About subdivisions of the university block

Наукові статті у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, за участю молодих вчених:

 

 • Іванченко А. В. Особливості репрезентації реальних живописних полотен в екфрасисному комплексі // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. – № 2, С. 88–94.
 • Kudelina O.Y., Soborova O.M., Pentyliuk R.S. Assessment of the marine environment quality by the methods of bioindication and biotesting on the example of the Odessa region / Водні ресурси та аквакультура. Херсон, 2019. Вип. 1. С. 97-107
 • Шотова-Ніколенко Г.В. Проблематика вивчення власних назв у літературній ономастиці: автор і його твір. // XVIII Всеукраїнська ономастична конференція, 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2019. – Вип. 71. Ч. ІІ. – С. 257–266.
 • Y. Kudelina, M. I. Burgaz, T. I. Matviienko, O.M. Soborova, K. I. Bezyk Modern state of fish and fishery products export in Ukraine // Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Lviv, 2020. p. 21-26.
 • Бец О., Мітіна О.М, Ростомова Л., Синоніми в правоохоронній підсистемі англійської мови «Synonyms in the Law Enforcement Subsystem English Language» // «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузовський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» №34, 2021.
 • М. І. Burhaz, Т. І. Matviienko, О. М. Soborova, R. V. Sydorak, К. І. Bezyk, A. І. Lichna, O.Y. Kudelina. Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP “BUG GARD”/ Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Lviv, 2021, p. 106-110.

 

Статті у зарубіжних виданнях, які індексуються міжнародними базами даних:

 

 • Ivanchenko, Zh. Shakirzanova, V. Ovcharuk Temporal variation of water dischargers in the lower course of the Danube River across the area from Reni to Izmail under the influence of natural and anthropogenic factors // ENERGETIKA, 2019. Vol. 65. Nr. 2-3. – P. 144-160. Lithuania, 2019.
 • Shmalenko Iu., Mitina O., Kudelina O. Genesis and legal regulation of mediation institute // The Asian International Journal of Life Sciences, 28 December 2019. Social and Legal Changes for Sustainable Development: Trends, Issues and Effective solutions. Asia Life Sciences Supplement 21(2): 461-479, 2019, Rushing Water Publishers Ltd., Philippines.
 • Afanasieva M., Stoіanov N., Kuli-Ivanchenko K., Ivanchenko A., Shotova-Nikolenko A.Vaccination: Medical and Social Measures Іmplemented by the State // Georgian Medical News, No. 4 (313) April 2021. P. 176–180. (MEDLINE, SCOPUS, PubMed)
 • Шотова-Ніколенко Г.В. Космоніми як невід’ємна стилістична складова створення поетично-метафоричного хронотопу в художньому тексті // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Вип. 1 (45). С. 509 – 514. DOI: 10.24144/2663-6840/2021.1(45).509-514 (Index Copernicus International)

 

Наукові статті у фахових зарубіжних виданнях / колективних монографіях:

 

 • Шаблій О. В. Засоби адаптації вищої медичної освіти в Україні до актуальних вимог / Шаблій Т.П., Шаблій О.В., Умнов О.Л. // Proceedings of II International Scientific and Practical Conference “Topical Issues of Science and Education”, RS Global, Warsaw, Poland, 18.12.2017. – 4 c.
 • Шотова-Ніколенко Г. В. Літературна ономастика та інтерпретація тексту (на матеріалі творчості Дж. Г. Байрона) // Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 315 – 331.
 • Shotova-Nikolenko A.V. The Onomastic Space of John Keats’s Odes // Professional Competencies and Educational Innovations in the Knowledge Economy: Collective Monograph. – Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. – P. 124–134.
 • Angelina Chugai, Tamerlan Safranov, Olha Kudelina The State of the Surface Waters of the North-Western Black Sea Coast / Water Security: Monograph. Issue 2. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2021. p. 43-61 http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9289

 

Наукові конференції, в роботі яких приймали участь працівники кафедри:

 

