Наукова робота кафедри водних біоресурсів та аквакультури

Наукова діяльність кафедри є невід’ємною складовою освітнього процесу. Професорсько-викладацький склад кафедри проводить наукові дослідження, на базі яких розробляються інноваційні продукти та технології. Результати досліджень впроваджуються у високотехнологічне виробництво, використовуються для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. Викладачі кафедри приймають участь в національних та міжнародних проектах, залучаються до підготовки наукових експертиз, прогнозування та розробки сценаріїв науково-технологічного розвитку галузі, новітніх технологій аквакультури, відповідних обґрунтувань, режимів та рекомендацій.

 

На базі акваріальної лабораторії та навчально-наукової лабораторії водних біоресурсів та аквакультури проводяться науково-експериментальні дослідження як прикладного, так і фундаментального характеру.

 

В 2018-2022 рр. науково-викладацький склад кафедри приймав участь у виконанні науково-дослідної роботи за темою: «Моніторинг та оцінка стану водних біоресурсів малих водойм різного походження і цільового призначення Одеської області», № держреєстрації – 0118U001222, Науковий керівник: д.с-г.н., проф. ШеккП.В., виконавці – всі викладачі кафедри.

 

Щороку викладачі кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях та симпозіумах. За результатами досліджень тільки за останні 5 років надруковано 195 тез доповідей, 56 статей, 23 навчальні посібники, 2 монографії, тощо.

 

Науково-дослідна робота студентів, як невід’ємна частина навчального процесу, передбачає виконання навчальних завдань, курсових проектів і кваліфікаційних робіт, які мають дослідницькіелементи або реальні результати власних наукових досліджень.

 

Науково-дослідна робота студентів у позанавчальний час, організовується на кафедрі у формах: студентського наукового гуртка «Водні біоресурси» та студентського наукового семінару «Водні біоресурси». Щорічно проводяться студентські наукові конференції, конференції молодух вчених та конкурси студентських наукових робіт.

 

Результати наукових досліджень студентів регулярно публікуються в збірках, наукових конференцій (студентські, молодих вчених та ін.), друкуються в різних наукових журналах.

 

Обдарована студентська молодь широко залучається до наукової роботи кафедри. Разом з викладачами кафедри студенти приймають участь в експедиційних дослідженнях. Самостійно проводять збір та обробку польових матеріалів (іхтіологічного та гідробіологічного) на базі навчально-наукової лабораторії водних біоресурсів та аквакультури. При обробці первинних даних, широко використовуються сучасні цифрові технології та методи математично-статистичного аналізу, що значно покращує практичну і теоретичну підготовку майбутніх фахівців галузі.

 

В подальшому, результати власних досліджень використовуються при написанні курсових проектів, кваліфікаційних робіт, тез доповідей та статей в наукових виданнях.