About subdivisions of the university block

Основні навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Кафедра гідрології суші здійснює підготовку студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» за рівнями вищої освіти БАКАЛАВР освітньої програми «Науки про гідросферу» та МАГІСТР освітніх програм «Гідрологія» та «Комплексне використання водних ресурсів». Викладачі кафедри в складі робочих груп приймають участь у підготовці:

– Бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 103 «Науки про Землю», для яких була створена освітньо-професійна програма «Гідрометеорологія (Науки про Гідросферу)» (240 кредитів ЄКТС). Склад робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ №323 від 25 листопада 2016 р. включає Погорелову М.П., канд.геогр.наук, старшого викладача кафедри гідрології суші, Шаменкову О.І., канд.геогр.наук, старшого викладача кафедри гідрології суші;

– Магістрів, які навчаються за спеціальністю 103 «Науки про Землю», для яких була створена освітньо-наукова програма «Гідрологія» (120 кредитів ЄКТС). Склад робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ №323 від 25 листопада 2016 р. включає Гопченка Є.Д., д-ра геогр.наук, проф., завідувач кафедри гідрології суші (керівник групи, гарант освітньої програми), Бояринцева Є.Л., канд.геогр.наук, доцент кафедри гідрології суші, Кічук Н.С. канд.геогр.наук, доцент кафедри гідрології суші, Шакірзанова Ж.Р., д-ра геогр.наук, проф. кафедри гідрології суші;

– Магістрів, які навчаються за спеціальністю 103 «Науки про Землю», для яких була створена освітньо-професійна програма «Комплексне використання водних ресурсів» (90 кредитів ЄКТС). Склад робочої групи за наказом ректора ОДЕКУ №323 від 25 листопада 2016 р. включає Кічук Н.С. канд.геогр.наук, доцент кафедри гідрології суші, Бояринцев Є.Л., канд.геогр.наук, доцент кафедри гідрології суші, Гопцій М.В. канд.геогр.наук, ст.викл., Тодорова О.І. канд.геогр.наук, ст.викл., Овчарук В.А д-р геогр.наук, доц.


На рівні підготовки «Бакалавр» (240 кредитів) освітньої-професійної програми «НАУКИ ПРО ГІДРОСФЕРУ» на кафедрі гідрології суші викладаються такі вибіркові навчальні дисципліни:

 • Гідрофізика – вивчення фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо.
 • Водогосподарські розрахунки (БЗМ «Інженерна океанологія») – розуміння структури водного господарства України, комплексного використання водних ресурсiв та принципів складання водогосподарських балансів. БЗМ «Інженерна океанологія» – необхідність використання будівельних норм і правил при розрахунку впливу на морські гідротехнічні споруди хвиль, течій, льодових явищ, особливості моніторингу морського середовища.
 • Гідрологічні розрахунки – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умова його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.
 • Гідрологічні та морські прогнози. БЗМ «Гідрологічні прогнози» – вивчення процесів та чинників формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик прогнозування майбутнього стану водних об’єктів в конкретних фізико-географічних умовах на основі загального наукового методу прогнозу. БЗМ «Морські прогнози» – вивчення процесів та чинників формування таких елементів режиму моря, як рівень, хвилювання, морські течії, температура води та льодові явища а також небезпечні морські гідрологічні явища. Ознайомлення з сучасними методами прогнозування елементів режиму моря для різних часових масштабів.
 • Експлуатаційна гідрометрія (БЗМ «Гідротехніка») – вивчення основ експлуатаційної гідрометрії, гідравліки каналів і трубопроводів, засобів вимірювання витрат води у відкритих руслах каналів, трубопроводів, засобів визначення втрат води із системи. БЗМ «Гідротехніка» – виконання гідротехнічних розрахунків параметрів земляних та бетонних гребель з урахуванням швидкості вітру та параметрів вітрових хвиль на водосховищах та конструкцій гребель.
 • Меліоративна гідрологія (БЗМ «Правові основи водного господарства України») – аналіз трансформації водного балансу ґрунтів, поверхневих і підземних вод під впливом меліорації, що містить у собі дослідження ходу гідрологічних процесів після меліорації, моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів. БЗМ «Правові основи водного господарства України» – вивчення правових основ водного господарства, її складників – Водного Кодексу України, Закону про меліорацію земель України, законів природоохоронних закладів, основних принципів державного регулювання аграрного природокористування.