 • IV Міжнародна науково-практична конференція «World Science: Problems, Prospects and Innovations», 23-25 грудня 2020 р., Торонто, Канада:
 • Бец О. О. «Устойчивые словосочетания в английском языке».
 • Круглий стіл «Definition of the Term “Corporate Culture», Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра соціально-економічних дисциплін, м. Одеса, 19 листопада 2020 року:
 • Бец О.О., Білоусова В. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні. – С. 18-20.
 • International Scientific and Practical Conference. Challenges of Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies in Ukraine and EU Countries: conference proceedings. October 30–31, 2020, Venice, Italy:
 • Шотова-Ніколенко Г. В. Соціокультурний аспект навчання іноземній мові. – P.330-333. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-90-7-91
 • II Міжнародна науково-практична конференція «Cучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів», 27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна:
 • Kudelina O.Y., Soborova O.M. The Methods of Bioindication and Biotechness in Assessing the Marine Environment.
 • VI International Scientific and Practical Conference «About the Problems of Science and Practice, Tasks and Ways to Solve Them», 26-30 October, 2020, Milan, Italy:
 • Куделіна О. Ю., Мітіна О. М., Бец О. О. Синонімічна компетенція в змісті професійної підготовки перекладачів. – P. 441-415.
 • ІІ-га Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 23-24 жовтня 2020 року, м. Херсон, Україна:
 • Куделіна О.Ю. Соборова О.М. Current State of World Fisheries Development. – с. 795-797.
 • V International Scientific and Practical Conference «Study of Modern Problems of Civilization», 19-23 October, 2020, Oslo, Norway:
 • Kudelina O.Y., Soborova O.M. Bioindication and Biotechness of the Marine Environment in the Odessa Region. – P. 39-43.
 • ХХV Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», присвячена 90-річчю Одеської державної академії будівництва та архітектури, 27 травня 2020 р., м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури:
 • П’янова І. Ю., Шотова-Ніколенко Г. В. Особливості методики навчання лексиці іноземної мови. – С.175-177.
 • І Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі”, 28-29 квітня 2020р., Одеський національний політехнічний університет: тези доповідей, Одеса:
 • Кудєліна О. Ю., П’янова І. Ю., Шотова-Ніколенко Г. В., Теорія перекладознавчого аспекту: методи, прийоми, способи. – С. 210-212.
 • Кудєліна О.Ю., Швелідзе Л.Д. Роль текстів у формуванні міжкультурної комунікативної компетенції в немовному ЗВО. – С. 306-309.
 • International Scientific Conference «Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches»: Conference Proceedings, March 20th, 2020. Riga, Latvia:
 • Shotova-Nikolenko A.V. Self-study Techniques for the Students Learning a Foreign Language: General Searchers for Additional Information. – P. 54-56. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-39-6-17
 • ХХVI Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 22 квітня 2021 р., м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури:
 • Pianova I. Yu., Shotova-Nikolenko A. V. The Formation of Communicative Competence in the Process of Learning English Language. – С.6-8.
 • VI International Scientific Conference «Science and Global Studies», 28 February, Prague, Czech Republic, 2021:
 • Білоусова В.В., Бец О.О., Куделіна О.Ю. Ефективність інтернет – ресурсів у постановці RP. – P. 46-50.
 • International scientific and practical conference «Ideas and innovations in natural sciences»: conference proceedings, 12–13 March 2021, Lublin, Izdevnieciba «Baltija Publishing»:
 • Soborova O.M., Bezyk К.І., Kudelina O.Y. Water quality of the fish-breading ponds. – p. 105-107.
 • International Scientific and Practical Conference «Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: theoretical and practical aspects», February 26–27, 2021, Venice (Italy), Izdevnieciba “Baltija Publishing”:
 • Shotova-Nikolenko A.V. Semantization of Proper Names in a Literary work. – P.206-208. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-039-1-53
 • Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасної науки в умовах новітньої парадигми функціонування суспільства та держави”, 6–7 грудня 2021 р., м. Арад, Румунія:
 • Іванченко А.В. Колористична складова образотворчого ряду в екфрасисному комплексі художнього тексту: особливості зображення.
 • Міжнародна наукова конференція “Глобалізація наукових знань: теоретичні та практичні дослідження”, 17-18 грудня 2021 р., м. Рига, Латвія:
 • Іванченко А.В., Шотова-Ніколенко Г.В. Поняття екфрасису в художньому тексті: проблематика вивчення.
 • Міжнародна наукова конференція “Питання сучасної філології та креативні методики викладання іноземних мов у європейській системі освіти”, 28–29 грудня 2021 р., м. Венеція, Італійська Республіка:
