About subdivisions of the university block

Наукова діяльність кафедриСертифікати та грамоти працівників кафедри

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво на кафедрі гідрології суші

Робота кафедри гідрології суші здійснюється відповідно Стратегічного плану розвитку та вдосконалення освітньої діяльності на 2020–25 роки в Одеському державному екологічному університеті в галузі якості вищої освіти, наукової діяльності, міжнародних відносин, а також визначає організаційні заходи і пов’язані з ними процедури, які забезпечать якість і стандарти відповідних освітніх програм.

Стратегічний план розроблено на підставі і відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про освіту».Наукова діяльність кафедри гідрології суші

Науково-дослідна робота випускової кафедри гідрології суші виконується в рамках навчально-дослідної роботи викладачів і студентів, аспірантури та докторантури, по науковому сектору за планами Міністерства освіти і науки, за заявками Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС України), Державного агентства водних ресурсів України та ін. за основними напрямками:

 • розробка теоретичних положень і реалізація моделей в галузі гідрологічних розрахунків максимального стоку паводків та водопіль;
 • розробка і практична реалізація методу територіальних довгострокових прогнозів максимального стоку весняного водопілля;
 • водне господарство України;
 • дослідження руслових процесів;
 • дослідження гідрохімічного режиму річок і водойм.

Результатом багатолітніх науково-дослідних напрацювань вчених стало офіційне оформлення у 2021 році Одеської наукової школи теоретичної та прикладної гідрології.

Засновниками Одеської науково-дослідної школи теоретичної та прикладної гідрології були д-р техн.наук, професор Анатолій Миколайович Бефані та д-р геогр.наук, професор, Академік наук вищої школи України Євген Дмитрович Гопченко. На даний час науковим керівником (сучасним лідером) наукової школи признана д-р геогр.наук, проф. Наталія Степанівна Лобода.


Магістральними на протязі декількох десятиліть у науковій діяльності кафедри гідрології суші залишаються дослідження процесів формування максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль у різних природних умовах. Значне місце в Одеській науковій школі теоретичної і прикладної гідрології займають розробки, присвячені нормуванню характеристик гідрологічного режиму річок. Професором А.М. Бефані була обґрунтована одна із найбільш досконалих теорій формування максимального стоку, в основу якої покладена модель руслових ізохрон.

Численними учнями ця теорія була доведена до практичного застосування (О.Г. Іваненко, Н.Ф. Бефані, Ю.В. Литовченко, Л.Є. Кресс, Є.Л. Бояринцев, О.М. Мельнічук, В.А. Овчарук, М.В. Лаликін, Т.В. Одрова, М.Г. Сербов, Є.Д. Гопченко, Н.С.Лобода, О.В. Гушля, О.О. Світличний, Я.М. Іваньо, М.В. Болгов), які свого часу працювали або продовжують працювати в Одеському державному екологічному університеті. З часом в окремий науковий напрям на основі цієї теорії виокремились гідрологічні прогнози (Н.Ф. Бефані, Ж.Р. Шакірзанова).

Починаючи з 90-х років минулого століття, проф. Є.Д. Гопченко було суттєво удосконалено розрахункову схему А.М. Бефані як у теоретичному, так само і методичному відношенні. Базові рівняння описують процес формування максимальних витрат води дощових паводків і весняних водопіль в операторній послідовності «схиловий приплив – русловий стік». Доопрацьована та реалізована модель максимального стоку у низці докторських і кандидатських дисертацій, студентських магістерських роботах і дипломних проектах.

На кафедрі обґрунтований і доведений до практичного використання ансамблевий метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля – шарів стоку та максимальних витрат води, а також строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України (автори: д-р геогр. наук, проф. Гопченко Є.Д., д-р геогр. наук, проф. Шакірзанова Ж.Р.).

Протягом тривалого періоду на кафедрі виконувались науково-дослідні розробки, а саме:

 • Розрахунки та прогнози характеристик максимального стоку рівнинних річок України;
 • Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ;
 • Наукове обґрунтування змін відміток для реконструкції захисних споруд на р.Дунай з урахуванням проходження паводків в здовж українського берега;
 • Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України;
 • Оцінка випаровування з Каховського водосховища;
 • Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшів до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах;
 • Розробка методики довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля на річках Півдня України;
 • Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату;
 • Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін;
 • Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату;
 • Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату;
 • Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України.
 • Комплексний метод ймовірносно-прогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін.

