About subdivisions of the university block

Основні навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Кафедра гідрології суші здійснює підготовку студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» за рівнями вищої освіти БАКАЛАВР освітньої-професійних програм «Гідрометеорологія (Науки про гідросферу)» та МАГІСТР освітньої програми «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів».

На рівні підготовки «Бакалавр» освітньої-професійної програми «Гідрометеорологія (Науки про гідросферу)» (240 кредитів) на кафедрі гідрології суші викладаються такі освітні компоненти:

 • Гідрофізика – вивчення фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо.
 • Водогосподарські розрахунки (БЗМ «Інженерна океанологія») – розуміння структури водного господарства України, комплексного використання водних ресурсів та принципів складання водогосподарських балансів. БЗМ «Інженерна океанологія» – необхідність використання будівельних норм і правил при розрахунку впливу на морські гідротехнічні споруди хвиль, течій, льодових явищ, особливості моніторингу морського середовища.
 • Гідрологічні розрахунки – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умова його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.
 • Гідрологічні та морські прогнози. БЗМ «Гідрологічні прогнози» – вивчення процесів та чинників формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик прогнозування майбутнього стану водних об’єктів в конкретних фізико- географічних умовах на основі загального наукового методу прогнозу. БЗМ «Морські прогнози» – вивчення процесів та чинників формування таких елементів режиму моря, як рівень, хвилювання, морські течії, температура води та льодові явища а також небезпечні морські гідрологічні явища. Ознайомлення з сучасними методами прогнозування елементів режиму моря для різних часових масштабів.
 • Експлуатаційна гідрометрія (БЗМ «Гідротехніка») – вивчення основ експлуатаційної гідрометрії, гідравліки каналів і трубопроводів, засобів вимірювання витрат води у відкритих руслах каналів, трубопроводів, засобів визначення втрат води із системи. БЗМ «Гідротехніка» – виконання гідротехнічних розрахунків параметрів земляних та бетонних гребель з урахуванням швидкості вітру та параметрів вітрових хвиль на водосховищах та конструкцій гребель.
 • Меліоративна гідрологія (БЗМ «Правові основи водного господарства України») – аналіз трансформації водного балансу ґрунтів, поверхневих і підземних вод під впливом меліорації, що містить у собі дослідження ходу гідрологічних процесів після меліорації, моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів. БЗМ «Правові основи водного господарства України»– вивчення правових основ водного господарства, її складників – Водного Кодексу України, Закону про меліорацію земель України, законів природоохоронних закладів, основних принципів державного регулювання аграрного природокористування.

На рівні підготовки «Магістр» освітньої-професійної програми «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів» (90 кредитів) на кафедрі гідрології суші викладаються такі освітні компоненти:

 • Динаміка руслових потоків і руслові процеси – розуміння умов формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, освоєння методів їх розрахунку та прогнозу в природних умовах.
 • Гідрохімія річок і водойм України – вивчення процесів та факторів формування гідрохімічного режиму в басейнах основних річок, малих водойм, закономірності його формування, поширення, зміни в часі і просторі в причинному взаємозв’язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі.
 • Антропогенна гідрологія – вивчення суті основних антропогенних чинників, які впливають на зміну стоку у різні фази його формування, навиків до розрахунків кількісних характеристик цих змін у різних фізико-географічних та гідрометеорологічних умовах, визначення факторів господарської діяльності, використовування методів поновлення річного стоку та оцінки впливу антропогенних факторів на річний стік, прогнозувати можливі зміни стоку під впливом водосховищ
 • Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах (з БЗМ Спеціальні розділи теорії максимального стоку) – розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних розрахунків та прогнозів, одержання магістрами практичних навиків роботи по використанню сучасних математичних моделей гідрологічних розрахунків і прогнозів та оцінці надійності й якості використання цих моделей для будь-яких водозборів. БЗМ «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» – вивчення нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації та основ теоретичного обґрунтування структури формул максимального стоку. В процесі навчання викладаються авторські методики формування максимального стоку річок (автори проф. Бефані А.М., проф. Гопченко Є.Д.), а також розглядаються основні нормативні документи в галузі визначення розрахункових характеристик паводків та водопіль.
 • Довгострокові гідрологічні прогнози – вивчення загальних методів гідрологічних прогнозів водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ) з великою завчасністю. В процесі навчання викладаються авторські методики територіального довгострокового прогнозування гідрологічних характеристик весняного водопілля рівнинних річок (автори проф. Шакірзанова Ж.Р., проф. Гопченко Є. Д.).
 • Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів (БЗМ «Екологічні основи меліоративного проектування») – визначення основних методів структури управління водним господарством, експлуатації гідромеліоративних систем, гідротехнічних споруд для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів, виконання розрахунків та проектування заходів щодо комплексного використання водних ресурсів, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов’язаних з запобіганням негативного впливу вод. БЗМ «Екологічні основи меліоративного проектування» – вивчення основ екологічного підходу до проектування та експлуатації водогосподарських об’єктів в умовах ринкових відносин, вивчення екологічних нормативів та закону “Про охорону навколишнього природного середовища”, основних питань екологічного підходу до концепції природно – технічної системи, забезпечення екологічної рівноваги, оптимізації природокористування на території, на якій розміщуються водогосподарський чи меліоративний об’єкт.
 • Нормативна база водокористування – вивчення Водного законодавства та, зокрема, спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод, оцінку екологічного їхнього стану і включають нормативи екологічної безпеки водокористування, нормативи граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин, технологічні нормативи використання водних ресурсів. Визначення наявної нормативно-правової бази водокористування з системою природоохоронних заходів, впроваджування науково-обґрунтованих нормативів природокористування та охорони довкілля і контроль за їх дотриманням.
 • Водогосподарські розрахунки – виконання гідрологічних розрахунків при водогосподарському проектування, коли необхідно оцінити зміни стоку за рахунок як окремих видів господарської діяльності, так і в комплексі – сумарно.
 • Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації – вивчення методів просторового узагальнення гідрологічної інформації, отримання навичок інтерпретувати отримані результати, визначати їх достовірність та надійність, застосовувати при вирішенні прикладних задач розрахунків і прогнозів гідрологічних характеристик.

Наукова робота студентів, практики

Наукова робота студентів ведеться в рамках студентського наукового гуртка «Гідрологічний гурток», студенти 1-3 курсів та студентського наукового семінару «Актуальні проблеми гідрології та шляхи їх вирішення», студенти 4 курсу, магістри 1-2 курсу (наук.кер. канд.геогр.наук, доц. Бурлуцька М.Е.) за складеними на початку навчального року планами їх проведення. Результати доповідей студентів і магістрів оформлюються у вигляді протоколів засідань та представляються в соціальних мережах на сайті університету odeku.edu.ua та на сторінці кафедри гідрології суші у Facebook.

Кафедра приділяє значної уваги навчальним практикам у бакалаврів та виробничим для магістрів. Практична підготовка фахівців гідрологів всіх рівнів вищої освіти навчання виконується при підготовці молодих спеціалістів з урахуванням сучасних вимог науки та виробництва. Навчальна практика зі спеціальності проводиться на базі навчально-наукової лабораторії кафедри «Гідрологічної інформації і розрахунків» та Центру прогнозів ОДЕКУ, керівниками практики є викладачі кафедри та завідуючі лабораторіями.