Підготовка студентів на кафедрі

Викладачі кафедри задіяні в підготовці студентів за освітньо-професійними програмами підготовки:

 

Рівень вищої освіти «бакалавр»

101 Екологія (ОПП «Організація еколого-туристичної діяльності»). Навчальні освітні компоненти: «Географія туризму і туристичні ресурси», «Екологізація туристичної діяльності», «Економіка туристичної фірми», «Види і тенденції розвитку туризму», «Економіка туристичного ринку», «Основи раціонального природокористування», «Менеджмент і маркетинг туризму», «Організація туристичної діяльності», «Сільський туризм», «Економіка природокористування», «Екологічний менеджмент і аудит», «Еколого-економічні засади сталого туризму», «Інноваційний розвиток туристичного бізнесу», «Основи туроперейтингу», «Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі», «Ринок туристичних послуг», «Екологічна економіка».

По закінченні навчання студенту присвоюється кваліфікація – бакалавр з екології.

 

Рівень вищої освіти «магістр»

051 Економіка (ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів»). Навчальні освітні компоненти: «Сучасні проблеми макроекономіки», «Моделі та методи економетрики», «Теорія та практика мікроекономіки», «Економіка фірми», «Бізнес-планування інноваційних проектів», «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Екологічний менеджмент», «Економіка та екологія рекреаційно-туристичної сфери», «Економіка «зеленого» бізнесу», «Циркулярна економіка», «Діджиталізація економіки», «Екологізація господарської діяльності».

По закінченні навчання студенту присвоюється кваліфікація – магістр з економіки.

 

Рівень вищої освіти «доктор філософії»

051 Економіка (ОНП «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»). Навчальні освітні компоненти: «Циркулярна економіка», «Економіка «зеленого» бізнесу», «Екологізація господарської діяльності».

По закінченні навчання здобувачу присвоюється кваліфікація – доктор філософії з економіки.

 

За рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» студенти проходять відповідну практичну підготовку у формі навчальних та виробничих практик, а для здобувачі РВО «доктор філософії» – це наукова і науково-педагогічна практика. Проходження практик забезпечує закріплення отриманих теоретичних знань та освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності.

 

Обов’язковою навчальною компонентою та завершальним етапом підготовки висококваліфікованих фахівців з організації еколого-туристичної діяльності та в сфері економіки довкілля та природних ресурсів є виконання та захист кваліфікаційної роботи. Здобуття наукового ступеня «доктор філософії з економіки» передбачає захист дисертаційної роботи.