На кафедрі виконувалися також НДР, що направлені на вирішення актуальних проблем закритих лиманів північно-західного Причорномор’я:

– «Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний період року»;

– «Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів»;

– «Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні»;

– «Водний баланс Хаджибейського лиману за різних умов його існування».

Наукові напрацювання викладачів кафедри гідрології суші частково використані в науково-дослідній роботі “Підготовка до видання серії монографій “Ресурси поверхневих вод України” по басейнах головних річок України”, т. 3, «Басейн Південного Бугу. Річки Причорномор’я» (робота виконувалася в Українському гідрометеорологічному інституті (м. Київ) протягом 2013 р.).

Викладачі кафедри приймали участь у сумісній розробці Молдавського національного стандарту ”Определение расчетных гидрологических характеристик. Дополнение к нормативному документу”, Інститут екології географії АН Молдови, 2009-2010 рр. – виданий нормативний документ Молдови: “Determinated caracteristiculorhidrol ogice pentru conditiile Republicii Moldova”/CPD.01.05-2012/Chisinau, 2012, pag. 72-80 (автор – проф. Є.Д. Гопченко, д-р геогр. наук).

Напрацювання науковців кафедри по розрахунках характеристик річкового стоку включені до проекту державних будівельних норм України «Визначення розрахункових гідрологічних характеристик» ДБН В.2.4-Х:201Х у розділі «Максимальний стік весняної повені і дощових паводків» (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», 2013 р.).

Отримані результати науково-дослідної роботи викладачів та аспірантів кафедри гідрології суші впроваджуються в діяльність виробничих та науково-дослідних установ, таких як:

 1. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України (http://uhmi.org.ua/)
 2. Український гідрометцентр ДСНС України (УкрГМЦ, м. Київ) (http://meteo.gov.ua)
 3. Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ) (http://www.sea.gov.ua)
 4. Інститут гідробіології НАН України (http://hydrobio.kiev.ua/ua/)
 5. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ, м. Одеса) (od.ua)
 6. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології (Закарпатський ЦГМ) (http://gmc.uzhgorod.ua)
 7. Басейнове управління водних ресурсіврічок Причорномор’я та нижнього Дунаю (http://watermd.od.ua)

Викладачі, аспіранти, магістри, а також студенти кафедри гідрології суші приймають активну участь в щорічних наукових конференціях університету, Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, семінарах, в роботі наукових конференцій та нарад Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, Українського гідрометцентру ДСНС України, Одеського обласного управління водних ресурсів.

Основні результати науково-дослідних розробок використовуються у навчальному процесі кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету (в курсах лекцій та практичних занять, при написанні курсових та магістерських робіт) по спеціальності 103 «Науки про Землю», при визначенні тематики для аспірантів та докторантів спеціальності 11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науково-дослідна робота методично забезпечена. Відповідно довгострокового договору ОДЕКУ з Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського (ЦГО, м. Київ) про надання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан довкілля (договір № 01-2019 від 01.02.2019 р.) аспіранти, магістри і студенти мають можливість отримання гідрометеорологічних даних державної гідрометмережі за останні роки. Перелік тем та основних результатів курсових та магістерських робіт, наукових робіт студентів та аспірантів за відповідними напрямками та прізвищами виконавців робіт планується надавати в ЦГО.

Також на кафедрі гідрології суші працює в оперативному режимі програмний комплекс Автоматизоване робоче місце гідролога (АРМ-гідро) Українського гідрометцентра ДСНС України для отримання поточної гідрометеорологічної інформації, даних снігомірних зйомок (з можливістю їх картографічного зображення) і можливості створення багаторічної бази даних. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості та надійності отриманих в студентських наукових роботах результатів.

Викладачами кафедри в різні роки опубліковано підручники, навчальні посібники, декілька десятків регіональних монографічних видань. Викладачі кафедри мають чисельні грамоти, дипломи та нагороди за наукові розробки, педагогічну роботу.

Кожні 5 років викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації в профільних організаціях України, таких як:

 1. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (доц. Бояринцев Є.Л., 2014 р., проф. Шакірзанова Ж.Р., 2015 р., 2021 р., доц. Бурлуцька М.Е., 2021 р., ст.викл. Погорелова М.П., 2021 р., Гопцій М.В., 2021 р.);
 2. Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (доц. Кічук Н.С., 2013 р., 2018 р., ст. викл. Погорелова М.П., 2013 р., 2018 р., доц. Бурлуцька М.Е., 2015 р., проф. Гопченко Є.Д., 2016 р.).

Сертифікати ти грамоти науково-педагогічних працівників кафедри гідрології суші