 • Іванченко А.В., Шотова-Ніколенко Г.В., Попович І.І. Особливості екфрасисного комплексу в художньому тексті та в рекламних текстах.
 • The 14th WMO Symposium on “Education and Training in a Period of Rapid Change”, 22 – 25 November 2021, https://symet-14.virtualpostersession.org:
 • Zilitinkevich, S. Stepanenko, E. Aguilar, H. Lappalainen, O. Shabliy, I. Khomenko. Development of education for climate enlightenment in Ukraine within the framework of the EU ERASMUS+ project of ‘Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change’. (стендова доповідь)
 • Mahura, V. Ovcharuk, T. Kryvomaz, H. Lappalainen, K. Lauri, I. Khomenko, O. Shabliy, V. Kabin, M. Frankowicz, Yu. Rashkevych, L. Sogacheva, P. Zhou, A. Mäkelä, S. Krakovska, L. Riuttanen, S. Tyuryakov, I. Bashmakova. Online Trainings in Climate-Oriented Education. (стендова доповідь)
 • Куделіна О.Ю., Бец О.О. Навчання письмової комунікації за допомогою інформаційних технологій. Наукове видання. Матеріали міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ, 4 серпня 2022 р., Одеса, ОДУВС, 2022, C. 50-53.
 • Shelinhovskyi D.V., Soborova O.M., Kudelina O.Yu. Екологічний стан української частини р. Дунай / Ecological State of the Ukrainian Part of the Danube River. International scientific conference “Natural resource potential, ecology, and sustainable development of administrative units of the Republic of Latvia and Ukraine amidst EU legislative requirements”: conference proceedings (August 30–31, 2022). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. C. 52-54.
 • Шелінговський Д., Дерик О., Куделіна О. Аналіз видового багатства фауни нижньодністровського національного природного парку. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Всеволода Ілліча Здуна, 8–11 вересня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. C.149-152.
 • Shelinhovskyi D. V., Soborova O.M., Kudelina O.Y. Environmental State of the Dnister River within the Territory of Ukraine / Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування: матеріали Міжнародної наукової конференції за участю молодих науковців. Одеса: ОДЕКУ, 2022. С 161-164.
 • Shelinhovskyi D. V., Soborova O.M., Kudelina O.Y. Assessment of the Environmental State of the River Basins in Ukraine /Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів: Збірник матеріалів — Київ: Яроченко Я.В., 2022. С. 47-48.
 • Shelinhovskyi D. V., Soborova O.M., Kudelina O.Y. Assessment of the Ecological State of the Southern Bug River / Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 195-річчю від дня народження Юліуса Планера (м. Львів, 6-7 жовтня 2022 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2022. С. 86-87.
 • Soborova O.M., Kudelina O.Y. Status and Dynamics of World Fish Resources / V International Scientific and Practical Conference «Ecological Problems of the Environment and Rational Nature Management in the Context of Sustainable Development», 27-28 жовтня 2022 р., Херсон, Україна. (у друці)
 • Soborova O.M., Kudelina O.Y., Shelinhovskyi D.V. Ecological State of Populations of Invasive Fish Species in the Lower Dnistr / V International Scientific and Practical Conference «Ecological Problems of the Environment and Rational Nature Management in the Context of Sustainable Development», 27-28 жовтня 2022 р., Херсон, Україна. (у друці)
 • Soborova, O.M., Burhaz M.I., Kudelina O.Yu. Biological features of fish producing in the RAS / IV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів”, 26–28 грудня 2022 року, Київ. Україна. (у друці)
 • Шотова-Ніколенко Г.В., Іванченко А.В. Основні принципи перекодування іконічних знаків у вербальні в екфрасисному комплексі художнього тексту // Scientific Research, Findings, and Developments in Technology in Modern Science: Proceedings of the International Scientific Conference (April 1-2, 2022). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 16-18. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-204-3-5
 • Anna Shotova-Nikolenko, Andriy Ivanchenko Ekphrasis Complex and its Main Characteristics // Innovations For Achieving the Sustainable Development Goals: Science, Education and Economics: Collective Monograph. Ljubljana: Ljubljana School of Business, Slovenia, 2022. P. 157–173. (колективна монографія в країні, що входить до ЄС) (електронне видання)
 • Шотова-Ніколенко Г.В. Роль письмового перекладу у вдосконаленні вивчення іноземної мови // ХХVIII Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21-22 квітня 2022 р. // Одеська державна академія будівництва та архітектури: тези доповідей. Одеса, 2022 .Ч. ІІ. С.214.
 • Shotova-Nikolenko A.V. Creating the Linguistic Competence in English Among Applicants of the Third Educational and Scientific Level (Phd) // Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 27 червня – 7 серпня 2022. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. P.500-502.

