Положення метод ради

Набуває чинності з 26.09.2014 р.
Наказ № 225 від 26.09.2014 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради ОДЕКУ
«25» вересня 2014 року

Ректор ОДЕКУ

_________________ Степаненко С.М.

ПОЛОЖЕННЯ
про методичну раду Одеського державного екологічного університету

1. Загальні положення
Це Положення розроблене на підставі і відповідно до чинного законодавства України про вищу освіту.
Методична рада Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) є колегіальним дорадчим органом університету та призначена для вироблення стратегії та напрямів провадження навчально-методичного забезпечення навчального процесу в університеті.
Методична рада ОДЕКУ утворюється строком на п’ять років, а її склад затверджується наказом ректора.

2. Основні функції методичної ради
Методична рада ОДЕКУ:
Визначає стратегію провадження навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
Розглядає та рекомендує до затвердження вченою радою ОДЕКУ:
– проекти положень, які регламентують навчально-методичну діяльність;
– систему та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
– освітні програми, навчальні плани та графіки навчального процесу для кожного рівня вищої освіти за всіма спеціальностями та спеціалізаціями;
– плани підготовки та видання підручників та навчальних посібників;
– програми іспитів для атестації здобувачів вищої освіти
Створює робочі органи (методичні комісії університету, методичні комісії факультетів та гідрометеорологічного інституту), затверджує щорічні плани їх роботи та розглядає звіти голів про виконання цих планів.
Розглядає та затверджує конспекти лекцій та інші методичні матеріали для підготовки осіб, що здобувають вищу та післядипломну освіту в ОДЕКУ.
Розглядає та затверджує звіт про роботу навчально-методичного відділу за поточний навчальний рік.

Методична рада може розглядати також інші питання, пов’язані з навчально-методичною діяльністю університету.

3. Склад методичної ради
До складу методичної ради входять голова, члени ради та секретар.
Головою методичної ради призначається проректор з навчально-методичної роботи.
До складу методичної ради входять за посадами: декани факультетів та гідрометеорологічного інституту, завідувачі кафедр, директор бібліотеки, директор центру післядипломної освіти, завідувачі аспірантури, підготовчого відділення, навчально-консультаційного центру, навчального відділу, навчально-методичного відділу, лабораторії моніторингу якості підготовки спеціалістів. Членами методичної ради також можуть бути науково-педагогічні представники університету.
Обов’язки секретаря виконує один із працівників навчально-методичного відділу.

4. Порядок роботи методичної ради
Робота методичної ради проводиться згідно з щорічним планом роботи, затвердженим її головою після розгляду на методичній раді університету.
Засідання методичної ради вважається правомочним, якщо на ньому зареєстровано не менше половини членів ради.
Рішення з усіх питань діяльності приймаються методичною радою університету відкритим голосуванням.
Рішення методичної ради оформлюються як розпорядження та накази по університету.