Практична підготовка студентів. 073 Бакалавр

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Практична підготовка студентів Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми (ОПП) «Менеджмент» для здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти – бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» і має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь для прийняття відповідних рішень під час самостійної роботи. За освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти РВО «бакалавр» зі спеціальності  073 «Менеджмент» практична підготовка здобувачів передбачає проходження низки навчальних практик («Економіка і фінанси підприємства», «Менеджмент і адміністрування») та переддипломно-виробничу практику, зміст і послідовність яких визначається наскрізною програмою.

 

Переддипломно-виробнича практика є обов’язковою компонентою та завершальним етапом у підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту. Проходження переддипломної практики забезпечує перевірку теоретичних знань, отриманих студентами в період навчання в університеті, їх закріплення, а також освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності.

 

Мета практичної підготовки полягає в набутті здобувачами навичок аналізу проблем управління на підприємстві, сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки студентів, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем, що виникають на підприємствах, в формулюванні висновків та розробки рекомендацій щодо їх розв’язання, в формуванні та розвитку професійного вміння вирішувати складні завдання, приймати відповідні управлінські рішення в складних умовах невизначеності і мінливості вимог, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю.

 

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти проходять:

– ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними організаціями;

– ознайомлення студентів з функціями та методами управління підприємствами та підрозділами на підприємствах; механізмами адміністрування соціально-економічних процесів;

– ознайомлення з особливостями критеріїв відбору підходу до визначення ефективності управління підприємсвами; технологій вибору інструменту прийняття рішень;

– ознайомлення студентів з методологічними основами вивчення адміністративно-управлінських процесів;

– ознайомлення студентів з сучасними тенденціями в управлінні фінансами підприємств;

– ознайомлення зі змістом основних моделей та засобів менеджменту на підприємствах;

– ознайомлення студентів з етичним кодексом, правами та обов’язками керівника підприємства; обставинами притягнення до відповідальності за порушення етичного кодексу;

– доведення до відома студентів фактори, які викликають стрес та моральні регулятори конфліктів інтересів;

– ознайомлення студентів з інститутами влади, структурами недержавного управління суспільно-політичними процесами; методами визначення інноваційного потенціалу суспільного розвитку.

 

У процесі проведення навчальної практики організується дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів та доповіді, а також проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена у ході обговорення та дискусії. При проведенні заняття чітко встановлюється час на виконання кожного виду робіт протягом заняття. Активна участь студентів протягом навчальної практики передбачає відповідне оцінювання.

 

Практика здобувачів вищої освіти проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програм. Як бази практики можуть використовуватись навчальні підрозділи університету, а також підприємства, організації, установи незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

 

Студент має право на проходження навчальної практики  в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і отримавши дозвіл керівника практики.

 

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент» потребують постійного оновлення та вдосконалення знань та навичок, що є можливим в результаті практичної підготовки, а отримані знання допомагають у підготовці кваліфікаційної роботи бакалавра та подальшому успішному її захисті.