 

На рівні підготовки «Магістр» (120 кредитів) освітньої-наукової програми «Гідрологія» на кафедрі гідрології суші викладаються такі вибіркові навчальні дисципліни:

 • Динаміка руслових потоків і руслові процеси – розуміння умов формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, освоєння методів їх розрахунку та прогнозу в природних умовах.
 • Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах – розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних розрахунків та прогнозів, одержання магістрами практичних навиків роботи по використанню сучасних математичних моделей гідрологічних розрахунків і прогнозів та оцінці надійності й якості використання цих моделей для будь-яких водозборів.
 • Спеціальні розділи теорії максимального стоку – вивчення нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації та основ теоретичного обґрунтування структури формул максимального стоку. В процесі навчання викладаються авторські методики формування максимального стоку річок (проф. Бефані А.М., проф. Гопченка Є.Д.), а також розглядаються основні нормативні документи в галузі визначення розрахункових характеристик паводків та водопіль.
 • Довгострокові гідрологічні прогнози – вивчення загальних методів гідрологічних прогнозів водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ) з великою завчасністю. В процесі навчання викладаються авторські методики територіального довгострокового прогнозування гідрологічних характеристик весняного водопілля рівнинних річок (проф. Шакірзанової Ж.Р., проф. Гопченка Є.Д.).
 • Антропогенна гідрологія – виконання гідрологічних розрахунків при водогосподарському проектування, коли необхідно оцінити зміни стоку за рахунок як окремих видів господарської діяльності, так і в комплексі – сумарно.
 • Гідрохімія річок і водойм України – вивчення процесів та факторів формування гідрохімічного режиму в басейнах основних річок, малих водойм, закономірності його формування, поширення, зміни в часі і просторі в причинному взаємозв’язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі.
 • Екологічні основи меліоративного проектування – вивчення основ екологічного підходу до проектування та експлуатації водогосподарських об’єктів в умовах ринкових відносин, вивчення екологічних нормативів та закону „Про охорону навколишнього природного середовища”, основних питань екологічного підходу до концепції природно – технічної системи, забезпечення екологічної рівноваги, оптимізації природокористування на території, на якій розміщуються водогосподарський чи меліоративний об’єкт.
 • Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів – визначення основних методів структури управління водним господарством, експлуатації гідромеліоративних систем, гідротехнічних споруд для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів, виконання розрахунків та проектування заходів щодо комплексного використання водних ресурсів, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов’язаних з запобіганням негативного впливу вод.

 

На рівні підготовки «Магістр» (90 кредитів) освітньої-професійної програми «Комплексне використання водних ресурсів» на кафедрі гідрології суші викладаються такі вибіркові навчальні дисципліни:

 • Гідрохімія річок і водойм України – вивчення процесів та факторів формування гідрохімічного режиму в басейнах основних річок, малих водойм, закономірності його формування, поширення, зміни в часі і просторі в причинному взаємозв’язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі.
 • Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів – визначення основних методів структури управління водним господарством, експлуатації гідромеліоративних систем, гідротехнічних споруд для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів, виконання розрахунків та проектування заходів щодо комплексного використання водних ресурсів, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов’язаних з запобіганням негативного впливу вод.
 • Динаміка руслових потоків і руслові процеси – розуміння умов формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, освоєння методів їх розрахунку та прогнозу в природних умовах.
 • Нормативна база водокористування – вивчення Водного законодавства та, зокрема, спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод, оцінку екологічного їхнього стану і включають нормативи екологічної безпеки водокористування, нормативи граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин, технологічні нормативи використання водних ресурсів. Визначення наявної нормативно-правової бази водокористування з системою природоохоронних заходів, впроваджування науково-обгрунтованих нормативів природокористування та охорони довкілля і контроль за їх дотриманням.
 • Антропогенна гідрологія – вивчення суті основних антропогенних чинників, які впливають на зміну стоку у різні фази його формування, навиків до розрахунків кількісних характеристик цих змін у різних фізико-географічних та гідрометеорологічних умовах, визначення факторів господарської діяльності, використовування методів поновлення річного стоку та оцінки впливу антропогенних факторів на річний стік, прогнозувати можливі зміни стоку під впливом водосховищ
 • Екологічні основи меліоративного проектування – вивчення основ екологічного підходу до проектування та експлуатації водогосподарських об’єктів в умовах ринкових відносин, вивчення екологічних нормативів та закону „Про охорону навколишнього природного середовища”, основних питань екологічного підходу до концепції природно – технічної системи, забезпечення екологічної рівноваги, оптимізації природокористування на території, на якій розміщуються водогосподарський чи меліоративний об’єкт.

 

На рівні підготовки «Магістр» (90 кредитів) освітньої-професійної програми «Гідрологія» на кафедрі гідрології суші викладаються такі вибіркові навчальні дисципліни:

 • Динаміка руслових потоків і руслові процеси – розуміння умов формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, освоєння методів їх розрахунку та прогнозу в природних умовах.
 • Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах – розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних розрахунків та прогнозів, одержання магістрами практичних навиків роботи по використанню сучасних математичних моделей гідрологічних розрахунків і прогнозів та оцінці надійності й якості використання цих моделей для будь-яких водозборів.
 • Спеціальні розділи теорії максимального стоку – вивчення нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації та основ теоретичного обґрунтування структури формул максимального стоку. В процесі навчання викладаються авторські методики формування максимального стоку річок (проф. Бефані А.М., проф. Гопченка Є.Д.), а також розглядаються основні нормативні документи в галузі визначення розрахункових характеристик паводків та водопіль.
 • Довгострокові гідрологічні прогнози – вивчення загальних методів гідрологічних прогнозів водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ) з великою завчасністю. В процесі навчання викладаються авторські методики територіального довгострокового прогнозування гідрологічних характеристик весняного водопілля рівнинних річок (проф. Шакірзанової Ж.Р., проф. Гопченка Є.Д.).
 • Гідрохімія річок і водойм України – вивчення процесів та факторів формування гідрохімічного режиму в басейнах основних річок, малих водойм, закономірності його формування, поширення, зміни в часі і просторі в причинному взаємозв’язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі.

