ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА аспірантів СПЕЦІАЛЬНОСТІ 183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Навчальну практику аспіранти проходять у 2, 3 і 4 семестрах протягом 60, 60 і 30 годин відповідно. Навчальна практика розподіляється на наукову та викладацьку складові. Керівництво навчальною практикою здійснює, як правило, науковий керівник аспіранта.

Метою практики є набуття аспірантами знань і навичок проведення навчальних занять та самостійного наукового дослідження при роботі у складі наукових колективів (груп).

Після проходження практики аспірант має засвоїти базові знання, він повинен:

 

Знати:

– методологічні основи наукових досліджень;

– правила та етапи виконання науково-дослідних робіт;

– правила оформлення розділів наукових звітів,

– правила складання бібліографічних посилань;

– форми оприлюднення результатів наукових досліджень;

– нормативні документи, що стосуються освітнього процесу;

– інноваційні підходи до викладання у вищій школі.

– розробку теоретичних основ та моделювання технологічних процесів,які

використовуються в задачах захисту систем навколишнього середовища від

шкідливих впливів.

– можливості використання новітніх матеріалів, наприклад

гранульованих фракцій, топологічних фаз оксиду графена, а також факторів

типу маніпулюємих зовні електромагнітних полів  в задачах ,відповідно,

захисту від шкідливого впливу іонізуючого випромінення, адсорбції

нуклідів та тонкої пилоочистки.

 

Під час підготовки дисертаційного дослідження аспіранти мають:

– зібрати та проаналізувати матеріал, потрібний для дослідження;

– визначити та описати методику та основні методи дослідження;

– описати проведені теоретичні та експериментальні дослідження;

– проаналізувати та узагальнити результати отриманих досліджень;

– презентувати результати дослідження на наукових семінарах кафедри;

– публікувати статті у наукових фахових виданнях України та інших країн;

– брати участь у наукових конференціях в університеті, Україні та за її межами;

– оформити дисертаційну роботу.