Практична підготовка студентів. 073 Магістр

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Згідно освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти РВО «магістр» зі спеціальності  073 «Менеджмент» переддипломна виробнича практика передбачена навчальним планом і є обов’язковою компонентою та завершальним етапом підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління і адміністрування. Проходження практики забезпечує закріплення отриманих теоретичних знань та освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності.

 

Мета практичної підготовки полягає в поглибленні та закріпленні набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій менеджменту та управління; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту та управління.

 

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти:

– знайомляться зі змістом, характером та сферою майбутньої професійної діяльності, в тому числі з кваліфікаційними вимогами до фахівців за обраною спеціальністю;

– вивчають нормативно-правові документи, що регламентують роботу установ і організацій публічної сфери, органів влади та розвивають здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;

– вивчають досвід та особливості діяльності установ та організацій;

– розвивають критичне мислення, вміння здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, здійснювати дослідницьку діяльність в управління підприємством;

– набувають навички міжособистісної взаємодії, соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання конфліктів;

– набувають навички управління проектами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

 

Студенти мають можливість проходити практику в організаціях, на підприємствах, у наукових та освітніх установах тощо.

 

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент» потребують постійного оновлення та вдосконалення знань та навичок, що є можливим в результаті практичної підготовки, а отримані знання допомагають у підготовці кваліфікаційної роботи магістра та подальшому успішному її захисті.