 

Навчально-методичні видання:

 

 • Навчальний посібник з англійської мови: навчальний посібник / Шотова-Ніколенко Г.В., Куделіна О.Ю., Янко І.Б., Іванченко А.В., Баєва В.М., Попович І.І. Одеський державний екологічний університет. Одеса: ТЕС, 2019. – 215 с.
 • Шотова-Ніколенко Г.В. Навчальний посібник з граматики англійської мови: Навчальний посібник / Г.В. Шотова-Ніколенко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 192 с. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/6566/
 • Шаблій О.В., П´янова І.Ю. Академічне письмо та презентація: навчальний посібник (англійською мовою) для здобувачів РВО PhD 2 року навчання за спеціальністю 103 “Науки про Землю”. Житомир: ТОВ «505», 2021. 86 с. http://eprints.library.odeku.edu.ua/7465/
 • П’янова І.Ю., Куделіна О.Ю., Мітіна О.М., Бургаз М.І., Соборова О.М., Бец О.О. Навчальний посібник з англійської мови для студентів 4 року навчання. Напрям підготовки: Водні біоресурси та аквакультура. Одеса: ОДЕКУ, 2021. 314 с. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8633
 • Куделіна О.Ю., Соборова О.М., Мітіна О.М. Навчальний посібник з англійської мови для бакалаврів II року III семестру денної форми навчання (спеціальність “Водні біоресурси та аквакультура”). Одеса: ОДЕКУ, 2021. – 75 с. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9476
 • Попович І.І. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для бакалаврів II року денної форми навчання, спеціальність: 242 Туризм, ОПП «Туризм» Одеса: ОДЕКУ, 2021р., 126 с. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9212
 • Іванченко, А.В. (2021) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІII курсу денної форми навчання. Напрям підготовки – комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9457
 • Баєва, В.М. (2021) Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова): методичні вказівки до практичних занять для магістрів І року навчання денної форми навчання. Спеціальність: «Метеорологія». ОДЕКУ, Одеса. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9218
 • Шотова-Ніколенко, Г.В. (2021) Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни (англійська мова) для магістрів II курсу денної та заочної форм навчання. Спеціальність: 103 «Науки про Землю». Одеса, 2021 р., 72 с. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9030
 • Куделіна О.Ю., Соборова О.М., Бец О.О., Бургаз М.І. Навчальний посібник з англійської мови для бакалаврів II року IV семестру денної форми навчання (спеціальність “Водні біоресурси та аквакультура”). Одеса: ОДЕКУ, 2022. – 70 с. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/10545
 • Шотова-Ніколенко Г.В., Попович І.І. Навчальний посібник з англійської мови для студентів IV року VII семестру денної форми навчання за спеціальністю «Екологія» ОПП Організація еколого-туристичної діяльності. Одеса, Одеський державний екологічний університет, 2022. –128 с.
 • Іванченко А.В., Попович І.І. Навчальний посібник з англійської мови для студентів IV року VIII семестру денної форми навчання за спеціальністю «Екологія» ОПП Організація еколого-туристичної діяльності. Одеса, Одеський державний екологічний університет, 2022. – 90 с.
 • Шотова-Ніколенко Г.В. Навчальний посібник «Англійська мова за професійним спрямуванням» для магістрів І року (ІІ семестру) денної та заочної форми навчання. Спеціальність «Науки про Землю» ОПП «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів». Одеса, Одеський державний екологічний університет, 2022. – 171 с.

 

Стажування за кордоном: Ca’Foscari University of Venice, Italy (всього: 180 годин – 6 кредитів ECTS) у дистанційній формі:

 

 • Shotova-Nikolenko A. V. Learning strategies in foreign language learning // Scientific and Pedagogic Internship “Organization of the educational process in the area of philological sciences: a global experience and national practice”: Internship proceedings, November 16 – December 28, 2020. Ca’Foscari University of Venice, Italy: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 88-91.

 

Студентський семінар або гурток, який працює на кафедрі: Клуб «Лінгвокраєзнавство», науковий керівник — ст. викладач О.Ю. Куделіна, “Сучасна ділова англійська мова”, науковий керівник — ст. викладач О.В. Шаблій.

 

Участь в міжнародному науковому співробітництві. Співробітники кафедри (ст. викл. Шаблій О.В., доц. Шотова-Ніколенко Г.В. та доц. Пьянова І.Ю.) протягом останнього часу брали участь у програмі ERASMUS+, що фінансуються Європейською Комісією.

 

Передусім, це такі науково-методичні проекти, як:

 

 • 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2020-2023)

Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation – ClimEd (“Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах”)

 

 • 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2021)

Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology – INTENSE («Інтегрована докторська програма з екологічної політики, менеджменту та технологій»)

 

 • 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2019)

Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate – ECOIMPACT («Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум»)

 

З січня 2021 року доц. Шотова-Ніколенко Г.В. є дійсним членом наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва», основною метою якої є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти й науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу.