flowers

Про організацію освітнього процесу в 2023/2024 навчальному році

flowers
  • 13.06.2023

НАКАЗ

 

12 червня 2023 р. № 119-ОД

 

«Про організацію освітнього процесу в ОДЕКУ в 2023/2024 навчальному році»

 

Відповідно до рішення ректорату Одеського державного екологічного університету від 05 червня 2023 року, встановлених вимог та обмежень щодо організації освітнього процесу у закладах освіти під час воєнного стану, наявного забезпечення учасників освітнього процесу місцями в укритті ОДЕКУ,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити режим освітнього процесу для здобувачів вищої освіти денної форми навчання:

– РВО бакалавра 1-3 років навчання і РВО молодшого бакалавра 1-2 років навчання в off-лайн (аудиторному) режимі;

– РВО бакалавра 4-го року навчання в онлайн (дистанційному) режимі;

– РВО магістра 1-2 років навчання в онлайн (дистанційному) режимі;

– РВО доктора філософії всіх років навчання в онлайн (дистанційному) режимі;

– РВО бакалавра освітньо-професійної програми “Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ” спеціальності 103 “Науки про Землю” всіх років навчання в аудиторному режимі.

 

2. Для здобувачів вищої освіти, освітній процес підготовки яких передбачає дистанційний режим організації навчальних заходів, лекційні, практичні семінарські та лабораторні заняття проводяться науково-педагогічними працівниками кафедр університету за затвердженим графіком освітнього процесу та розкладом занять з використанням платформи Е-навчання ОДЕКУ (MOODLE), а також засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку (ZOOM, CLASSROOMS, GOOGLE MEET, SKYPE тощо).

 

3. Директору навчально-наукового гідрометеорологічного інституту (Овчарук В.А.), деканам факультетів (Чугай А.В., Бучинській І.В.) у випадках, коли студенти 1-3 років навчання РВО бакалавра або 1-2 курсів РВО молодшого бакалавра мають обґрунтовані причини проходити навчання у 2023/2024 навчальному році за дистанційному режимі, запроваджувати за відповідними розпорядженнями для даної категорії здобувачів вищої освіти індивідуальні графіки навчання. Встановити, що письмові заяви студентів, які з об’єктивних причин не можуть навчатися в аудиторному режимі, подаються в деканат не пізніше встановленого наказом від 29.05.2023р. № 111-ОД строку початку осіннього семестру. Внесення змін до цих розпоряджень відбувається також за письмовою заявою студента.

 

4. При наявності таких розпоряджень навчальному відділу (Сапко О.Ю.) за поданням кафедр передбачити для таких студентів у розкладі занять щотижневі онлайн консультації з всіх освітніх компонентів з розрахунку 1 год./тиждень на одну навчальну дисципліну.

 

5. Дозволити за відповідним розпорядженням за письмовим поданням зав. кафедрою проведення всіх видів навчальних занять одночасно в аудиторному та дистанційному режимах (змішаний режим) при наявності технічної можливості та відповідних навичок викладачів, що забезпечують можливість участі тих студентів, які за об’єктивними причинами не мають можливість приступити до занять в аудиторії, у дистанційному режимі. Встановити, що рапорти зав. кафедрами мають бути подані до навчального відділу не пізніше 01.08.2023р.

 

6. Настановчу та підсумкову сесії для студентів заочної форми навчання проводити у дистанційному режимі за затвердженим університетським розкладом занять з використанням системи Е-навчання ОДЕКУ (MOODLE), а також засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку (ZOOM, CLASSROOMS, GOOGLE MEET, SKYPE тощо).

 

7. Посилання на проведення всіх видів навчальних занять (в тому числі консультацій) в дистанційному режимі з використанням засобів інформаційнокомунікативного зв’язку (ZOOM, CLASSROOMS, GOOGLE MEET, SKYPE тощо) заздалегідь висилається викладачем в адресу студента та до навчального відділу університету за адресою: edu-depart@odeku.edu.ua.

 

8. Завідувачам кафедр університету:

– вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення якісного проведення освітнього процесу в аудиторному та дистанційному режимах, в тому числі наповненням/оновленням інформацією (в тому числі матеріалами (програмними комплексами) практичних занять, відеолекціями) системи Е-навчання університету для доступу до неї учасників освітнього процесу;

– забезпечити щоденний особистий контроль організації освітнього процесу (аудиторний та дистанційний режими, організація щотижневих онлайн консультацій) викладачами кафедри;

– у випадках необхідності внесення з об’єктивних причин змін в затверджений розклад занять терміново у письмовій формі проводити процедуру погодження цих змін з навчальним відділом.

 

9. Начальникам навчального (Сапко О.Ю.) та навчально-методичного (Писарук Т.М.) відділів не пізніше 11 вересня 2023 року завершити перевірку кафедр університету з питань організації та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою підготовки. Особливу увагу звернути на організаційне та методичне забезпечення проведення практичної підготовки студентів за дистанційною формою навчання.

 

10. Рішення щодо організації освітнього процесу для інших категорій здобувачів освіти (підготовка офіцерів запасу, слухачі підготовчого відділення, довгострокових курсів підвищення кваліфікації тощо) прийняти на засіданні ректорату ОДЕКУ до 11 вересня 2023 року.

 

11. Загальний контроль за виконання наказу покласти на першого проректора-проректора з навчальної роботи Сербова М.Г.