Д. Внесок  руху  «шістдесятників » у розвиток  української культури  в другій  половині 50 –60 –х   роках. Інтелігенція і влада.  Зб. наукових праць. Вип. (40). Одеса, ОНПУ, 2019. C.40-52.

– Краснянська Н.Д., Слободянюк О.Р. Внесок  інтелігенції  у розвиток  української  культури  в другій  половині 50-60-х роках  ХХ ст. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал № 14. Одеса, ОНУ, 2019.  С.115-119

– Краснянська Н.Д. Українська сучасна культура як цілісна система. Сучасні проблеми гуманітарно-правових наук. Зб.наукових статей за матеріалами Всеукраїнської Internet конференції «Актуальні проблеми гуманітарно-правових наук» (Березень 2018 р) Від. редК.В.Ніколенко.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. С. 82 – 84.

– Краснянська Н.Д. Значення екологічної освіти у формуванні екологічної культури студентів.Актуальні дослідження в соціальній сфері : Матеріали ХХ  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2022 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2022. С.157-159.

– Краснянська Н.Д. До концепції сталого розвитку в Україні.Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Житомир: Держ.універ. «Житомирська  політехніка», 30 листопада,2022. С.20-21

– Краснянська Н.Д. Освіта і наука для сталого розвитку. Матеріали ХХVI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»,22квітня 2021. – Частина 1.- Одеса, ОДАБА, 2021. С. 76-79.

– Краснянська Н.Д. Особливості концепції освіти для сталого розвитку. Матеріали ХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», Одеса, ОНПУ, 17травня 2019 р ./гол.редВ.В.Корнещук..- Одеса: ФОП Бондаренко М.О. 2019. С.148-150.

– Краснянська Н.Д. Особливості формування політичної культури студентської молоді. Матеріали  XXIII міжнародної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»,  19-20 квітня 2018р. – Частина 1. – Одеса, ОДАБА, 2018. С. 77 – 79.

 

 • Старший викладач Глушкова Н.М.:

 

– Глушкова Н.М. Кантаржи Н.І. Соціально-історичні аспекти в процесі взаємовпливу    української мови з етнічними мовами півдня України. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference.Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněny Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. Pp. 810-815.

– Глушкова Н.М., Кантаржи Н.І. Використання технічних та мультимедійних засобів навчання на заняттях з української мови як іноземної. Инновационные взгляды в будущее. – Одеса: Куприенко С.В., 2019 – 72 с

– Глушкова Н.М., Слободянюк О.Р. Внесок І. Могильницького у розвиток націєтворчих  процесів в Україні.  Зб. наукових праць «Інтелігенція і влада». Вип. 40. 2019. – Одеса: «Екологія», 2019. С.  178-186. 

– Глушкова Н.М., Слободянюк О.Р. Українська національна ідея в романтичній спадщині М. Костомарова. International scientific conference INNOVATION AROUND US ‘2020. Conference proceedings February 27-28, 2020. Published by:SWorld &D.A. Tsenov Academy of Economics –Svishtov,Bulgaria. – p. 69-74.

– Глушкова Н.М. Слободянюк О.Р. Утвердження   культурної   та національної  ідентичності українців  Галичини  ХІХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Вип. 76., т.3 –  КПУ, 2021. С.8 – 12. 

– Глушкова Н.М., Сорочан Т.В. Соціально-психологічні засади міжособистісного спілкування студентської молоді. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-практичної конференції   «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Одеса, 17 травня 2019 р./ гол. ред. В.В.Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко  М.О.,  2019. С. 140-142.

– Глушкова Н. М., Керецман В. М. Професійний стрес у педагогічній діяльності: матеріали Чотирнадцятої міжнародної наук.-практ. конф. [«Актуальні дослідження в соціальній сфері»], (Одеса, 18 листопада 2019 р.). – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. C. 92–94.  

– Глушкова Н. М., Іванова К. М. Діловий етикет – важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців : матеріали Чотирнадцятої міжнародної наук.-практ. конф. [«Актуальні дослідження в соціальній сфері»], (Одеса, 18 листопада 2019 р.). – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. C. 130–132. 

– Глушкова Н.М., Слободянюк О.Р. ВІДТВОРЕННЯ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В РОМАНТИЗМІ М.КОСТОМАРОВА. THEORETICAL AND SCIENTIFIC BASES OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THOUGHT. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Rome, Italy February 16 – 19, 2021. С.206-209.

– Глушкова Н.М., Слободянюк О.Р. НАРОДНЕ МАЛЯРСТВО В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. INTERACTION OF SOCIETY AND SCIENCE: PROSPECTS AND PROBLEMS. Abstracts of XXII International Scientific and Practical Conference. London, England April 20 – 23, 2021. С 42-45.

– Глушкова Н.М. Соціально-психологічні аспекти дистанційного навчання у вищій школі в сучасних умовах. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали дев`ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2022 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2022. С.160-161.

– Глушкова Н.М. Гендерні особливості управління трудовим колективом.

– Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали двадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2022 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2022.С.56-58.

 

 • Старший викладач Мирошниченко М.І.

 

– МирошниченкоМ.І. Компонент «вода» в українській фразеології.  Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 11(55). Ч.7. С. 55-59  – Index Copernicus 

– Мирошниченко М.І. Переклад фразеологізмів як засіб удосконалення мовної компетенції студентів. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав, 2020. Вып. 5(61). Ч. 8. С. 135-139 – Index Copernicus

– Ovcharuk Valeriia A., Daus Mariia E., Kichuk Natalia S., Myroshnychenko Mariia I., Daus Yurii V. The analysis of time series of river water mineralization in the Dnipro basin with the use of theoretical laws of random variables distribution.  Journal of Geology, Geography and Geoecology. №29 (1). РР.166–175. –  Web of Science 

– Ovcharuk Valeriya,  Gopchenko Eugene,  Kichuk Nataliya,  Shakirzanova Zhannetta, Kushchenko Liliia, and Myroschnichenko Mariia.Extreme hydrological phenomena in the forest steppe and steppe zones of Ukraine under the climate change.  Proceedings of the  International Association of Hydrological Sciences: An open-access publication for refereed proceedings in hydrology.  Proc. IAHS. Vol.383. РР. 229-235. URL: https://doi.org/10.5194/piahs-383-229-2020. – Scopus 

– Ovcharuk V., Kichuk N., Lutai D., Kushchenko L., Myroshnychenko M. Hydrochemical regime and water quality of the Danubian lake Katlabukh.  Acta gydrologica Slovaca. 2022. Vol. 23, No. 1. РР. 109 – 116.  Scopus. 

– Мирошниченко М.І Місце й функції жаргонної лексики в мовленні студентів/ Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в епоху дисбалансів». Збірник центру наукових публікацій «Велес».– Ч. 1.  – К.: Центр наукових публікацій, 2018. –  С.71-75 

– Мирошниченко М.І. До історії вивчення українських іменників-назв діячів // Матеріали  ХХХVІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції «Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах  глобалізації»: Зб. наук. праць.Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 36. С. 439-441

– Мирошниченко М.І Головні проблеми розвитку соціуму крізь призму соціальної політики/ Матеріали  ХХХХІ Міжнародної  науково-практичної  Інтернет-конференції «Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах  глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 41.- С. 420-424

– Бубнов І.В., Мирошниченко М.І., Досвід і проблеми впровадження системи е-навчання у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін / І.В. Бубнов, М.І. Мирошниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» 26 – 27 березня 2019 р., Україна, м. Одеса

– Мирошниченко М.І. Фемінітиви на сучасному рівні розвитку української мови // The Х-th International scientific and practical conference “Trends in the development of modern scientific thought,  November 23-26, 2020, Vancouver, Canada. –  pp. 620-622

– Мирошниченко М.І. Формування україномовної особистості студента технічного ЗВО // The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11-14, 2021, Varna, Bulgaria. pр. 462-464

– Мирошниченко М.І. Відображення українського комунікативного етикету в листуванні Лесі Українки. // The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. pр. 580-582

– Мирошниченко М.І. Вивчення й застосування комунікативних стратегій  на практичних заняттях з ділового спілкування// The XI International Science Conference «Modern aspects of science and practice», November 30 – December 03, 2021, Melbourne, Australia. Рр.444-447

– Мирошниченко М.І. Гендерне виховання студентів.  The 11th International scientific and practical conference «Actual problems of learning and teaching methods», December 06 – 09, 2022. Vienna, Austria. International Science Group. 2022.  рр. 346-348.

 

 • Старший викладач Нєвєйкіна Г.І.

 

– Нєвєйкіна Г.І. The phenomenon of youth socialization in the condition of information society: features, problems, risks Abstracts of the International Scientific and Practical Conference «Scientific and technological revolution of the XXI century ‘2020»- Karlsruhe, Germany. No 1 on June 12, 2020. P. 103-107

– Нєвєйкіна Г.І. Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної української освіти. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.-Переяслав-Хмельницький,2020,-30 квітня  2020 . =  Вип. 58. С. 275-278.

– Нєвєйкіна Г.І. Психотравмуюча ситуація: аналіз та шляхи подолання «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції: (м. Одеса, 18 травня 2020 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О. , 2020.  С. 51-53.

– Нєвєйкіна Г.І. Схильність до стресу у студентів в екзаменаційний період: причини та прояви. «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021 р. Вип.69 . С.285-287. 

– Нєвєйкіна Г.І. Сучасна інформаційна еволюція та її вплив на процес розвитку особистості. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.. 31 січня 2022 року, Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип.79. С. 205-207

– Нєвєйкіна Г.І. Основні аспекти гендерної соціалізаціі молоді в умовах нової соціокультурної реальності. Methods of solving complex problems in science, . Abstracts of XVI International Science Conference, April 25-28, 2023, Prague, Czech Republiс.2023. Рр.422-425