 

Наукова робота студентів, практики

Наукова робота студентів ведеться в рамках студентського наукового гуртка «Гідрологічний гурток», студенти 1-3 курсів (наук.кер. канд.геогр.наук, ст.викл. Погорелова М.П.) та студентського наукового семінару «Актуальні проблеми гідрології та шляхи їх вирішення», студенти 4 курсу, магістри 1-2 курсу (наук.кер. канд.геогр.наук, доц. Бурлуцька М.Е.) за складеними на початку навчального року планами їх проведення. Результати доповідей студентів і магістрів оформлюються у вигляді протоколів засідань та представляються в соціальних мережах на сайті університету odeku.edu.ua та на сторінці кафедри гідрології суші у Facebook .

Кафедра приділяє значної уваги навчальним, педагогічним і виробничим практикам бакалаврів та магістрів. Практична підготовка фахівців гідрологів всіх рівнів вищої освіти навчання виконується при підготовці молодих спеціалістів з урахуванням сучасних вимог науки та виробництва. Навчальна зі спеціальності (для бакалаврів) та педагогічна (для магістрів ОНП) практики проводяться на базі навчальних лабораторій кафедри «Гідрологічної інформації і розрахунків» та «Гідрологічних прогнозів», керівниками практики є викладачі кафедри та завідуючі лабораторіями.

Виробничі (для магістрів ОПП) та науково-виробничі (для магістрів ОНП) практики проводяться виключно за межами університету на підставі двохсторонніх договорів між ОДЕКУ та структурними підрозділами, в першу чергу, Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС України) та Державного агентства водних ресурсів України Університет має можливість направляти студентів на виробничу (науково-виробничу) практику в більшість регіонів України.

Всі категорії практик (навчальні, виробничі, науково-виробничі, педагогічні) повністю забезпечені відповідними методичними та нормативними документами, які в обов’язковому порядку проходять встановлену процедуру погодження та затверджуються на засіданнях Методичних рад (Гідрометеорологічного інституту, університету).

Кері­вництво практикою здійснюється як з боку кафедри, так і підприємства, згідно на­казу і графіку їх проведення. Керівниками практики на підприємствах є провідні спеціалісти, завідуючі лабораторіями, начальники відділів, начальники підприємств. Навчально-методичне керівництво та контроль за виконанням програм виробничої та науково-виробничої практик забезпечує випускаюча кафедра гідрології суші.

Одним з важливих завдань виробничої та науково- виробничої практик є збір вихідної інформації та матеріалів гідрометеорологічних спостережень по об´єктах досліджень з метою їх подальшого використання для написання курсових та магістерських робіт.

Звіти студентів про виробничу та науково-виробничу практики захищаються на кафедрі гідрології суші, а найкращі з них доповідаються на студентських наукових семінарах.

Підсумки про результати проходження студентами навчальних і виробничих практик розглядаються щорічно на засіданнях кафедри гідрології суші, як і інші питання пов‘язані з їх організацією. Спільно з відділом сприяння працевлаштуванню випускників університету, кафедрою здійснюються також заходи по розподілу молодих спеціалістів, у першу чергу, з урахуванням потреб тих підрозділів, на базі яких проводяться виробничі практики.


Місця працевлаштування випускників кафедри гідрології суші :

 1. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України, м.Київ (http://uhmi.org.ua/)
 2. Український гідрометцентр ДСНС України, м. Київ (http://meteo.gov.ua)
 3. Центральна Геофізична Обсерваторія ДСНС України, м.Київ (http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua)
 4. Житомирський обласний центр з гідрометеорології (Житомирський ЦГМ);
 5. Інститут гідробіології НАН України, м. Київ (http://hydrobio.kiev.ua/ua/)
 6. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ) (www.hmcbas.od.ua)
 7. Полтавський обласний центр з гідрометеорології (Полтавський ЦГМ);
 8. Херсонський обласний центр з гідрометеорології (https://www.facebook.com/meteokherson)
 9. Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія (ГМО) (http://dhmo.org.ua)
 10. Одеське Обласне Управління Водних Ресурсів (http://watermd.od.ua)
 11. Болградське міжрайонне управління водного господарства (http://bmuvg.org.ua)
 12. Дністровське міжрайонне управління водного господарства (http://dmuvg.at.ua)
 13. Ізмаїльське управління водного господарства (http://izmailvodhoz.ucoz.ua)
 14. Кілійське управління водного господарства (http://kuvg.at.ua/)
 15. Овідіопольське управління водного господарства (http://ouvg.com.ua)
 16. Татарбунарське міжрайонне управління водного господарства (http://www.tmuvh.fo.ua)
 17. Одеська гідрогеолого-меліоративная експедиція (http://oggme.od.ua)
 18. ТОВ «НТУ Облводгосп-проект», м. Кіровоград (http://www.vodnik.kr.ua/)