Практична підготовка студентів. 281 Магістр

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Згідно освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти РВО «магістр» зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» переддипломна виробнича практика передбачена навчальним планом і є обов’язковою компонентою та завершальним етапом підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління і адміністрування. Проходження практики забезпечує закріплення отриманих теоретичних знань та освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності.

 

Мета практичної підготовки полягає в набутті здобувачами навичок аналізу проблем публічного управління та адміністрування, в формулюванні висновків та розробки рекомендацій щодо їх розв’язання, в формуванні та розвитку професійного вміння вирішувати складні завдання, приймати відповідні управлінські рішення в складних умовах невизначеності і мінливості вимог, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю.

 

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти:

– знайомляться зі змістом, характером та сферою майбутньої професійної діяльності, в тому числі з кваліфікаційними вимогами до фахівців за обраною спеціальністю;

– вивчають нормативно-правові документи, що регламентують роботу установ і організацій публічної сфери, органів влади та розвивають здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;

– вивчають досвід та особливості діяльності установ та організацій публічної сфери, органів місцевого самоврядування;

– розвивають критичне мислення, вміння здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, здійснювати дослідницьку діяльність в сфері публічного управління та адміністрування;

– набувають навички міжособистісної взаємодії, соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання конфліктів;

– набувають навички управління проектами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

 

Студенти мають можливість проходити практику в державних організаціях і установах, органах місцевого самоврядування, у наукових та освітніх установах тощо.

 

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» потребують постійного оновлення та вдосконалення знань та навичок, що є можливим в результаті практичної підготовки, а отримані знання допомагають у підготовці кваліфікаційної роботи магістра та подальшому успішному її захисті.