Наукові журнали ОДЕКУ

“Український гідрометеорологічний журнал”

uhmj.org.ua

 

Мета та проблематика журналу

 

Title_uhmj

Головною метою “Українського гідрометеорологічного журналу”є всебічне сприяннярозвитку гідрометеорологічної науки шляхом висвітлення наукових досягнень і впровадженню їх у практику. Журнал публікує рецензовані наукові статті та огляди, що мають наукову і практичну цінність для широкого кола фахівців у галузі природничих наук за спеціальністю Науки про Землю, а також у суміжних областях цієї спеціальності.

Проблематика Журналу :

“Український гідрометеорологічний журнал” є спеціалізованим науковим виданням, у якому публікуються результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень унапрямках “Гідрометеорологія” (метеорологія і кліматологія; агрометеорологія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія) та “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” Наук про Землю з метою інформування про сучасні наукові досягнення українських та зарубіжних дослідників, розвитку вищої освіти, оприлюднення результатів наукових досліджень з теоретичних та прикладних аспектів вирішення актуальних проблем у відповідних або суміжних областях науки.

Журнал призначений для науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, студентів, аспірантів та докторантів, фахівців у галузі природничих наук за спеціальністю Науки про Землю.

В “Українському гідрометеорологічному журналі” публікація статей здійснюється за такими розділами:

 • метеорологія і кліматологія;
 • агрометеорологія;
 • гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
 • океанологія;
 • конструктивна географія і раціональне використовування природних ресурсів.

Редакційна колегія:

“Вісник Одеського державного екологічного університету”

bulletin.odeku.edu.ua

 

На сторінках якого публікуються статті за напрямками наукових досліджень університету: екологія та охорона природного середовища, менеджмент природоохоронної діяльності, економіка природокористування, інформаційні технології в екології та гідрометеорології, метеорологія, агрометеорологія, гідрологія суші, океанологія та морське природокористування, гідрографія, соціально-гуманітарні науки, а також науково-методичні статті з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Матеріали друкуються українською, англійською або російською мовами.

 

Тематичні напрями, за якими друкуються статті до журналу:

 • Охорона навколишнього середовища ;
 • Менеджмент та економіка природокористування ;
 • Метеорологія, кліматологія та агрометеорологія ;
 • Гідрологія суші та гідроекологія ;
 • Океанологія та морське природокористування ;
 • Фундаментальні науки ;
 • Геоінформаційні та технічні системи моніторингу довкілля;
 • Соціально-гуманітарні науки

Редакційна колегія: