About subdivisions of the university block

Кафедра фізики та технологій захисту навколишнього середовища забезпечує викладання дисциплін, які належать курсу Загальної фізики (з елементами теоретичної фізики) для вищих навчальних закладів, і спеціальних дисциплін з міждисциплінарних напрямів, на які, зокрема, спирається підготовка фахівців рівнів: бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальністю 183: «Технології захисту навколишнього середовища».
До переліку вище визначених дисциплін належать зокрема:

 • Фізика(повний курс)
 • Основи біофізики
 • Радіоекологія
 • Екологічна фізика
 • Технології захисту навк олишнього серед овища
 • Технології контролю якості харчової та промислової продукції
 • Фізика складних нелінійних нерівноважених и стем довкілля
 • Чисельне моделювання фізико-хімічних процесів у навколишньому середовищі
 • Методи математичної і теоретичної фізики в екологічних дослідженнях
 • Радіаційна безпека

Кафедра є єдиною в структурі університету і загальноосвітньою і випускаючою та забезпечує читання лекцій з курсу Загальної Фізики для всіх спеціалізацій університету, а також здійснює підготовку студентів за наступними освітньо-професійними рівнями:

 

БАКАЛАВР – в галузі Природничих наук («Технології та виробництво») зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» (183).

Базові дисципліни навчально-методичного комплексу (НМК):

 • Вступ до фаху
 • Фізика
 • Основи біофізики
 • Навч.практика з дисципліни «Основи біофізики».
 • Вступ до фаху (Інж.основи захисту навколишнього середовища)
 • Фізична хімія
 • Медико-біол.аспекти організації захисту навколишнього середовища
 • Загальна екологія
 • Основи технологій захисту навколишнього середовища
 • Екологічна фізика
 • Радіоекологія
 • Теоретичні основи фізики іонізуючого випромінювання
 • Фізичні принципи взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною
 • Фізичне моделювання систем довкілля
 • Фізико-хімічні методи дослідження екологічних систем
 • Основи радіаційної безпеки
 • Раціональне співіснування із довкіллям в умовах неможливості усунення природної радіації
 • Навчальна практика за дисципліною «Екологічна фізика»
 • Конструювання та інженерно-технічні принципи захисту екосистем
 • Технології захисту елементів довкілля
 • Прилади та методи фізичних вимірювань
 • Дезактивація та реабілітація забруднених територій
 • Механіка суцільних середовищ.
 • Моделювання ф/х процесів. у радіоекології
 • Елементи глобального екологічного матеріалознавства
 • Фізика складних, неліних, нерівноважних систем довкілля.
 • Фізичні основи радіометрії та дозиметрії
 • Фізична кінетика радіонуклідів.
 • Спец.семінар «Фізичні.принципи в екології».
 • Основи радіології (радіобіологія та радіомедицина)
 • Практика за спеціальністю.

 

БАКАЛАВР – напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 6.040106 за 1)спеціальністю «Радіоекологія» (пакет Е-8 ).

Базові дисципліни НМК:

 • Фізика
 • Теоретичні . основи фізики іонізуючого випромінювання
 • Основи радіаційної безпеки
 • Екологічна фізика
 • Радіоекологія
 • Механіка суцільних середовищ
 • Основи радіології (радіобіологія та радіомедицина)
 • Моделювання фізико-хімічних процесів в радіоекології
 • Фізичні основи радіометрії та дозиметрії
 • Фізична кінетика радіонуклідів
 • Спецсемінар “Фізичні принципи в екології”
 • Навчальна.практика з дисципліни «Екологічна фізика»
 • Практика за спеціальністю.

 

 

БАКАЛАВР – за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за 2) спеціальністю «Прикладна екологія».

Базові дисципліни НМК:

 • Фізика
 • Екологічна фізика
 • Фізика грунтів
 • Навчальна практика

 

Кафедра здійснює підготовку студентів рівня

МАГІСТР – в галузі Природничих наук («Технології та виробництво») зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Базові дисципліни НМК:

 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишньогосередов.
 • Методи нелінійної динаміки та аналізу систем навколишнього середовища
 • Методи математичної та теоретичної .фізики в екологічних дослідженнях
 • Додаткові глави сучасної фізики
 • Радіаційний моніторинг
 • Радіоекологія за галузями
 • Радіаційна безпека
 • Практика з дисципліни “Технології захисту навколишнього середовища.”
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

 

МАГІСТР за спеціальністю «Радіоекологія» (8.04010605).

Базові дисципліни НМК:

 • Радіоекологія за галузями
 • Радіаційний моніторинг
 • Радіаційна безпека та реабілітація територій, забруднених радіонуклідами
 • Наукові дослідження за темою
 • Чисельне моделювання фізичних процесів
 • Нерівноважні та нелінійні процеси у фізиці довкілля
 • Методи математичної та теоретичної фізики в радіоекологічних дослідженнях
 • Сучасні методи моделювання систем навколишнього середовища
 • Наукові дослідження за темою
 • Педагогічна практика
 • Науково-виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Додаткові глави статистичної фізики

 

З 2016 року кафедра відкриває роботу аспірантури по підготовці ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Базові дисципліни НМК:

 • Технології захисту природних систем
 • Теоретичні моделі систем захисту довкілля
 • Спеціальні розділи«Радіоекології»
 • Спеціальні розділи«Інженерніих основ систем захисту навколишнього середовища»
 • Спеціальні розділи «Фізико-математичного моделювання систем, явищ та процесів у довкіллі”
 • Наукова практика