Практична підготовка

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 103 „НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ” ОП «ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ»

 

Наскрізна програма практик

 

Практична підготовка є однією з форм організації освітнього процесу, вимоги до якої визначається освітньо-професійною програмою (ОПП) рівня вищої освіти «молодший бакалавр» зі спеціальності 103 «Науки про Землю».

 

Метою навчальних практик є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійного вміння самостійно розв’язувати задачі в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

 

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та логічну послідовність проведення навчальних практик, завданням яких є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання фахових компетентностей (знань, умінь, навичок), передбачених ОПП рівня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 103 «Науки про Землю».

 

Перелік навчальних практик їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються ОПП, навчальними планами та графіками навчального процесу. Вимоги до практик об’єднуються у Наскрізній програмі – головному навчально-методичному документі практик, що регламентує їх проведення.

 

Практична підготовка фахівців за ОПП рівня вищої освіти «молодший бакалавр» зі спеціальності 103 «Науки про Землю» передбачає проведення таких навчальних практик з обов’язкових навчальних дисциплін ОПП:

  • Основи геодезії
  • Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань
  • Вступ до фаху
  • Кліматологія і метеорологія